ads
ފާރު ވެއްޓި ގެއްލުން ލިބުނު ކާރު
ފާރެއް ވެއްޓި ކާރަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް
މާލޭގައި ފާރެއް ވެއްޓި ކާރަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެއެވެ.

މި ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް ކުރިމަތިން އޮންނަ ޕާކިން އޭރިއާގައެވެ.

ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނީ މަޖީދިއްޔާ ކުރިމަތީ ޕާކިން ޒޯނުގައި ހުރި ފާރެއް ވެއްޓި އެތަނުގައި ޕާކުކޮށްފައި އޮތް ކާރަކަށް ބޮޑެތި ގެެއްލުންތަކެއް ލިބިފައިވާކަމަށެވެ. މި ފާރު ވެއްޓުނީ ކީއްވެގެންކަމެއް ނޭގެއެވެ.

your imageކާރު މައްޗަށް ފާރު ވެއްޓި ކާރަށްް ވަނީ ގެެއްލުންތަކެއް ލިބިފައި 

މިހާރު ރާއްޖެއަށްް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި ވައިގަދަވުމުގެ ސަބަބުން މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ގަސްތައް ވެއްޓި ބައެއް އުޅަނދުތަކަށް ވަނީ ގެއްލުން ލިބިފައެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް