ads
ނައިބު ރައީސް އަދި ވަޒީރުންނާ އެކު އިގުތިސޯދީ ތަރައްގީ އާއި ވިޔަފާރި އާ ބެހޭ ވަޒީރު މުހައްމަދު ސައީދު: ވިދާޅުވީ ދެން ދާނީ ބާރު ސްޕީޑުގައި ކުރިއަށް ކަމަށް - ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރާ އެކު، ދެން ދާނީ ބާރު ސްޕީޑުގައި ކުރިއަށް: ސައީދު
ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރުގެ މަސައްކަތްތަކާ އެކު، ދެން ދާނީ ބާރު ސްޕީޑުގައި ކުރިއަށް ކަމަށް މިނިސްޓަ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑް މުހައްމަދު ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

މިއަދު ހަވީރު އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ފުރަތަމަ ހަފުތާގައި މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ކުރިއަށް ގެންދަވާފައި ކަމަށެވެ. އެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު ފާހަގަވީ، ވަރުބަލިކަމެއް ނެތި ބުރަ އަދި ގިނަ ވަގުތު ރައްޔިތުންގެ ހިދުމަތުގައި ހޭދަކުރައްވާ ވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ސައީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަވީ، ވަރުބަލިކަމެއް ނެތި ބުރަ އަދި ގިނަ ވަގުތު ރައްޔިތުންގެ ހިދުމަތުގައި ހޭދަކުރައްވާ ވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި. إن شاء الله ދެން ދާނީ ބާރު ސްޕީޑާއި އެކު ކުރިއަށް؛" - އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު

ސައީދު ވަނީ މީގެކުރިންވެސް ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒަށް ތައުރީފުކުރައްވާ ވާހަކަފުޅުދައްކަވާފަ އެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖެ އާއެކު ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސައުދީ އަރަބިއްޔާއިން ސޮއިކުރަން ނިންމި ނިންމުމާ ގުޅިގެން ސައީދު ވަނީ ޑރ. މުއިއްޒުގެ ވެރިކަން ފެށުމާ އެކު އެމަނިކުފާނު ގެންދަވަނީ ރާއްޖޭގެ އިގުތިސޯދަށް ހެޔޮ އަދި އަވަސް ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށް ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަައްވަމުން ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ. އަދި އެ މަސައްކަތްތަކުން އަވަސް ހައްލުތަކެއް ދާނީ ފެންނަމުންކަން ވެސް ސައީދު ފާހަގަކުރައްވާފައިވެ އެވެ.

ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރުގެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ކަމުގެ މަގާމަށް އައްޔަންކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން ސައީދު ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އެމަނިކުފާނާއި އެމަނިކުފާނުގެ ޓީމުން މަސައްކަތް ކުރާނީ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ޑރ. މުއިއްޒު ވެވަޑައިގެންފައިވާ ވައުދުތައް ފުއްދުމަށާއި މެނިފެސްޓޯގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަރައްގީގެ އަމާޒުތަކަށް ވާސިލުވުމަށް ކަމަށެވެ.

ސައީދު ވަނީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައިވެސް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރުކަން ކުރައްވާފަ އެވެ.

50%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
50%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް