ads
ބީއެމްއެލް ބޯޑުގެ ޗެއާޕަސަނަކަށް އައްޔަނުކުރި ހަސަން ޒަރީރު ---- ފޮޓޯ: ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޗެއާޕާސަންއަކަށް ޒަރީރު
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޗެއާޕާސަންގެ މަގާމަށް ހަސަން ޒަރީރު އައްޔަންކޮށްފި އެވެ.

އެ މަގާމަށް ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ ޓެކްސް ކޮމިޝަނަރު ޒަރީރު އައްޔަންކުރީ މިރޭ ބޭއްވި ބޭންކުގެ ހާއްސަ ގޮތުން ކުރާ އާންމު ޖަލްސާ (އީޖީއެމް) އަށްފަހު ބޭއްވުނު ބޭންކުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުމުގަ އެވެ.

ޒަރީރު އެ މަގާމަށް އައްޔަންކުރިއިރު، ކޮމިޝަނާ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަންގެ މަގާމަށް އައްޔަނުކުރަން އޭނާގެ ނަން ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ފޮނުވާފަ އެވެ.

އޭގެއިތުރުން ބޭންކުގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމަށް އަލީ ފާރިސް މުހައްމަދު އީޖީއެމްގައި ވަނީ އައްޔަންކޮށްފަ އެވެ.

އަލަށް އައްޔަންކުރި ދެ ޑިރެކްޓަރުންނާއެކު، ބީއެމްއެލްގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުންގެ ގޮތުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން:

  1.  ކާލް ސްޓުމްކަ (ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރު އަދި މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު)
  2. އާއިޝަތު ނޫރައްދީން، މ. ތާނގީދޮށުގެ 
  3. ހަސަން ޒަރީރު، ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް ނަންބަރު C1-3-B
  4. ޖުވައިރިޔާ ސައީދު، މއ. ކޮށީގެ
  5. އަބްދުﷲ ހަސަން، ނަސީމާ މަންޒިލް، ރ. އަލިފުށި
  6.  އާއިޝަތު ސަޖްނީ، ތަރިވިދާގެ، ސ. ހިތަދޫ
  7.  އަލީ ފާރިސް މުހައްމަދު، ގ. ސިނަމާލެ 3 35-04
  8. އިބްރާހީމް މުހައްމަދު، ނެލުމް، ނ. ހޮޅުދޫ
  9. އަހްމަދު މުހައްމަދު، ގ. އުފާ
  10. އަބްދުالله ނަސީމް، ކަރަންކާ ވިލާ، ހއ. ފިއްލަދޫ
0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް