ads
ހައިކޯޓް
11 އަހަރުވީ މަރުގެ މައްސަލަ މިއަދުވެސް ކެންސަލް
ލޮރެންޒޯ ޕާކް ތެރޭގައި 2012 ވަނަ އަހަރު މަރާލި އަހުމަދު އަރުހަމްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ތިން މީހެއްގެ މައްސަލަ، ހަތް އަހަރު ފަހުން ހުކުމް ކުރުމަށް ހައިކޯޓުގައި ތާވަލުކުރުމަށް ފަހު މިއަދު ވެސް މައްސަލަ ކެންސަލް ކޮށްފިއެވެ.

މި މައްސަލައިގެ ހުކުމް ކުރުމަށް މިދިޔަ މަހު ވެސް ހައިކޯޓުގައި ތާވަލު ކުރި އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެ ދުވަހު ވެސް މައްސަލަ ކެންސަލް ކުރީ އެވެ. އެ ދުވަހު މައްސަލަ ކެންސަލް ކުރީ އިދާރީ ސަބަބަކުން ކަމަށް ހައިކޯޓުން ބުންޏަސް މިއަދު މައްސަލަ ކެންސަލް ކުރީ ކީއްވެގެން ކަމެއް ހައިކޯޓަކުން ނުބުނެ އެވެ.

މޭ 2012 ގައި ލޮރެންޒޯ ޕާކު ތެރޭގައި އަރުހަމް މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު މައްސަލައިގައި ދަށު ކޯޓުން ކުށް ސާބިތު ނުވުމުން، ހައިކޯޓުގައި ދައުލަތުން އިސްތިއުނާފު ކޮށްފައިވަނީ ތިން މީހެއްގެ މައްސަލައެވެ.

އެއީ، ގދ. ގައްދޫ ގުންޒަރު މުހައްމަދު ސުފްޔާން، ލ. މާވަށު އަސަރީގޭ މަންސޫރު ޔޫސުފާއި އަދި މއ. ސީނަރީވިއު އާތިފް ރަޝީދުއެވެ. އެ މައްސަލައިގައި ކުށް ސާބިތވީ، ލ. މާވަށު އެވާބްލޫގޭ މުހައްމަދު ވިސާމްގެ މައްޗަށެވެ. އޭނާ މަރަން އޭރު ކޯޓުން ހުކުމް ކުރި އެވެ. އޭނާގެ ފަރާތުން އެ މައްސަލަ ހައިކޯޓުގައިވަނީ އިސްތިއުނާފު ކޮށްފައެވެ.

އަރްހަމްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ދަށު ކޯޓުން ހުކުމް އިއްވަވަމުން އެ މައްސަލަ ބެއްލެވި ގާޒީ އިބްރާހިމް އަލީ އޭރު ވިދާޅުވީ ވިސާމްގެ މައްޗަށް އެ ކުށް ސާބިތު ވަނީ އޭނާ އަރުހަމްގެ ގަޔަށް ވަޅި ހަރަނިކޮށް ފެނުނު ކަމަށް އެކަކު ހެކިބަސް ދީފައިވާތީ އާއި ލޮރެންޒޯ ޕާކު ހުންނަ ގޯޅި ތެރެއިން ވިސާމް ނުކުންނަނިކޮށް ފެނުނު ކަމަށް އިތުރު ހެކިވެރިއަކު ހެކިބަސް ދީފައިވާތީ ކަމަށެވެ.

އަރުހަމަށް ބަޔަކު ހަމަލާދެމުން ދިޔައިރު އޭނާގެ ގައިގައި ވިސާމް ހިފަހައްޓައިގެން ހުރި ތަން ފެނުނު ކަމަށް އެހެން ހެކިވެރިއަކު ބުނެފައިވާކަން ގާޒީ ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

ގާޒީ ވިދާޅުވީ އެއްވެސް ހައްގަކާ ނުލާ އަރުހަމް މަރާލާފައި ވަނީ ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީގެންކަން އެނގެން އޮތުމުން އަރުހަމަށް ހަމަލާދިނީ މަރާލުމުގެ ގަސްދު އޮވެގެން ކަމަށް އިސްލާމީ ފިގުހީ އުސޫލުތަކުން ބަލަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ގާޒީ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެއްވެސް ހައްގަކާ ނުލާ އަރުހަމަށް ހަމަލާދީ އޭނާ މަރާލީ ވިސާމް ކަން ޝަރީއަތަށް ސާބިތުވާތީ ވިސާމްގެ ލޭގެ ހުރުމަތް މިހާރު ވަނީ ކެނޑިފަ އެވެ.

ގާޒީ އިބްރާހިމް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ބާކީ ތިބި ތިން މީހުން ކަމަށްވާ މަންސޫރާއި ސުފްޔާން އަދި އާތިފްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތު ނުވީ އެ މީހުންނާ ދެކޮޅަށް ލިބިފައި ހުރި ހެކިބަސްތަކުގައި ބޮޑެތި ފުށުއެރުންތަކެއް ހުރުމުންނެވެ.

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް