ads
LIVE BLOG
ދެވަނަ ބުރުގެ ކިއުތައް ބަންދުކުރަން ފެށުން: ފޮޓޯ ސީއެންއެމް
އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރު: 400 އަށްވުރެ ގިނަ ފޮށި ގުނައިފި، ކުރީގަ އުޅުއްވަނީ މުއިއްޒު
ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލުން ފެށުމަށް ފަށާފަވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 8:00 ގައެވެ.

2023/09/30 20:15

400 އަށް ވުރެ ގިނަ ފޮށި ގުނިއިރު ނަތީޖާ ދައްކާގޮތުން %53 އިން ކުރީގަ އުޅުއްވަނީ ޑރ. މުއިއްޒު އެވެ. 

2023/09/30 17:42

ބައެއް ރިސޯޓުތަކުގެ ވޯޓު ގުނަން ފަށައިފި

2023/09/30 17:42

ވާދޫގަ ވޯޓު ފޮށި ފަޅާލި މީހާ ބަންދުކޮށްފި

"ގދ. ވާދޫގަ ވޯޓުލާން ދިޔަ މީހަކު ވޯޓް ފޮށި ފަޅާލާފައިވާ މައްސަލަ ރިޕޯޓްކުރުމާ ގުޅިގެން ފުލުހުންދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުން،" -ފުލުހުން-
2023/09/30 17:23
ފުރަތަމަ ބުރަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވޯޓުލާން ނުކުމެއްޖެ

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރަށްވުރެ އިތުރަށް މި އިންތިހާބުގަ ވޯޓުލާން މީހުން ނުކުމެއްޖެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ. 

2023/09/30 17:14

ގއ ވާދޫގަ ވޯޓުފޮށި ފަޅާލައިފި

2023/09/30 17:04

ވޯޓުލުމުގެ ވަގުތު 17:00 އަށް ހަމަވުމާއެކު ބައެއް ކިއުތައް ބަންދުކުރަން ފަށައިފި

2023/09/30 17:03

ހަތިޔާރާއެކު ފުލުހުން މާލޭ މަގުތަކަށް ފޯރިމަރަން ނުކުމެއްޖެ

2023/09/30 16:53

85% މަރުކަޒުގައި ވޯޓުލާން ކަނޑައެޅި ގަޑީގެ ތެރޭގައި ވޯޓުލާން ފެށި: ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް

2023/09/30 16:21
200،000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވޯޓުލާން ނުކުމެއްޖެ

މިއަދު މިހާތަނށް 200،000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވޯޓުލާފައިވާކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ތަފާސް ހިސާނުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ. 

2023/09/30 15:49

އޮޑެގައްލާ ރެސްޓޯރަންޓު ސަރަހައްދުގަ އެސްއޯ ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވެއްޖެއެވެ. ފުލުހުން އެ ސަރަހައްދުގަ ހަރަކާތްތެރިވާ ސަބަބެއް އަދި ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.  ނަމަވެސް އެ ސަރަަހައްދަކީ މެންބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް (މަވޯޓާ) އަށްވެސް ހަމަލާ ދިން ސަރަހައްދާ ކައިރި ސަރަހައްދެކެވެ. 

your imageއޮޑެގެއްލާ ރެސްޓޯރަންޓުގަ ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ

2023/09/30 15:25
ގޭންގުތައް މިއަދު މާލެ ތެރޭގަ ގިނަ، އަންނަނީ ހަމަލާ ދެމުން

މިއަދު މާލެތެރޭގަ ޖިނާއީ ކުށްކުރާ ގުރޫޕުތައް ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަމިންވަރު އިތުރުކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

2023/09/30 15:06

ވޯޓު ކަރުދާސް ދޫކުރާ އޮފިޝަލް އަތުގައި ގަލަމެއް ނޯންނާނެ ކަމަށާއި ވޯޓު ކަރުދާސް ދޫކުރާ މޭޒުން ވޯޓު ކަރުދާހުގައި ކުރެހުމުގެ ފުރުސަތެއްވެސް ނޯންނާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސް އިސްމާއިލް ހަބީބު ވިދާޅުވެއްޖެ.

2023/09/30 14:52

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ސްރީލަންކާގައި ހުރި ވޯޓު ފޮއްޓަކަށް ވޯޓުލައްވައިފި.

2023/09/30 14:49

ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ހުންނަ އެމްޑީޕީ ޖަގަހައަށް ގޭންގެއް ފޮނުވައި އެތަނުގެ ވޯޓު ކަންތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލުންނަށް ބިރު ދައްކާފައިވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަނަސް އަބްދުއްސައްތާރު ވިދާޅުވެއްޖެ

2023/09/30 14:26

ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ 60 ޕަސަންޓަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވޯޓުލާން ނުކުމެއްޖެ

2023/09/30 14:22

ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މަވޯޓާ ޝަރީފް އަށްވެސް ބަޔަކު ހަމަލާ ދީފި

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގަ އެނާއަށް ހަމަލާ ދީފަ ވަނީ މެންހޭޓަން ހޮޓަލުގަ ހުއްޓަ

2023/09/30 14:13
2023/09/30 14:11

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގަ އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްވާ ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނިހާދަށް މިއަދު ހަަމަލާދީ މާރާމާރީ ހިންގައިފި

2023/09/30 13:12
126،000 މީހުން ވޯޓުލާން ނުކުމެއްޖެ

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގަ މިއަދު 12:00 އާއި ހަމައަށް 126،000 މީހުން ވޯޓުލާ ނުކުމެފައިވާކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފިއެވެ. 

2023/09/30 13:06
2023/09/30 12:56

ރައީސް ސޯލިހްގެ މަރަދޫ ދާއިރާގެ ކެމްޕެއިން އޮފީހުގެ ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅާލާ، ދިދަ ފަތިތައް ކަނޑާލައިފި

2023/09/30 12:47
ފޮނަދޫގަ އާ ފޮއްޓެއް ބަހައްޓައިގެން ވޯޓުލާން ފަށަނީ

ލ. ފޮނަދޫގަ ވޯޓު ކަރުދާހުގަ ކުރެހި މައްސަލަ ފެންމަތިވުމުން އެ ރަށުގަ އާ ފޮއްޓެއް ބަހައްޓައިގެން ވޯޓުލާން ފަށަން ނިންމާފައިވާކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ބުނެފިއެވެ. 

2023/09/30 12:40

ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ވޯޓުލާން ވަޑައިގަންނަވައިފި

2023/09/30 12:23

ވޯޓު ކަރުދާސް ދެއްކުމާއި ވޯޓު ކަރުދާސް ފޮޓޯ ނެގުމާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް 10 މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި.

 އެމީހުންގެ ތެރެއިން 7 މީހަކު ވަނީ ދޫކޮށްލާފަކަމަށް ފުލުހުން ބުނޭ

your imageިރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ސަލަމަތީ ކަންކަން ފުލުހުން ބެލެހެއްޓުން: ފޮޓޯ ފުލުހުން

2023/09/30 12:14
ވޯޓު ކަރުދާހުގަ ކުރެހި އޮފިޝަލް މަސައްކަތުން ދުރުކޮށްފި

ލ. ފޮނަދޫގަ ވޯޓުލާން ދޫކުރި ކަރުދާހުގަ ކުރެހި އޮފިޝަލް މަސައްކަތުން ދުރުކޮށްފައިވާކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފިއެވެ. 

2023/09/30 12:01
34 ޕަސަންޓު މީހުން ވޯޓުލާން ނުކުމެއްޖެ

މިއަދު ހެނދުނު 11 ޖެހިއިރު ތިރީސް ހަރު ޕަސަންޓު މީހުން ވޯޓުލާން ނުކުމެފަވާކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

2023/09/30 11:52

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީ ވޯޓު ލެއްވުން

your imageއަހުމަދު އަދީބު ވޯޓުލައްވަނީ

2023/09/30 11:03
ފޮނަދޫގަ ހަމަނުޖެހުން ބޮޑުވެ ވޯޓުލުން މެދުކަނޑާލައިފި

ލ. ފޮނަދޫގަ ދޫކުރި ތިން ވޯޓު ކަރުދާސް ކޮޅެއްގަ ފާހަގަ ޖަހާފަ ހުރި ކަރުދާސް ދޫކުރިކަމަށް ބުނެ ބަޔަކު އެރަށު ތިން ނަންބަރު ވޯޓު ފޮށި ކައިރީގައި ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރަމުން އަންނާތީ އެ ރަށުގަ ވޯޓުލުން މެދުކަނޑާލައިފިއެވެ.  

2023/09/30 10:56

ވޯޓާ ގުޅޭ މައްސަލަތަކުގަ މިހާތަނަށް ހަތަރު މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާކަމަށް ފުލުުހުން ބުނެފި

2023/09/30 10:55

ރައީސް ސޯލިހު ވޯޓުލައްވައިފިއެވެ. 

ވޯޓުލެއްވުމަށްފަހު ރައީސް ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނަށް ފެންނަނީ ގިނަބަޔަކު ވޯޓުލާން ނުކުންނަ މަންޒަރުކަމަށެވެ. އަދި ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގަ ވެސް ދިމާވި އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ގިނަބަޔަކު ވޯޓުލާން ނުނުކުތުންކަމަށާއި، ނަމަވެސް ގިނަބަޔަކު ވޯޓުލާން ނުކުންނަމަންޒަރު ފެނި ވަޑައިގަންނަވާކަަމަށް ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވިއެވެ. އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެ ވަނަ ބުރު ކާމިޔާބު ކުރައްވާނެކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ކިތައް ޕަސަންޓުކަމެއް މޮޅުވާނީ ދަންނަވަން ދަތިކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. 

2023/09/30 10:47
23 ޕަސަންޓު މީހުން ވޯޓުލައިފި

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގަ މިހާތަނަށް 23 ޕަސަންޓު މީހުން ވޯޓުލާން ނުކުމެފަވާކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިއަދު ބުނެފިއެވެ. 

އީސީން ދާދި ދެންމެއަކު އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދަައްކާގޮތުން، މިހާތަނަށް 65،600 މީހުން ވަނީ ވޯޓުލާން ނުކުމެފައެވެ. އެއީ 9.65 ޕަސަންޓު އަންހެނުންނާއި، 13.55 ޕަަސަންޓު ފިރިހެނުންނެވެ. 

މިހާތަނަށް ވޯޓުނުލާ 217،204 މީހުން އެބަތިބިކަމަށް އީސީން ބުނެއެވެ. އެއީ ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ 76.8 ޕަސަންޓު މީހުންނެވެ. 

2023/09/30 10:32

ފުވައްމުލަކުގައި ވޯޓު ކަރުދާސް ފޮޓޯ ނެގިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސް، މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު މިހާރުވަނީ ދޫކޮށްލާފަވާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

2023/09/30 10:18

your imageމެޑަމް ފާތުން ވޯޓުލާން ވަޑައިގަތުން

ރައީސް ޔާމިންގެ އަނބިކަނަބަލުން މެޑަމް ފާތިމަތު އިބްރާހިމް ވޯޓުލައްވައިފި

2023/09/30 10:07

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން ވޯޓުލައްވަނީ ސިރީ ލަންކާގަ ބަހައްޓާފަ ހުރި ވޯޓުފޮއްޓަށް ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެއެވެ.

2023/09/30 10:03

ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނަބަލުން މެޑަމް ފަޒްނާ އަހުމަދު ވޯޓުލައްވައިފި

your imageމެޑަމް ފަޒްނާ އަހުމަދު ވޯޓުލައްވަނީ

2023/09/30 10:00

ޔޫތް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް ވޯޓުލައްވައިފި

2023/09/30 09:56
ވޯޓުލާން އަދި ނުކުތީ 12 ޕަސަންޓު މީހުން

ވޯޓުލާން އަދި ނުކުތީ 12 ޕަސަންޓު މީހުންކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އާންމުކުރި ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ހާމަވެއްޖެއެވެ. 

99 ޕަސަންޓު ފޮށީގަ ވަނީ ވޯޓުލާން ފަށާފައެވެ. 

ވޯޓުލާން އަދި ނުކުމެފަ ވަނީ 13،110 އަންހެނުންނާއި 23،202 ފިރިހެނުންކަމަށް އީސީން ބުނެއެވެ.

މިހާތަނަށް ވޯޓުނުލާ 246،492 މީހުން އެބަތިބިކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.  

2023/09/30 09:49

ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ އަނބިކަނބަލުން ސާޖިދާ މުހައްމަދު ވޯޓުލައްވައިފި

your imageސާޖިދާ ވޯޓުލެއްވުން: ފޮޓޯ ސަން

2023/09/30 09:30

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ އާއިލާއާއެކު ވަޑައިގެން ވޯޓުލައްވައިފި

2023/09/30 09:25

ބައެއް މަރުކަޒު ތަކުގައި ގާތްގަނޑަށް މިނިޓަކު 2 މީހުން ވޯޓުލަމުން އަންނަކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފި. ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ފޮއްޓަކަށް ވަނީ ވޯޓުލާން ފަށާފަ.

2023/09/30 09:21

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމިން ވޯޓުލައްވައިފިއެވެ. އެމަނިކުފާނު ވޯޓު ލައްވާފަ ވަނީ ޖަލުގަ ބަހައްޓާފަ ހުރި ވޯޓު ފޮށީ 2 އަށެވެ.

2023/09/30 09:15
ވޯޓުލާން ދާއިރު އަތް ދަބަސް ފަދަ ތަކެތި ނުގެންދިއުމަށް ފުލުހުން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި މިއަދު ވޯޓުލާން ދާއިރު، ވޯޓުލާން ބޭނުންވާ ސާމާނު ކަމުގައިވާ، އައިޑީ ކަޑާ ޕާސްޕޯޓު އަދި ގަލަން ފިޔަވައި އެހެނިހެން ތަކެތި ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކަށް ނުގެންދިއުމަށް ފުލުހުން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ. 

2023/09/30 09:06

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2023ގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުނެގުން ‎އަބޫދާބީ އަދި ލަންޑަން ފިޔަވާ އެހެން ހުރިހާ މަރުކަޒެއްގައި ވަނީ ފެށިފަ -އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން-

2023/09/30 08:57

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެ ވަނަ ބުރު އޮބްޒާވް ކުރުމަށް އީޔޫގެ 36 އޮބްޒާވަރުންގެ ޓީމެއް އަންނަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުން.

your imageއީޔޫގެ އޮބްޒާވަރުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ

2023/09/30 08:48
ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަދުރޭ ވޯޓުލައްވައިފި

your imageޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއް ރަހީމް އަބްދުﷲ ވޯޓުލެއްވުން

2023/09/30 08:44

ވޯޓު ލެއްވުމަށްފަހު ޑރ. މުއިއްޒު ވަނީ ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކު ވީހާވެސް އަވަހަށް ވޯޓުލާން ނުކުތުމަށް އިލްތިމާސް ކުރައްވާފަ

2023/09/30 08:40
ޑރ މުއިއްޒު އަދި އޭނާގެ ރަނިން މޭޓު ހުސެން މުހައްމަދު ވޯޓުލައްވައިފި

your imageހުސެން މުހައްމަދު ވޯޓު ލައްވަނީ 

2023/09/30 08:37
ވޯޓުލުމުގެ ހައްގުގެ ބޭނުން ހިފުމަކީ ފަރުދީ ޒިންމާއެއް: އެޗްއާރުސީއެމް

އެޗްއާރު ސީއެމުން މިއަދު ބުނީ އެ ކޮމިޝަނުން ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުވެސް އޮބްޒާވު ކުރަމުން އަންނަކަމަށެވެ. 

"ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023ގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލުން މިހާރު މިވަނީ ފަށާފައި. ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤަކީ 18 އަހަރުން މަތީގެ ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ޤާނޫނު އަސާސީއިން ލިބިދީފައިވާ މުހިއްމު ޙައްޤަކަށް ވީއިރު، އެ ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހިފައި ވޯޓުލުމަކީ ފަރުދީ ޒިންމާއެއް،" -އެޗްއާރް ސީއެމް-

މީގެ އިތުރުން ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރު އޮބްޒާވް ކުރުމަށް އެޗްއާރްސީއެމްގެ އޮބްޒާވަރުން އަންނަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުންކަމަށް ވެސް އެ ކޮމިޝަނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.  

އިންތިހާބު ނިމި ވަގުތީ ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމާ ހަމަޔަށްވެސް ކޮމިޝަނުގެ އޮބްޒާވަރުން ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނެކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ބުނެއެވެ.  

2023/09/30 08:24

80 އިންސައްތައަށްވުރެ ގިނަ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި ވޯޓުލުން ފެށިގެން ކުރިޔަށް އެބަދޭ: އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

2023/09/30 08:20
ވޯޓުލާން އިތުރު ވަގުތެއް ނުދެވޭނެ: އީސީ

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގަ ވޯޓުލާން ހަމަޖެހިފައިވާ ވަގުތު ހަމަވުމުން އިތުރު ވަގުތެއް ނުދެވޭނެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސް އިސްމާއިލް ހަބީބް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. 

2023/09/30 08:15

"ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަބުރުގެ އޮބްޒާވަރުންނާއި މޮނިޓަރުންގެ ދައުރު ބައެއް ޕާޓީތަކުން ބަދަލު ކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން، އެގޮތަށް ބަދަލުކުރި ބައެއް އޮބްޒާވަރުންނާއި މޮނިޓަރުންނަށް، ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް އެކްސެސް ނުވުމުގެ މައްސަލަ ދިމާވެދާނެ. އެއީ އީސީގެ މައްސަލައެއްނޫން. އެކަމަކު އެކަން ހައްލުކޮށް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް އެކްސެސް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކޯޑިނޭޝަން ސެންޓަރުން ކުރިޔަށް އެބަގެންދަވާ،" -އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސް އިސްމާއިލް ހަބީބް-

2023/09/30 08:02

ރިޔާސީ  އިންތިހާބު 2023 ގެ  ވޯޓުލުން  ކުރިއަށްދާނީ  މިއަދު ހެނދުނު  8:00  އިން  ފެށިގެން  ހަވީރު  17:00އަށް ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ބުނެފަ

2023/09/30 07:58

މި އިންތިހާބުގަ ވާދަ ކުރައްވަނީ އެމްޑީޕީގެ ކެނޑިޑޭޓު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އަދި ޕީއެންސީގެ ކެނޑިޑޭޓު ޑރ މުހައްމަދު މުއިއްޒުއެވެ. 

ދެ ވަނަ ބުރުގެ އިންތިހާބުގަ އިތުރު 12 ވޯޓު ފޮއްޓާއެކު 586 ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާނެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. 

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން މާލެ ސަރަހައްދުގައި އިންތިހާބުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި 187 ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާނެއެވެ. އެއީ މިދިޔަ ބުރުގަ ބެހެއްޓި އަދަދަށްވުރެ 11 ފޮށި އިތުރު އަދަދެކެވެ. އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފުރަތަމަ ބުރަށްވުރެ އިތުރަށް 1 ފޮށި ބެހެއްޓުމަށް ވަނީ އިލެކްޝަނުން ނިންމާފައެވެ. 

ފުރަތަމަ ބުރުގަ ވޯޓުލީ އަދަދަށްވުރެ 409 މީހުން މި އިންތިހާބުގަ އިތުރަށް ވޯޓުލާނެއެވެ. އެއީ ފުރަތަމަ ބުރާއި ދެ ވަނަ ބުރާއި ދެމެދުގަ 18 އަހަރު ފުރުނު ކުދިންނެވެ. ދެވަނަ ބުރުގަ 282804 މީހުންނަށް ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާކަމަށް އިލެކްޝަނުގެ ތަފާސް ހިސާބުން ދައްކައެވެ.

އަތޮޅުތަކާއި ރިސޯޓްތައް އަދި ޖަލުތަކާއި ސިނާއީ ރަށްތަކުގައި ބަހައްޓާ ވޮޓު ފޮށީގެ އަދަދަށް ބަދަލު އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ.

އަތޮޅުތަކުގައި 319 ވޯޓު ފޮށި، ރިސޯޓްތަކުގައި 65 ވޯޓު ފޮށި، ޖަލުތަކުގައި 5 ވޯޓު ފޮށި އަދި ސިނާޢީ މަސައްކަތްކުރާ ރަށެއްގައި 1 ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓައެވެ.

އޮބްޒާވަރުންގެ ޢަދަދަށްވެސް ވަނީ ބަދަލު އައިސްފައެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ ބުރުގަ އޮބްޒާވަރުންނާއި، މޮނިޓަރުން އަދި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން ހިމެނޭހެން މަސައްކަތްކުރީ 9071 މީހުންނެވެ. ނަމަވެސް ދެ ވަނަ ބުރުގަ 12083 މީހުން މަސައްކަތް ކުރާނެކަމަށް އީސީގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ.

ރާއްޖެއިން ބޭރުން ބައިވެރިވާ ބޭރުގެ އިސް ބޭފުޅުންނާއި އޮބްޒާވަރުންގެ އަދަދަށްވެސް ވަނީ ބަދަލު އައިސްފައެވެ. އެގޮތުން އިންތިހާބުގެ ފުރަތަަމަ ބުރުގައި 165 މީހުން ބައިވެރިވިވިއެވެ.  ދެ ވަނަ ބުރުގައި ބައިވެރިވާނީ 98 މީހުންނެވެ.

2023/09/30 07:57
ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލާން ކިއު ހަދަން ފަށައިފި

ވޯޓުލާ ހުރިހާ މަރުކަޒަކަށް ވޯޓު ފޮއްޓާ ކަރުދާސް އަދި އޮފިޝަލުން ހަމައަށް ގޮސްފައިވާކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބޭ

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް