ads
ކޯގަންނު ގަބުރުސްތާނަށް ދީފަ ހުރި ގެއްލުންތައް ދިރާސާކުރުން
ކޯގަންނު ގަބުރުސްތާނަށް ދީފަ ހުރި ގެއްލުންތައް މަރާމާތުކުރަނީ
ދިވެހިރާއްޖޭގަ ހުރި އެންމެ ޒަމާންވީ އެއް ގަބުރުސްތާނުކަމަށްވާ އައްޑޫސިޓީ މީދޫގަ ހުންނަ ކޯގަންނު ގަބުރުސްތާނަށް ދީފައި ހުރި ގެއްލުންތައް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެރިޓޭޖުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

އެ ގަބުރުސްތާނަށް ބަޔަކު ގެއްލުން ދީފައިވަނީ މި މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު، ހުކުރު ވަގުތުއެވެ. 

ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނީ މެރިޓައިމް އޭޝިޔާ ހެރިޓޭޖް ސަރވޭ މަޝްރޫޢުގެ ޓީމުގެ ފަރާތުން ސ.މީދޫ ކޯގަންނު ގަބުރުސްތާނަށް ބަޔަކު ދީފައިވާ ގެއްލުންތައް ޑޮކިއުމަންޓްކޮށް އެ  ގާތަށް މަރާމާތުކުރުމުގައި އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން އެ ސަރަޙައްދަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. 

އައްޑޫ ސިޓީގެ މީދޫއިން ސީއެންއެމްއާއި ވާހަކަދެއްކެވި ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ، އެތަނަށް ބަޔަކު ވަދެ ގެއްލުންތަކެއް ދިންކަމަށް ބެލެވޭއިރު، މިއަދުގެ ހުކުރުގަޑީގައި، އެތަނުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަން އެއްވެސްފަރާތަކުން ނެތްކަމަށެވެ.  

އެ ގަބުރުސްތާނުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަނީ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުންނެވެ.  

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް