ads
ބަރުދަން ލުއިކުރުން
ބަރުދަން ލުއިކުރުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ބުއިންތަކުގެ އަލްޓިމޭޓް ގައިޑް
ބަރުދަން ލުއިކުރުމުގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލްކުރުމުގައި ގިނަ ފަހަރަށް އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންކުރާ އެއްޗަކާ މެދު ހޭލުންތެރިކަމާއެކު އިހުތިޔާރު ކުރުން ހިމެނޭއިރު، މި ދަތުރުގައި ބުއިންތަކަކީ ވަރަށް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ އެއްޗެކެވެ.

ޝައްކެއްވެސްނެތްގޮތުގައި ފެނަކީ ހައިޑްރޭޝަންގެ ޗެމްޕިއަން ކަމުގައި ވިޔަސް، ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ނިއުޓްރިއެންޓްސް ފޯރުކޮށްދީ، މެޓަބޮލިޒަމް އިތުރުކޮށްދީ، ޝައުގުވެރިކަން ހުއްޓުވައިގެން ބަރުދަން ލުއިކުރުމުގެ ރެޖިމަން ފުރިހަމަކޮށްދޭ އެހެން ބައެއް ބުއިންތައް އެބަހުއްޓެވެ. ބަރުދަން ލުއިކުރުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ބުއިންތަކުގެ ތެރެއިން ފައިދާހުރި އަދި އުފާވެރި ބައެއް ބުއިންތައް ހޯދައިލަމާ ހިނގާށެވެ.

1. ގްރީން ޓީ:

ސިއްހީ ގޮތުން ގިނަ ފައިދާތަކެއް ލިބޭ ގޮތަށް މަޝްހޫރު ގްރީން ޓީ އަކީ ބަރުދަން ލުއިކުރުމަށް ވާހަކަ ދައްކާއިރު ބާރުގަދަ އެއްޗެކެވެ. ކެޓެޗިންސް ކިޔާ އެންޓިއޮކްސިޑެންޓްތަކުން ފުރިފައިވާ ގްރީން ޓީ އަކީ މެޓަބޮލިޒަމް އިތުރުކޮށްދީ ފެޓް އޮކްސިޑޭޝަން ކުރިއެރުވުމަށް އެހީތެރިވެދޭ އެއްޗެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ގްރީން ޓީގައި ހުންނަ އާދައިގެ ކެފެއިންގެ ސަބަބުން ގުދުރަތީ ހަކަތަ އިތުރުވެ، ހަކުރު އެކުލެވޭ ބުއިންތަކަށް ވުރެ މޮޅު ބަދަލަކަށް ވެގެންދެ އެވެ.

2. ކަޅު ކޮފީ:

ގްރީން ޓީ ފަދައިން ބްލެކް ކޮފީ އަކީ ވެސް ކެފެއިން އެކުލެވޭތީ ބަރުދަން ލުއިކުރުމަށް އެހީތެރިވެދެ އެވެ. ކެފެއިން އަކީ މެޓަބޮލިކް ރޭޓް އިތުރުކޮށްދީ ސަރުބީ އަނދާ މިންވަރު އިތުރުކޮށްދޭ އެއްޗެއް ކަމަށް ދިރާސާތަކުން ދައްކަ އެވެ. ހަކުރު ނުވަތަ ކްރީމް އިތުރު ނުކޮށް ކަޅު ކޮފީ ބޭނުންކުރުމަކީ ކެލޮރީ މަދުކޮށް ބެހެއްޓުމަށް އެހީތެރިވެދޭއިރު ވަރަށް ބޭނުންވާ ހަކަތަ އިތުރުކޮށްދޭ ކަމެކެވެ.

3. ލުނބޯ ފެން:

ހޫނު ލުނބޯ ފެން ބިއްލޫރިކޮޅަކުން ދުވަސް ފެށުމުން ހަށިގަނޑު ހައިޑްރޭޓް ވުމުގެ އިތުރުން ހަޖަމުކުރުމާއި ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން އަށް ވެސް އެހީތެރިވެދެ އެވެ. ލުނބޯގައި ހިމެނޭ ސިޓްރިކް އެސިޑްގެ ސަބަބުން ސަރުބީތައް ފަޅާލުމަށް އެހީތެރިވެދޭ ހަޖަމުކުރުމުގެ ތެޔޮ އެއް ކަމަށްވާ ބައިލް އުފެއްދުމަށް އެހީތެރިވެދެވިދާނެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ލުނބޯ ފެނުން ފުރިހަމަ ކަމުގެ އިހުސާސް ކުރެވޭއިރު، މުޅި ދުވަހު ކެލޮރީ ކެއުން މަދުވެދާނެ އެވެ.

4. އެޕަލް ސައިޑަރ ވިނެގަރ (އޭސީވީ) ބުއިން:

އާފަލު ސައިޑާ ވިނެގަރުގެ ސީދާ އަސަރު ބަރުދަން ލުއިކުރުމަށް ކުރާ ދިރާސާތައް މަދު ނަމަވެސް ބައެއް ދިރާސާތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި މިއީ ފުރިހަމަކަމުގެ އިހުސާސްތައް ރަނގަޅުކޮށް ލޭގައި ހަކުރުގެ މިންވަރު ރެގިއުލޭޓް ކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ކަމެކެވެ. އޭގެ ސަބަބުން ލިބިދާނެ ފައިދާ ހޯދުމަށްޓަކައި އޭސީވީ އެއް މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ފެނާއި އެއްކޮށްލުމަށްފަހު ކެއުމުގެ ކުރިން ބޯށެވެ.

5. ޕްރޮޓީން ޝޭކްސް:

ޕްރޮޓީން ޝޭކްސް އަކީ ބަރުދަން ލުއިކުރަން ބޭނުންވާ ފަރުދުންނަށް ފަސޭހަ އަދި ހިތްހަމަޖެހޭ ގޮތަކަށް ވެދާނެ އެވެ. ޕްރޮޓީން ގިނަ ބުއިންތައް ބޭނުންކުރުމަކީ ފުރިހަމަ މެޓަބޮލިޒަމް އެއް ބެހެއްޓުމަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ލީން މަސްތަކުގެ މާސް ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމަށް އެހީތެރިވެދޭ ކަމެކެވެ. ވެއި، ޕީ، ނުވަތަ ހެމްޕް ޕްރޮޓީން ފަދަ މަތީ ފެންވަރުގެ ޕްރޮޓީން ސޯސްތަކުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕްރޮޓީން ޝޭކްސް ހޮވާށެވެ.

6. ހަރުފަ ސައިތައް:

ޕެޕަރމިންޓް، ކެމޮމައިލް، އަދި އިނގުރު ސައި ފަދަ ހަރުފަ ސައިތަކަކީ ހަމައެކަނި ހައިޑްރޭޓް ކުރާ ސައިތަކެއް ނޫން ކަމަށާއި ބަރުދަން ލުއިކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭ ތަފާތު ސިއްހީ ފައިދާތަކެއް ވެސް ލިބޭ އެއްޗެކެވެ. މިސާލަކަށް ޕެޕަރމިންޓް ސައި ހަޖަމުކުރުމަށް އެހީތެރިވެދީ ކާހިތްވުން ކުޑަކޮށްދޭއިރު އިނގުރު ސައިގެ ސަބަބުން ކެލޮރީގެ ހަރަދު އިތުރުކޮށް ބަނޑުގައި ސަރުބީ މަދުވެދާނެ އެވެ.

7. ތަރުކާރީ ޖޫސް:

ތަރުކާރީގެ ޖޫސް ކެއުމުގައި ހިމެނުމަކީ ކެލޮރީ ބޭނުންކުރުން މަދުކުރުމުގެ އިތުރުން ނިއުޓްރިއެންޓް ކެއުން އިތުރުކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ވަރަށް މޮޅު ކަމެކެވެ. ކެލޮރީ މަދު އަދި ފައިބަރ، ވިޓަމިން އަދި މިނަރަލްސް ގިނަ ތަރުކާރީ ޖޫހަކީ ބަނޑުހައިހޫނުކަން ފިލުވައިދިނުމަށާއި ބަރުދަން ލުއިކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަށް އެހީތެރިވެދޭ ނިއުޓްރިއެންޓް ގިނަ އޮޕްޝަނެކެވެ.

8. ފެން:

އެންމެ ފަހުން ބަރުދަން ލުއިކުރުމަށް އެންމެ ފަހުގެ ބުއިން ކަމުގައި ދެމިއޮތީ ފެނެވެ. އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް ހައިޑްރޭޓް ވެފައި ހުރުމަކީ އޮޕްޓިމަލް މެޓަބޮލިޒަމް، ހަޖަމުކުރުމާއި، ޖުމްލަ ސިއްހަތަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރި ކަމެކެވެ. ކެއުމުގެ ކުރިން ފެން ބުއިމަކީ ކެލޮރީ ކެއުން މަދުކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ކަމެކެވެ، ސަބަބަކީ ފުރިހަމަ ކަމުގެ އިހުސާސް އުފެދި، މާގިނައިން ކެއުމުން ރައްކާތެރިވެވޭނެ ކަމެކެވެ.

ރަނގަޅު ބުއިންތައް ހޮވުމަކީ ބަރުދަން ލުއިކުރުމުގެ ދަތުރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަސަރުކުރާނެ ކަމެކެވެ. މި ސިއްހަތަށް ފައިދާހުރި ބުއިންތައް ދުވަހުގެ ކަންކަމުގައި ހިމަނައިގެން ބެލެންސްޑް ޑައިޓާއި ގަވާއިދުން ކަސްރަތު ކުރުމަކީ ދުޅަހެޔޮ ބަރުދަނެއް ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ކަމެކެވެ. ހަށިގަނޑުގެ ނިޝާންތައް އަޑުއަހާ، ހައިޑްރޭޓް ވެފައި ހުރުމާއި، ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމަކަށް ދާ މަގުގައި މި މީރު އަދި ނިއުޓްރިޝަނަލް ބުއިންތަކުގެ އުފާ ހޯދުން ހަނދާން ކުރާށެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް