ads
އަބަދަށް ފިލްމުގެ ޝޫޓިންގެ ތެރެއިން: ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޓަރު މޫމިން ފުވާދު
އަނއްކާ ވެސް "ލޫދިފާ" ކަހަލަ "އަބަދަށް" ހަނދާންވާނެ ފިލްމެއް!
ލޫދިފާ އޭ ބުނުމުން އެއީ ކޮން ފިލްމެއްކަން ނޭގޭނެ މީހަކު ރާއްޖެއަކު ނުހުންނާނެކަން ޔަގީނެވެ.

ލޫދިފާގެ ފޭނުންނަށް އަނެއްކާވެސް މިއޮތީ އުފާވެރި ހަބަރެކެވެ. 2011 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ 13 ވަނަ ދުވަހުން ފަށައިގެން ލޫދިފާގެ ފޭނުން ކުރަމުން އަންނަ 11 އަހަރުގެ ދިގު އިންތިޒާރު ނިމުމަކަށް އަންނާނީއެވެ. މި އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހަކީ އެ ދުވަހެވެ. "ލޫދިފާ" ގެ ޓީމުގެ ފިލްމެއް އަނެއްކާވެސް ސިނަމާއަށް އަންނަނީއެވެ. "ލޫދިފާ" ގެ ޕްރޮޑަކްޝަން ޓީމުން އަންނަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިނަމާގެ ތާރީހު ބަދަލުކޮށްލުމަށް ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. 

މިގޮތުން ލޫދިފާގެ ޕްރޮޑަކްޝަން ޓީމީހުގެ އެންމެ މުހިންމު ތިން ބައިވެރިންކަމަވާ، ޕްރޮޑިއުސަރު، ހަސަން ނޫރައްދީން (ނޫރު) އާއި، ރާއްޖޭގެ ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީ ބަދަލުކޮށްލި ޑައިރެކްޓަރު މޫމިން ފުވާދު، އަދި އިސްމާއިލް ރަޝީދު (ކޮޕީ އިއްސެ) އަންނަނީ "އަބަދަށް" ނަމުގައި ފިލްމެއް ތައްޔާރުކުރަމުންނެވެ. 

މި ފިލްމުގެ ޕޯސްޓު ޕްރޮޑަކްޝަން މަސައްކަތް މިހާރު ކުރަމުން އަންނައިރު، ފިލްމު ބަލައިލުމަށް ހޭދަކުރާ ދެ ގަޑީރެއްހާއިރު ނިންމައިލުމަށްފަހު "މިއީ ހާދަ ނުބައި ކޮފީއެކޭ" ނުބުނާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށް ފިލްމުގެ ޕްރޮޑިއުސަރު ނޫރަށް އެބައޮތެވެ. ސަބަބެެއް ނެތިއެއްވެސް ނޫނެވެ.

މި ފިލްމުގެ މުގުލުގައި އޮތީ މީގެ 13 އަހަރު ކުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ މުޅި ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީއަށް އިންގިލާބެއް ގެނައި "ލޫދިފާ"ގެ ޕްރޮޑަކްޝަން ޓީމެވެ. މިކަމުގެ އެންމެ ބޮޑު ޔަގީންކަމެއް އުފެދޭ އެއް ސަބަބަކީ ފިލްމުގެ ވާހަކަ ލިޔެ ޑައިރެކްޓުކޮށްފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރި އެންމެ ހުނަރުވެރި ޑައިރެކްޓަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މޫމިން ފުވާދު ކަމުގައިވާތީއެވެ. 

your imageއަބަދަށް ފިލްމުގެ ޝޫޓިންގެ ތެރެއިން

"އަޅުގަނޑުމެން ބައެއް ފަހަރު ކޮފީއެއް ބޯލަން ތަނަކަށް ގޮސްފަ 100 ރުފިޔާ ނޫނީ 200 ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްލާފާ ބުނާނެ މީއީ އައްޗި ހާދަ ނުބައި ކޮފީއެކޭ. އެ ހެންބުނާ ވަރެއް ނުވާނެ 'އަބަދަށް' މި ފިލްމު ބަލާފަ. ފިލްމު ވޯތުވާނެ. ފިލްމު ބާލައިލާފަ މިއީ މޫމިނު ނޫނީ ނޫރުމެން މި ގެނެސްދިނީ އަނެއްކާވެސް ރަނގަޅު އެެއްޗެކޭ ބުނާނެ،" ފިލްމުގެ ޕްރޮޑިއުސަރު ނޫރު ބުންޏެވެ.

ނޫރު ބުނީ ލޫދިފާއަކީ މިހާތަނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެޅުވުނު އެންމެ ދިގު ފިލްމު ނަމަވެސް، އެ ފިލްމު ބަލައިގެން ނުކުން މީހުންނަށް ވެސް ފިލްމު ދިގު ކަމުގެ އިހުސާސް ނުކުރެވޭ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ ޓީމުން އޭގެ 13 އަހަރު ފަހުން ނެރޭ "އަބަދަށް" ފިލްމު ލޫދިފާހައި ދިގު ނުވާނެކަމަށް ނޫރު ބުންޏެވެ.

your imageއަބަދަށް ފިލްމުގެ ޕްރޮޑަކްޞަން ޓީމާއި ތަރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް

މި ފިލްމުގެ ޕްރޮޑަކްޝަން ޑިޒައިނަރު ކޮޕީ އިއްސެ އަށް ވެސް އޮތީ ހަމަ މި ޔަގީންކަމެވެ. އެއީ މި ފިލްމަކީ މޫމިން ފުވާދު ޑައިރެކްޓުރާ ފިލްމަކަށްވެފައި، މޫމިންގެ ވާހައަކައެއްގެ މައްޗަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފިލްމަކަށް ވާތީއެވެ. 

ފިލްމުގެ ރޯލަކުން މަޝްހޫރު ތަރި ޔޫސުފް ޝަފީއު ޔޫއްޕެވެސް ފެންނައިރު، ޔޫޕެވެސް ފިލްމުކުޅެން އެއްބަސްވީ މޫމިންގެ ފިލްމަކަށް ވާތީކަމަށް ކޮޕީ އިއްސެވެސް ބުންޏެވެ. 

"ފިލްމު މި އިންނަނީ މި ޒަމާނަށް ފިލްމު ފެތިފަ. މިހާރު މި ހިނގާ އެންމެ ނުލަފާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭން މޫމިނު ކުރިއެއް ފަޅުވާލާފަ ހައްދާލާފަ އިން ވަރަށް ސަޅި ސްޓޯރީއެއް މިއީ ވާހަކައަކީ. މި ފިލްމުގެ އެންޑިން މީހުން ހިތައް ވެސް ނާރާކަހަލަ ތަފާތު އެންޑިންނެއް ފިލްމުގަ މިއިނީ. މި ހިސާބުން މީހުންނަށް ގަބޫލުކުރެވޭނެ ކޮންމެ ފަދަ ކަމެއް ވެސް ދުނިޔެމަތީގައި ހިނގާ ގޮސްދާނެކަން،" ފިލްމުގައި ރޯލެއްވެސް ކުޅެފައިވާ ކޮޕީ އިއްސެ ނުންޏެވެ.

އިއްސެ ބުނީ އެނާގެ ރޯލަކީ ސަޕްރައިޒް ރޯލެއް ކަމަށެވެ.

ކޮޕީ އިއްސެ ބުނީ ފިލްމުން ފެންނާނީ އާއިލާއެއްގެ ތެރޭގައި ހިނގާ ކަންތައްތަކެއް ނަމަވެސް، މިއީވެސް ވެދާނެ ގޮތެއްކަން ފިލްމު ބަލައިލުމުން އެނގޭނެކަމަށެވެ. 

"މޫމިން ފުވާދުގެ ފިލްމުތަކަކީ މުޖުތަމައު އިސްލާހުކުރަން ހަދާ ފިލްމުތަކެއް. ފިލްމު ވެސް މި ހަދަނީ މަސައްކަތެއް ގޮތަށް އަޅުކަމެއް ގޮތަށް އިހުލާސްތެރިކަމާއެއްކޮށް. ފިލްމުހަދާ މޮޅެތި މީހުންނަނީ ފިލްމުގެ ޒަރިއްޔާއިން މުޖުތަމައު އިސްލާހު ކުރާ މީހުން. މޫމިންގެ އެހެން ފިލްމުތަކޭ އެއްގޮތަށް މި ފަހަރުވެސް މޫމިން ފުވާދު މި ދޫކޮށްލަނީ ވަަރަށް ވަރުގަދަ މެސެޖެއް މުޖުތަމައުއަށް،" ކޮޕީ އިއްސެ ބުންޏެވެ.

ފިލްމުގެ ލިޔެ ޑަރިރެކްޓުކުރި މޫމިން ފުވާދުއާއިވެސް ވާހަކަ ދައްކައިލުމުން އޭނާ ބުނީ މި ފިލްމު ބަލަންޖެހޭނެ އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކީ މި ވާހައަކީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ މުޖުތަމައުގެ ތެރޭން އުފެދިގެން އައި ވާހަކައެއް ކަމަށާއި، އަދި ބަރާބަރަށް މުޖުތަމައުއަށް "ފިޓްވާނެ" ވާހައެއް ކަމަށެވެ. 

"މުޖުތަމައުގެ ތެރޭގައި ހުރިކަމެއް. ފަސްޖެހިފަ އޮތް ކަމެއް. މުޖުތަމައުތެރޭގައި މީހުންގެ މާބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ނަޔަސް އޮތްކަމެއްކަން ވިސްނާފަ ނެތީމަ ވަރަށް އާދައިގެ ގޮތަކަށް މުޖުތަމައު ތެރޭގަ މި މައްސަލަ މީހުން މާނަކުރިއަސް އެ މައްސަލައަކީ އެތައް ބައެއްގެ ދިރިއުޅުން ހަލާކުވެގެން ދާނެކަހަލަ މައްސަލައެއް. ލުއިކޮށް ނަގާ މައްސަލައެއް އެހެން ނަމަވެސް އޭގެ އިންޕެކްޓު ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލައެއްގެ ވާނުވާ އެނގިލުން އެއީ މި ފިލްމު ބަލަން ދާންވީ ސަަބަބަކީ،" މޫމިން ފުވާދު ބުންޏެވެ.

މި ފިލްމުގައި ވަރަށް "ސަޅި ރޯލަކުން" މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި ޔޫސުފް ޝަފީއު (ޔޫއްޕެ) ފެންނައިރު، ފިލްމުން ވާޝިޔާ، ޝާރިފް، ސޫޒަން ފަދަ މަގުބޫލު ތަރިން ވެސް ފެންނާނެއެވެ. 

މި ފިލްމުކުޅެން ޔޫއްޕެ ވެސް އެއްބަވީ "މޫމިން ސަކަރާތް އެއްޗެއް ނުހަދާނެކަން ގެރެންޓީވާތީ" ކަމަށް މުޅި ފިލްމުގެ ޕްރޮޑަކްޝަން ޑިޒައިން ކުރި ކޮޕީ އިއްސެ ވެސް ބުންޏެވެ. 

ކޮޕީ އިއްސެ ބުނީ ފިލްމުގައި ޓެކްނިކަލް ސައިޑުގައި މަސައްކަތް ކުރި ޓީމުން ވެސް އަމިއްލަ މަސައްކަތްތަށްވެރު ފިލްމަށް އިސްކަން ދިނީ ފިލްމު ފުރިހަމަކަމުންކަމަށެވެ. 

ފިލްމުގެ ޕްރޮޑަކްޝަން ޓީމާއި ވާހަކަ ދައްކާލުމުން ޔަގީންވީ މީ އަނެއްކާ ވެސް ދިވެހި ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީ "ރެވޮލިއުޝަނައިޒް" ނުވަތަ އިންގިލާބެއް ގެންނާނެ ފިލްމެއް ކަމެވެ. މި ފިލްމަކީ "ލޫދިފާ" ގޮތަށް ރާއްޖޭގެ ޒުވާނުންނާއި ދިވެހި ފިލްމަށް ލޯބިކުރާ އެންމެން ބަލައިގަންނާނެ ފިލްމަކަށް ވާނެކަމާމެދު ޝައްކެތް ނެތްކަމެވެ. 

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް