ads
ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސައިން ޝަހީމް: ރާއްޖޭގައި ތިބި ކަމަށް ބުނާ ސިފައިންގެ އަދަދު ހާމަކުރަން ވަނީ ގޮވާލައްވާފަައި - ފޮޓޯ:ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ތިބި ކަމަށް ބުނާ ސިފައިންގެ އަދަދު ހާމަކުރަން ހުސައިން ގޮވާލައްވައިފި
ރާއްޖޭގައި ތިބި ކަމަށް ބުނާ އިންޑިއާގެ ސިފައިންގެ އަދަދު ހާމަކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސައިން ޝަހީމް ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

މެމްބަރު ހުސައިން މިފަދައިން ގޮވާލައްވާފައި ވަނީ ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) ގެ ދުބާއީގައި ބޭއްވި ކޮޕް-28 ސަމިޓުގެ ހަވާސާގައި ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު، އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ އާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭލުމަށް އެ ގައުމުން އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް ހާމަކޮށްފައިވުމުން، ސިފައިން ބޭލުމަށް އެއްބަސްވުމެއް ހަދާފައިވާ ނަމަ އެ އެއްބަސްވުމެއް ހާމަކުރުމަށް ގޮވާލާ މަޖިލިހުގެ ބުދަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާއަށް ބާރަށު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އަބްދު ﷲ ހުށަހެޅުއްވި ކުއްލި މައްސަލަ އާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ.

މެމްބަރު ހުސައިން ވިދާޅުވީ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ތެރޭގަޔާއި އިންތިހާބުވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހުވެސް، ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ގައުމުގެ މިނިވަންކަމާއި އިސްތިގުލާލާ، ސިޔާދަތާއި ރާއްޖޭގެ ދިދަ ގެއްލި، ދިވެހީންގެ ގައުމު ދިވެހިންނަށް ގެއްލޭފަދަ އަޑިނޭނގޭ އެއްބަސްވުންތަކެއް ހަދާފައިވާ ކަަމަށް ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

"ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންޑިއާގެ ހަތިޔާރު އެޅި ސިފައިން ހާހުން އެބަތިބި ކަމަށް ވިދާޅުވި ވިދާޅުވުން. އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު، އެ ހުރިހާ ސިފައިން ދިވެހިރާއްޖޭން ބާލާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެވަޑައިގެން ކޮޕް ސަމިޓް 28 އަށް، ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސްއަށް، ދުބާއީއަށް ވަޑައިގެން އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރާ އެކު ބައްދަލުވެ، މަޝްވަރާކޮށް އިންޑިއާގެ މިތާނގައި ތިބި އެތައް ހާސް ސިފައިންނެއް ބޭލުމާ ބެހޭ މަޝްވަރާކުރެއްވި ކަަމަށް ވިދާޅުވި. އަޅުގަނޑުމެން މި ގޮވާލަނީ އެ ކޮޕް ސަމިޓަށް ވަޑައިގެން ބައްދަލުކޮށް އެވީ އެގްރިމެންޓް ކޮޕީ ދޭށޭ. މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ދޭށޭ. ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކުރަހަށޭ،" - ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސައިން ޝަހީމް

އިންޑިއާ އާއެކު ކުރީގެ ރައީސް ސޯލިހުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން އަނޑިނޭގޭ، ރާއްޖޭގެ މިލްކުވެރިކަމާއި އިސްތިގުލާލާ އަދި މިނިވަންކަން ގެއްލޭފަދަ އެގްރިމެންޓެއް ކޮށްފައިވާ ނަމަ އެ އެގްރިމެންޓަކާއި އޭގައިވާ މާއްދާތައް ހާމަކުރަން އޭނާ ވަނީ ގޮވާލައްވާފަ އެވެ.

ރައީސް މުއިއްޒުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް 18 ދުވަސްވީއިރު ރާއްޖޭގައި ތިބި ކަމަށް ބުނާ ސިފައިންގެ އަދަދު ބުނެނުދެވުނުކަން ފާހަގަކުރައްވާ މެމްބަރު ޝަހީމް އެދިވަޑައިގެންނެވީ އިންޑިއާ އާއެކު ވީ ކަމަށް ވިދާޅުވާ އެއްބަސްވުން ހާމަކުރެއްވުމަށެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
100%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް