ads
ބަޖެޓު ކޮމިޓީން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
"ހަރަދު ކުޑަނުކޮށްފި ނަމަ ބަޖެޓަށް 19 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން ޖެހިދާނެ"
އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގެ ހަރަދުތައް ކުޑަނުކޮށްފި ނަމަ ބަޖެޓަށް 19 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން ޖެހިދާނެ ކަމަށް އޮޑިޓު އޮފީހުން ބުނެފި އެވެ.

އޮޑިޓު އޮފީހުން ބަޖެޓު ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅި ލަފާގައި ވާގޮތުން އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް 17.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން ޖެހެ އެވެ. ސަބްސިޑީ ރިޕޯމު ކުރުމާއި ހަރަދު ކުޑަ ކުރުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް ތަންފީޒު ނުކޮށްފި ނަމަ އެ އަދަދަށް 1.8 ބިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުވުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތެވެ.

އޮޑިޓު އޮފީހުގެ ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ޝާން ވިދާޅުވީ ބަޖެޓު ސަޕޯޓު ލޯނުގެ ގޮތުގައި ބޮޑު އަދަދެއް ހޯދަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ ބޭރުގެ މާކެޓަށް ގޮސް ހޯދަން އެހާ ފަސޭހަ އަދަދަކަށް ނުވެދާނެކަމަށް ވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ. އެހެންކަމުން އެހާލަތުގައި ފޮރިން ރިޒާވަށް ކުރާ އަސަރު ދެނެގަނެ އެ ހާލަތްތަކުގައި އަމަލު ކުރާނެ ގޮތްތައް ދެނެގަތުން ވަރަށް މުހިންމު ކަމަށްވެސް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

"ބަޖެޓް ސަޕޯޓަށް ނަގާ ލޯނުތައް ވެސް ގާނޫނުގެ ސަސްޕެންޝަންއިން ގޮތުން ނެގުމަކީ ގާނޫނުގެ ރޫހާ ހިލާފު ކަމެއް. ބަޖެޓު ސަޕޯޓު ލޯނުގެ ގޮތުގައި އަހަރު ތެރޭގައި 450 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދުމަކީ އުނދަގޫ އަމާޒެއްގެ ގޮތުގައި ބަޖެޓު ކަރުދާހުގައި ވެސް ފާހަގަކޮށްފައި އެބައިން. އަދިި މި ފައިސާ ނުލިބޭނެ ހާލަތެއްގައި ފޮރިން ރިޒާވަށް ކުރާ އަސަރު ދެނެގަނެ، އެ ހާލަތްތަކުގައި އަމަލުކުރާނެ ޕްލޭނެއް ތައްޔާރުކުރުން މުހިންމު،" - އޮޑިޓު އޮފީހުގެ ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ޝާން 

އޮޑިޓު އޮފީހުން ވަނީ ދައުލަތުން އާސަންދަ އާއި ޕެންޝަނަށް ކުރާ ހަރަދު އަހަރަކަށް ވުރެ އަހަރެއް ބޮޑުވަމުންދާ ކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވާފަ އެވެ.

އެ އޮފީހުން ވަނީ ދައުލަތުގެ ހަރަދު ކުޑަ ކުރުމުގެ އިތުރުން އާމްދަނީ އިތުރު ކުރުމަށްވެސް ރިއަލިސްޓިކް ކަންކަން ހުށަހެޅުމަށް އެދިފަ އެވެ. އެގޮތުން ދުރާލާ އެ ކަންކަން ރާވާ ތަންފީޒު ކުރެވޭނެ ފަދަ ކަންކަން ހިމެނުމަށް އޮޑިޓު އޮފީހުން ވަނީ ލަފާ ދީފަ އެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް