ads
ޒޮންބީ ވައިރަހެއް ދުނިޔެއަށް ފެތުރިދާނެކަމުގެ ބިރު ބޮޑުވެއްޖެ
ސައިންސުވެރިންގެ ޓީމަކުން ހޯދި ޒޮމްބީ ވައިރަހެއް ދުނިޔެއަށް ފެތުރިދާނެކަމުގެ ބިރު ބޮޑުކަމަށް އެ ޓީމުން ބުނެފިއެވެ.

ސައިންސްވެރިންގެ ޓީމަކުން ގަދީމީ ވައިރަސްތައް ހޯދާފައިވަނީ އެތައް މިލިއަން އަހަރެއް ވަންދެން ފަސްގަނޑުގެ ފަށަލައެއް ކަމަށްވާ ޕާމާފްރޮސްޓް ގައި އެތަކެތި ފިލައިތިއްބައެވެ. 

ޕާމާފްރޮސްޓްގައި ފެނުނު ވައިރަސްތަކަށް ކިޔަނީ ބެކްޓީރިއޯފޭޖްއެވެ. މި ވައިރަސްތައް ފެނިފައިވަނީ ސައިބީރިއާއިން ނަގާފައިވާ ޕާމާފްރޮސްޓްގެ ސާމްޕަލްތަކުންނެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން ސައިންސްވެރިންނަށް ވަނީ ލެބުގައި ހުރި ބައެއް ވައިރަސްތައް ދިރުވައި އާލާކޮށްފައެވެ. ސައިންސުވެރިންނާއި ހަވާލާދީ ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ މި ވައިރަސްތަކަކީ އަދިވެސް އިންސާނުންނަށް ބަލި ޖެއްސުމުގެ ގާބިލުކަން ހުރި ވައިރަސްތަކެކެވެ. 

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ޕާމާފްރޮސްޓް ތެމިގެން ދިއުމުން މި ވައިރަސްތައް ތިމާވެއްޓަށް ދޫވެދާނެތީ ސައިންސްވެރިން ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ. މިހެންވެއްޖެނަމަ ވައިރަސްތަކުގެ ސަބަބުން އިންސާނުންގެ ސިއްހަތަށް ނުރައްކާވާނެއެވެ.

މި ގަދީމީ ވައިރަސްތަކުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ ނުރައްކާތައް ދެނެގަތުމަށް އިތުރު ދިރާސާތަކެއް ކުރަން ޖެހެއެވެ. މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން އިންސާނުންގެ ސިއްހަތަށް ބޮޑު އަސަރެއް ކޮށްފާނެއެވެ.

8%
ކަމުގޮސްފި
23%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
15%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
54%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް