ads
ދިވެހި ބަހާއި ސަގާފަތާއި ތަރިކައާ ބެހޭ ވަޒީރު އާދަމް ނަސީރު އިބްރާހީމް
ށ އިން ލަފުޒު ހަދަން އުޅުނު ވާހަކަ މިނިސްޓަރު ދޮގު ކުރައްވައިފި
ށ އަކުރުން ފެށޭ ފަސް ބަހެއް އުފައްދަވާނެ ކަމަށް މިނިސްޓާ އޮފް ދިވެހި ލެންގުއޭޖް ކަލްޗާ އެންޑް ހެރިޓޭޖް އާދަމް ނަސީރު އިބްރާހިމް ވިދާޅުވި ކަމަށް ބުނެ ފަތުރާ ހަބަރުތައް މިނިސްޓަރު ދޮގު ކުރައްވައިފި އެވެ.

މިނިސްޓަރު އެކަން ދޮގު ކުރައްވާފައިވަނީ ށ އިން ފެށޭ ފަސް ލަފުޒެއް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރުގައި އުފައްދާނެ ކަމަށް ބުނެ ރަޖިސްޓްރާ ނުކޮށް ރާއްޖޭގައި ހިންގަމުން އަންނަ ނޫހަކުން ރިޕޯޓް ކުރުމާއި ގުޅިގެން އެކަމާއި ސުވާލު ކުރުމުންނެވެ.

ފެތުރެމުންދާ ވާހަކަތަކާއި ގުޅިގެން މިނިސްޓަރު ނަސީރު ވިދާޅުވީ ށަވިޔަނިން ނަމެއް އުފެއްދުމަކީ އެއްވެސް މާނައެއް ހުރި ކަަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. ސަބަބަކީ ށ ގެ އަޑަކީ ލަފުޒެއްގެ ފެށުމަށް ދުލުން އުފައްދަން ދަތި އަޑަކަށްވާތީ ކަމަށެވެ.

"އެއީ ގުދުރަތީ ކަމެއްް. ވީމާ ށ އިން ލަފުޒެއް އުފެއްދުމަކީ އެއްވެސް ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑަށް ގަބޫލު ކުރެވޭ އަދި ތަރުހީބު ދެވޭ ކަމެއް ނޫން،" ބަހުގެ ދާއިރާއިން ކިޔަވައިދިނުމުގެ ދާއިރާގައި ވެސް އުޅުއްވި އަދި ކުޅަދާނަ ޅެންވެރިޔާ އާދަމް ނަސީރު އިބްރާހިމް ވިދާޅުވި އެވެ.

މިނިސްޓަރު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، އެއީ ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކެއް ނޫން ކަމަށާއި އެއީ ދޮގު ހަބަރެއް ކަމަށެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް