ads
ފުލުހުން މިއަދު ނައްތާލި ޑްރަގްސް
ފުލުހުންގެ އަތުގައިހުރި 425.5 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޑްރަގްސް އަންދާލައިފި
އެކި މައްސަލަތަކުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައި ހުރި 103 ކިލޯއަށްވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި ނައްތާލާއިފި އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ނައްތާލީ  958 މައްސަލައާއި 197 އިންސިޑެންޓުގައި ހިމެނޭ 3121 އެވިޑެންސެވެ. މަސްތުވާތަކެތި ނައްތާލުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ހިފެހެއްޓޭ ތަކެތި ނައްތާލުމުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެކަމަށްޓަކައި އެކުލަވައިލާފައިވާ ކޮމިޓީގެ ބެލުމުގެ ދަށުންކަމަށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުން ބުނެއެވެ. 

your imageމިއަދު ފުލުހުން ނައްތާލި ޑްރަގްސް 

ނައްތާލި ޑްރަގްސްގެ ބާވައްތައް

  • މަސްތުވާތަކެތިހުރި 8293 ރަބަރު ޕެކެޓު
  • 2731 ސެލޯފިންކޮޅު
  • ފިލްމުހުސްކުރި 237 ދަޅު
  • 585 ބުލެޓު
  • 30 ބިޑި
  • 537 މަނާ ބޭސްގުޅަ
  • އެހެނިހެން 3045 އައިޓަމް

your imageފުލުހުން މިއަދު ނައްތާލި ޑްރަގްސް 

މަސްތުވާތަކެތި ނައްތާލުމަށް މިއަދު ދޫނިދޫގައި ބޭއްވި ހަރަކާތުގައި ދާހިލީ ވަޒީރު އަލީ އިހްސާން އާއި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަލީ ޝުޖާއު ބައިވެރިވިއެވެ. އަދި ބައެއް ނޫސްވެރިންނާއި މި ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ނަންނޯޓު ކުރުުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ނަންނޯޓު ކުރި އާންމު ރައްޔިތުން ވެސް ބައިވެރިވިކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް