ads
ދިރާގު އީދު ޝޯ ގެ ތެރެއިން ވިން އަ ޓެސްލާ ޕްރޮމޯޝަނުގެ ނަސީބުވެރި ފަރާތް އިއުލާނު ކުރާނެ - ފޮޓޯ:ދިރާގު
ދިރާގު އީދު ޝޯ އާއި "ވިން އަ ޓެސްލާ" ލަކީ ޑްރޯ ހޯމަ ދުވަހު
ދިރާގު އީދު ޝޯ އާއި އެ ކުންފުނީގެ "ވިން އަ ޓެސްލާ" ލަކީ ޑްރޯ އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު އޮންނާނެ ކަމަށް ދިރާގުން ބުނެފި އެވެ.

ދިރާގުން ބުނީ މި އަހަރުގެ ބޮޑު އީދު ފާހަގަކުރުމަށް އެ ކުންފުނިން ބާއްވާ އީދު ޝޯ ގައި މަޝްހޫރު މިއުޒިޝަނުން ބައިވެރިވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ރެވިއޯ، ސްކައިރޮކް، އީކުއެޓިކް ވައިބް، ޓްރެފިކް ޖޭމް، ޑީޖޭ އަލީ އަދި ސިމްބޮލިކް ރެކޯޑްސް ފަދަ ހުނަރުވެރި ދިވެހި މިއުޒިކް ފަންނާނުންގެ ލައިންއަޕެއް ޝޯ އިން ފެންނާނެ ކަމަށް ދިރާގުން ބުނެ އެވެ.

ދިރާގުން ބުނެފައި ވަނީ އީދު ޝޯ ގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު އިންތިޒާރު ކުރަމުން އަންނަ ދިރާގު "ވިން އަ ޓެސްލާ" ޕްރޮމޯޝަނުގެ ގުރުއަތުގެ ނަސީބުވެރިޔާ އިއުލާނު ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

"މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު ދިރާގު އީދު ޝޯ އަލުން އާންމުންނާ ހަމައަށް ގެނެސްދިނުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް. ޝޯ ގެ ތެރޭގައި ހުނަރުވެރި ދިވެހި ފަންނާނުންގެ ރާގުތައް އިވުމުގެ އިތުރުން އަޅުގަނޑުމެންގެ 'ވިން އަ ޓެސްލާ' ޕްރޮމޯޝަނުގެ ކާރުގެ ވެރިފަރާތް ވެސް އިނގިގެން ދާނެ. އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑުމެންގެ އުންމީދަކީ މި ޝޯގެ ޒަރީއާއިން އީދުގެ ރޫހު އާލާވެ، ބެލުންތެރިންގެ ހަނދާނުން ނައްތާނުލެވޭ ފަދަ ފުރިހަމަ ތަޖުރިބާއަކަށް މި އިވެންޓްވެގެން ދިޔުން. އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން، ރައްޓެހިންނާއި އާއިލާ އާއެކު، ޝޯ ބަލާލުމަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރަން،" ދިރާގުގެ މެނޭޖަ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް، ޖައިޝާން ހަމީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ދިރާގު އީދު ޝޯ އޮންނާނީ މި މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 8:00 އިން ފެށިގެން ހުޅުމާލެ ސެންޓްރަލް ޕާކުގަ އެވެ. މި ހަރަކާތުގެ ހޯސްޓިން ޕާޓްނަރަކީ ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް