ads
ސައުތު އެފްރިކާގެ ގާނޫނު ހަދާ
އިޒްރޭލް އެމްބަސީ ބަންދުކުރަން ސައުތު އެފްރިކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި
އިސްރާއީލުން ގައްޒާއަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން ދެގައުމުގެ މެދުގައި މަސްރަހް ގޯސްވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައި ޕްރިޓޯރިއާގައި ހުންނަ އިސްރާއީލުގެ އެމްބަސީ ބަންދުކުރުމަށް ގޮވާލާ ސައުތު އެފްރިކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން ފާސްކޮށްފި އެވެ.

އެ ހުށަހެޅުމަކީ ރަމްޒީ ހުށަހެޅުމަކަށް ވާތީ އެކަން ތަންފީޒު ކުރުމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ އިހްތިޔާރު އޮންނާނީ ރައީސް ސައިރިލް ރަމަފޯސާގެ ސަރުކާރަށެވެ.

އެމްބަސީ ބަންދުކުރުމަށް ގޮވާލާ ހުށަހެޅުން އަންގާރަ ދުވަހު ފާސްކޮށްފައިވަނީ 248 މެމްބަރުންގެ ތާއީދާއި 91 މެމްބަރުންގެ ވޯޓުންނެވެ.

ކަނާތުފިޔައިގެ އިދިކޮޅު ޕާޓީ އިކޮނޮމިކް ފްރީޑަމް ފައިޓާސް (އީއެފްއެފް) އިން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް ވެރިކަންކުރާ އެފްރިކަން ނޭޝަނަލް ކޮންގްރެސް އިން ތާއީދުކޮށްފަވާއިރު، އިސްރާއީލަށް ތާއީދުކުރާ ސެންޓްރިސްޓް، ދޮން މީހުންގެ މެޖޯރިޓީގެ ޑިމޮކްރެޓިކް އެލަޔަންސް (ޑީއޭ) ގެ މެމްބަރުން އެކަމާ ދެކޮޅު ހެދި އެވެ.

ރަމަފޯސާ މީގެކުރިން ވަނީ ފަލަސްތީނުގެ އެތައް ހާސް ބަޔަކު މަރާލާފައިވާ ބަންދުކޮށްފަ އޮންނަ ގައްޒާގައި ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާތަކާއި ނަސްލު ނައްތާލުމަށް އިސްރާއީލުން ހިންގަމުންދާ ކަމަށް އޭނާގެ ސައުތު އެފްރިކާއިން ގަބޫލުކުރާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

 2018 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އިސްރާއީލުގައި ސައުތު އެފްރިކާގެ ސަފީރަކު ނުހުރެއެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް