ads
ސޮނެވާއިން ބ. އަތޮޅުގައި ހިންގަމުން އަންނަ ސޮނޭވާ ފުށި ރިސޯޓު - ފޮޓޯ:ސޮނެވާ
މަރާމާތަށް ރިސޯޓުތައް ބަންދުކުރެވޭ މުއްދަތު ދެ އަހަރަށް އިތުރުކޮށްދީފި
ރިސޯޓުތައް މަރާމާތަށް ބަންދުކުރެވޭ މުއްދަތު ދެ އަހަރަށް އިތުރުކޮށް، "ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުންތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ތަންތަން ތަރައްގީކުރުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމާއި ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާ ފަސްކޮށްދިނުމުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު" ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ގެޒެޓުކޮށް، އަމަލުކުރަން ފެށި މި އިސްލާހުގައި ވަނީ ރީޑިވެލޮޕްމަންޓަށް ނުވަތަ މަރާމާތަށް ތަނެއް ބަންދު ކުރެވޭނީ ގިނަވެގެން ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ކަމަށެވެ. މީގެ ކުރިން ރީޑިވެލޮޕްމަންޓަށް ރިސޯޓެއް ބަންދުކުރެވެނީ 18 މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށެވެ.

އިސްލާހުގައި ބުނެފައި ވަނީ މިހާރު ރީޑިވެލޮޕްމަންޓަށް ބަންދުކޮށްފައިވާ ތަންތަނަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން އެކަމަށް އެދި އެ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ އިތުރު އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް އެ ތަނަކަށް ދެވިދާނެ ކަމުގަ އެވެ.

އަލަށް ގެނައި އިސްލާހުގައި ވަނީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށާއި އެ މުއްދަތުގެ ކުލި ފަސްކޮށްދިނުމަށް އެދި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާއިރު އެންމެ މަދު މިންވަރަކަށް ތަނުގައި އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ޖުމުލަ މުއްދަތު ބަޔާންކުރަން ޖެހޭ މާއްދާ އުވާލާފަ އެވެ.

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަށެއް ނުވަތަ ބިމެއްގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދެވޭނެ އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކީ ތިން އަހަރު ދުވަހަށްވާއިރު، ފަޅެއްގެ ނަމަ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދެވޭނެ އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކީ ހަތަރު އަހަރު ދުވަހެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އަލަށް ގެނައި އިސްލާހުގައި ބުނެފައި ވަނީ ރީޑިވެލޮޕްމަންޓް މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ނިންމުމަށްދޭ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ މަސައްކަތް ނިމިފައި ނުވާ ނަމަ، މަސައްކަތް ނިންމުމަށް މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމުގެ އިހުތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވާ ކަމަށެވެ.

މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގައި ބަލާނެ ކަމަށް އަލަށް ގެނައި އިސްލާހުގައި ބުނެފައި ވަނީ:

  • މިނިސްޓްރީން އެތަން ބަލައި ފާސްކޮށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި މަސައްކަތްތެރިން ތަނުގައި ތިބިކަން ކަށަވަރުކޮށްފައި
  • މަސައްކަތް ނިމިފައިވާގޮތް ބަޔާންކޮށްދޭ ރިޕޯޓެއް ކަމާ ބެހޭ އިދާރާއެއްގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ކުއަންޓިޓީ ސަވޭޔަރެއްގެ ނުވަތަ އިންޖިނިއަރެއް (ސްޓްރަކްޗަރަލް ޗެކާ) ގެ ސެޓިފިކެޓަކާ އެކު ހުށަހެޅުމުން

އިސްލާހުގައި ބުނީ ކޯޓު ހުކުމަކާ ނުވަތަ ކޯޓު އަމުރަކާ ގުޅިގެން ތަނަކާ ގުޅުން ހުރި ހައްގުތައް އެހެން ފަރާތަކަށް ބަދަލުވާ ހާލަތުގައި އެ ތަނެއްގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދޭނެ އެންމެ ދިގު މުއްދަތު ގުނަން ފަށާ ތާރީހަކީ އެ ތަނަކާ ގުޅުންހުރި ހައްގުތައް ބަދަލުކޮށްފައިވާ ތާރީހު ކަމަށެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
100%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް