ads
އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުގެ އުޅަނދެއް ކަނޑުމަތީ ހަރަކާތްތެރިވަނީ
ޑްރޯން ބޭނުންކޮށްގެން ކަނޑު މޮނިޓާކުރާ ސެކްޝަނެއް ކަސްޓަމްސްއިން އުފައްދައިފި
ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށުގައިވާ ސަރަހައްދުތަކާއި އުޅަނދުތައް ބެލެހެއްޓުން ހަރުދަނާކުރުމަށް "މެރިޓައިމް ސާވެއިލެންސް އެންޑް ބޯޑާ ޕްރޮޓެކްޝަން ސެކްޝަން"ގެ ނަމުގައި ހަައްސަ ސެކްޝަނެއް އުފައްދައިފި އެވެ.

މެރިޓައިމް ސަވައިލެންސް އެންޑް ބޯޑާ ޕްރޮޓެކްޝަން ސެކްޝަންގެ ނަމުގައި ކަސްޓަމްސްގައި އަލަށް އުފެއްދި ސެކްޝަނަކީ، ކަސްޓަމްސް އިން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނި ގޮތުގައި ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލްޑް ސަރަހައްދުތަައް ބެލަހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ތަނެކެވެ.

ކަސްޓަމްސްއިން ބުނީ މިއީ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން މަނާ ތަކެތި އެތެރެވިޔަ ނުދިނުމަށް ޑައިރެކްޓަރޭޓް އޮފް އެންފޯސްމެންޓް އެންޑް ބޯޑާ ސެކިއުރިޓީގެ ދަށުން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސެކްޝަނެއް ކަމަށެވެ.

your imageކަސްޓަމްސްގެ އާ ސެކްޝަނުން ބޭނުން ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ޔުނީފޯމް --

ކަސްޓަމްސްއިން ބުނި ގޮތުގައި މި ސެކްޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި ހާއްސަ ލޯގޯއަކާއި ޔުނިފޯމެއްގެ އިތުރުން އުޅަނދުފަހަރާއި އެހެނިހެން އާލާތްތައް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް މިހާރު ކުރަމުންދާ ކަމުގަ އެވެ.

ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގެ ރައްކާތެރިކަން ހަރުދަނާކުރުމަށް ކަސްޓަމްސްއިން އަލަށް އުފެއްދި ސެކްޝަންގެ މެންޑޭޓުގައި ހިމެނެނީ:

  • މަސްތުވާތަކެއްޗާއި އެ ނޫން ވެސް ރާއްޖޭގެ ގާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކުން މަނާކޮށްފައިވާ ތަކެތި ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމާއި ބޭރުކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ކަނޑުމަގުން އޮޕަރޭޝަންތައް ހިންގުން
  • ސާވައިލެންސް ޑްރޯން ފަދަ އާލާތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ކަސްޓަމްސްގެ ސަރަހައްދުތަކާއި ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށުގައިވާ ކަނޑު އުޅަނދުފަހަރުގެ ހަރާކާތްތައް މޮނީޓާކޮށް ބެލެހެއްޓުން
  • ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ކަސްޓަމްސްއިން ތަންފީޒުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ތަންފީރުކުރުމުގެ ގޮތުން ގައުމީ ދިފާއީބާރުގެ ކޯސްޓްގާޑާ ގުޅިގެން އޮޕަރޭޝަންތައް ހިންގުން

ކަސްޓަމްސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގައި ހިމެނޭ ގާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކުން މަނާކޮށްފައިވާ ތަކެތި ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމާއި ބޭރުކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ މަސައްކަތް ކެނޑިނޭޅި ކުރަމުންދާ ކަމަށް ކަސްޓަމްސްއިން ބުނެ އެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް