ads
ބައެއް މީހުން އަބަދުވެސް ލަސްވަނީ ކީއްވެ؟
ބައެއް މީހުން އަބަދުވެސް ލަސްވަނީ ކީއްވެ؟
ބައެއް މީހުން އަބަދުވެސް ލަސްވަނީ ކީއްވެގެންތޯ ދުވަހަކުވސް ވިސްނާލިންހެއްޔެވެ؟ ޕާސަނަލިޓީ އެންޑް ސޯޝަލް ސައިކޮލޮޖީ ބުލެޓިން ޖާނަލްގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ދިރާސާއަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ދުނިޔޭގެ އާބާދީގެ ގާތްގަނޑަކަށް %20 އަކީ "ކްރޮނިކް ޓައިމް އޮޕްޓިމިސްޓުން" ނުވަތަ އާންމުކޮށް ތަންތަނަށް ދިއުމާއި ކަންކަން ކުރުމުގައި ލަސްވާ މީހުންނެވެ.

ދިރާސާވެރިން ބުނާގޮތުން ގިނަ "ޓައިމް އޮޕްޓިމިސްޓް" މީހުންނަކީ ކަމެއް ނިންމުމަށް ހޭދަވާނެ ވަގުތު އަންދާޒާކުރަން ނޭގޭ މީހުންނެވެ. މި ސިފަ ހުންނަ މީހުންނަކީ ކަންކަން ކުރުމުގައި އަދި ތަންތަނަށް ދިއުމުގައި ލަސް ބައެއް ނަމަވެސް، އެމީހުން ކުރާ މަސައްކަތް ގަޑިއަށް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ އަވަހަށް ނިންމޭނެކަމަށް އެމީހުން އުންމީދު ކުރެއެވެ. 

މީހަކު "ޓައިމް އޮޕްޓިމިސްޓް" އަކަށް ވެދާނެ އެއް ސަބަބަކީ އެމީހަކު ދިރިއުޅުމާމެދު ދެކޭ ޕޮޒިޓިވް ވިސްނުމެވެ. މިގޮތުން ލަސްވިއަސް އެމީހަކު ކުރާކަމެއް ރަނގަޅަށްކޮށް ނިންމުމަކީ "ޓައިމް އޮޓިމިސްޓުންގެ" ސިފައެއްކަމަށް ދިރާސާވެރިން ގަބޫލުކުރެއެވެ.

އަނެއް ސަބަބަ އެމީހުންނަށް ދިރިއުޅުމުގައި އަމިއްލަ ނަފްސު ކޮންޓްރޯލް ކުރަން ދަތިވުމެވެ. މިގޮތުން ކުރަންއުޅޭ ކަމަކާއި ދުރުކުރާ ތަފާތު ވަސްވާސްތަކުގައި ޖެހި ހެއްލުމާއި، ކަމެއް ފަހުންކުރާނެކަމަށް ވިސްނައި ލަސްކުރުން ވެސް ހިމެނެވެ.

"ޓައިމް އޮޕްޓިޒަމް" އާއި އެންޒައިޓީ ނުވަތަ ކަންކަމާ މާބޮޑަސް ހާސްވުމާއި ވެސް ގުޅުމެއް އޮވެދާނެވެ. މިގޮތުން އަވަހަށް ކަމެއް ނިންމުމަށް މަސައްކަތް ކުރަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ހެދޭ ގޯސްތަކުގެ ސަބަބުން ވެސް ހަގީގަތުގައި މަސައްކަތް ލަސްވެގެންދެއެވެ.  

ތިރީގައި މިވަނީ ތިބާއަކީ "ޓައިމް އޮޕްޓިމިސްޓިކް" މީހެއްނަމަ އަމަލުކުރެވިދާނެ ބައެއް ގޮތްތަކެވެ

  • ބޮޑެތި މަސައްކަތްތައް ބައިބަޔަށް ބަހާލައިގެން މަސައްކަތް ކުރުން
  • ހަގީގަތުގައިވެސް މަސައްކަތް ނިންމާލެވޭނެ ވަގުތެއް ކަނޑައަޅައިގެން މަސައްކަތްކުރުން
  • މަސައްކަތްތައް ރާވާއިރު މަސައްކަތައް އަތުވެދާނެ ލަސްކަމަކަށް ވެސް ވަގުތު ދީގެން މަސައްކަތް ކުރުން
  • މަސައްކަތް ގިނަނަމަ އެހެން މީހުންގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުން 
  • ވަގުތު ނެތްނަމަ އައު މަސައްކަތައް ނުފެށުން 
  • ތަނަކަށް ދާން ލަސްވާނަމަ އެކަން އަންގައި އަލުން އެހެން ވަގުތެއް ހަމަޖެއްސުން
  • ލަސްވި ސަބަބު ކިޔައިދީ މައާފަށް އެދުން
  • ޓައިމް އޮޕްޓިމިސްޓިކް މީހުންނާއި މެދު ކެތްތެރިވުން އަދި އަމިއްލަ ނަސްފާމެދު ކެތްތެރިވުން 
100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް