ads
އޭސީސީން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއް: މިދިޔަ އަހަރު ދައުލަތަށް ހޯދަން އެންގި އެއްވެސް ފައިސާއެއް ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައި - ފޮޓޯ:އޭސީސީ
މިދިޔަ އަހަރު ދައުލަތަށް ހޯދަން އެންގި އެއްވެސް ފައިސާއެއް ލިބިފައެއް ނެތް: އޭސީސީ
މިދިޔަ އަހަރު ދައުލަތަށް ހޯދުމަށް އަންގާފައިވާ އެއްވެސް ފައިސާއެއް މިހާތަނަށް އަނބުރާ ލިބިފައިނުވާ ކަމަށް އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ބުނެފި އެވެ.

އޭސީސީން މިއަދު ނެރުނު ނޫސް ބަޔާނެއްގައި ބުނީ 2023 ވަނަ އަހަރު އެ ކޮމިޝަނުން ތަހުގީގުކޮށް ނިންމާފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި ދައުލަތަށް ލިބެން ޖެހޭ 50,370,512.75 ރުފިޔާ ހޯދުމަށް ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އަންގާފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ދައުލަތަށް ހޯދަން ޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އޮންނަނީ އެ ކޮމިޝަނުގައި ނޫންކަން ފާހަގަކޮށް، އޭސީސީން ބުނެފައި ވަނީ ކޮމިޝަނުން ތަހުގީގުކުރާ މައްސަލަތަކުގައި ދައުލަތަށް ލިބެން ޖެހޭ ފައިސާއެއް ހިމެނޭކަން ތަހުގީގަށް ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ އެ ފައިސާއެއް ދައުލަތަށް ހޯދުމަށް އެކަމުގެ ޒިންމާ އޮންނަ ފަރާތަކަށް އެ ކޮމިޝަނުން އަންގަމުން ގެންދާ ކަަމަށެވެ.

އެ ކޮމިޝަނުން މިދިޔަ އަހަރު ތަހުގީގުކޮށް ނިންމާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން 10 މައްސަލައެއްގައި ދައުލަތަށް ލިބެން ޖެހޭ ފައިސާ ހޯދަން ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށް އޭސީސީން ބުނެ އެވެ.

"އެގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ ބައެއް މައްސަލަތަކަށް ބަލާއިރު، މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) އަށް 40,475,200.00ރ ހޯދުމަށް އަންގާފައިވާއިރު، މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް (އެމްޓީސީސީ) 8,481,000.00ރ ހޯދުމަށް އަންގާފައިވާނެ އެވެ. އަދި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް 1,389,342.00ރ ހޯދުމަށް އަންގާފައިވާނެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ވެސް، ދައުލަތަށް ލިބެން ޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށް ދައުލަތުގެ ބައެއް އިދާރާތަކަށް އަންގާފައިވާނެ އެވެ. ނަމަވެސް، 2023 ވަނަ އަހަރު ދައުލަތަށް ހޯދުމަށް އަންގާފައިވާ އެއްވެސް ފައިސާއެއް މިހާތަނަށް ދައުލަތަށް އަނބުރާ ލިބިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ،" އޭސީސީން ނެރުނު ނޫސް ބަޔާނުގައިވެ އެވެ.

އޭސީސީން ބުނި ގޮތުގައި ދައުލަތަށް އަނބުރާ ލިބެން ޖެހޭ ފައިސާ، އަނބުރާ ހޯދުމަށްޓަކައި އިދާރާތަކުން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ މިންވަރު ބަލައި މޮނިޓަކުރުމަށް 2022 ވަނަ އަހަރު އެކަމަށް ހާއްސަ ނިޒާމެއް އެ ކޮމިޝަނުގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ކަމުގަ އެވެ.

އެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އިދާރާތަކުން އަމަލުކޮށްފައިވާ މިންވަރު ބެލިބެލުމުގައި، ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން މި ކަމުގައި އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިނުވާތީ ގާނޫނީ ގޮތުން އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާނެ ކަމަށް ވެސް އޭސީސީގެ ބަޔާނުގައި ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް