ads
ދިރާގު ރޯޑްރޭހުގެ ތެރެއިން
ދިރާގު ރޯޑްރޭހުގެ އޮފިޝަލް ކޯޗުންނާ ވެލްނެސް ޕާޓްނަރުން އިއުލާންކޮށްފި
ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ރޭސް (ޑީ.އެމް.އާރް.އާރް) 2023ގެ އޮފިޝަލް ކޯޗިން އަދި ވެލްނެސް ޕާޓްނަރުން ދިރާގުން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.

ޑީ.އެމް.އާރް.އާރްގެ އޮފިޝަލް ކޯޗިން އަދި ވެލްނެސް ޕާޓްނަރުންނާއެކު، ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު އަހަރީ ދުވުމަށް ތައްޔާރުވުމަށް ބައިވެރިންނަށް ހާއްސަ ކޯޗިން ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެ އެވެ. މިއީ ދުވުމުގެ ބައިވެރިންނަށް ތަމްރީނުވުން ފަސޭހަކުރުމަށްޓަކައި 2018 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދިރާގުން ކުރަމުން އަންނަ ކަމެކެވެ. އެގޮތުން މި އަހަރުގެ ކޯޗިން އަދި ވެލްނެސް ޕާޓްނަރުންނަކީ:

  • ސާއިދް ސްޕޯޓްސް (ކޯޗިން ޕާޓްނަރ): ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޑީ.އެމް.އާރް.އާރްގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ދިރާގު ބްރޭންޑް އެމްބެސެޑަރ އަދި ރާއްޖޭގައި ހުރި އެންމެ ހަލުވި ދުވުންތެރިޔާކަމަށްވާ ހަސަން ސާއިދުގެ ފަރާތުން ހިލޭ ތަމްރީނު ލިބޭނެއެވެ.
  • އެލީޓް ރަނަރސް (ކޯޗިން ޕާޓްނަރ): ޑީ.އެމް.އާރް.އާރްގެ ބައިވެރިންނަށް މި ކްލަބް މެދުވެރިކޮށް ޕާސަނަލައިޒްޑް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމަކާއެކު ތަމްރީންވެވޭނެއެވެ.
  • ކްލަބް ކޭވައި ސްޕޯޓްސް (ކޯޗިން ޕާޓްނަރ): ކޯޗުން ޔަޒޫ އާއި ކްސާބާއާއެކު ޑީ.އެމް.އާރް.އާރްގެ ޒުވާން ދުވުންތެރިންނަށް ތަމްރީންވެވޭނެއެވެ. 
  • ދަ ވެލްނެސް ކްލަބް (ވެލްނެސް ޕާޓްނަރ): މަޝްހޫރު ރަނިންގ ކޯޗު މަރިޔަމް އަބްދުލް ކަރީމްގެ ފަރާތުން ފިޒިކަލް ފިޓްނަސް އަދި ވެލްނެސްއާ ގުޅޭ ގައިޑެޑް ސެޝަންތަށް ބައިވެރިންނަށް ލިބޭނެއެވެ.

އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު 4000 ދުވުންތެރިންނާއެކު ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ރޭސް ކުރިއަށްދާނެއެވެ. މި ދުވުމަކީ ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގެ މީހުންނާއި މުޖުތަމަޢުތައް އެއްތަނަކަށް ޖަމާކޮށް ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ފުރަތަމަ އަދި ހަމައެކަނި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދުވުމެވެ.

މި ދުވުން އަދި ދުވުމާއި ގުޅުން ހުރި އެކު އިވެންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް: www.dmrr.mv

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް