ads
ޝަހީމާއި އޭނާގެ ދަރިފުޅޫ މާހިލް
ދަރިއާ އާއިލާއަށް ޖާގަ ލިބުނީ ކިޔަވައިގެން ތިބީމަ، ނާޖައިޒް އެއްޗެއް ނޫން : ޝަހީމް
ސަރުކާރުން މަތީ މަގާމުތަކެއް ދަރިފުޅާއި އާއިލާއަށް ޖާގަ ލިބުމަކީ ނާޖައިޒް ގޮތުގައި ހޯދި އެއްޗެއް ނޫންކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޝަހީމް މިހެން ވިދާޅުވެފައި މިވަނީ އޭނާގެ އަނބިކަނބަލުންނާއި ދަރިކަލުންނާއި އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ކޮއްކޮއަށް ސަރުކާރުގެ އިސް މަގާމުތަކެއް ލިބުމުން އެކަން ބައެއް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކުރުމުންނެވެ. 

ޝަހީމްގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ކޮއްކޮ އަހުމަދު ޝިފާޒް އަލީ ސައީދު ސަރުކާރުން ވަނީ  ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ނައިބަކަށް އައްޔަނުކޮށްފައެވެ. އަދި ޝަހީމްގެ ދަރިކަލުން އަބްދުﷲ މާހިލް ޝަހީމްވަނީ މެލޭޝިއާގައި ހުންނަ ދިވެހި ހައި ކޮމިޝަންގެ އިސް މަގާމަކަށް އައްޔަންކޮށްފައެވެ. އަދި އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އާފިޔާ އަކީ މާލޭ ސިޓީ ގްރޫޕް އޮފް ހޮސްޕިޓަލްސްގެ ގަވާނިން ބޯޑުގެ މެމްބަރެކެވެ.   

your imageއަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އާފިޔާ އަދި އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ކޮއްކޮ އަހްމަދު ޝިފާޒް

މި ކަމާއި ގުޅިގެން ޝަހީމް އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ދަރިކަލުންނާއި އާއިލީ މެމްބަރުންނަށް މަތީ މަގާމުތަކުން ފުރުސަތު ލިބުނީ ކިޔަވައިގެން ތިބީކަމަށެވެ. އަދި އެކަމުގައި ނާޖައިޒް ގޮތުގައި ކުރިކަމެއް ނޯންނާނެކަމަށްް ޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ. 

" އަޅުގަނޑުގެ ދަރިޔަކު، ނުވަތަ ޢާއިލާގެ މެންބަރަކު ކިޔަވައިގެން ހުރި ދާއިރާއަކުން ޚިދުމަތްކުރަން އެމީހަކަށް ލިބޭ ފުރުޞަތަކީ އަޅުގަނޑު ނާޖާއިޒްގޮތުގައި ހޯދައިދޭނެ ފުރުޞަތެއްނޫން. ދައުލަތުގެ މުދަލާއި މަޤާމާއި ފައިސާ ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރާނެކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން އަރުވަން" ޝަހީމް އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓްގައިވެއެވެ.

ޝަހީމްގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ކޮއްކޮ ޓްއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ނައިބަކަށް އައްޔަންކުރުމުން އެ މިނިސްޓްރީގެ ނައިބުންގެ އަދަދު ވަނީ 10 އަރާފައެވެ. މިނިސްޓަރެއް ނައިބުގެ މުސާރަ 35،000 އަރައެވެ. 

ޝަހީމްގެ ދަރިކަލުން އަބްދުﷲ މާހިލް ޝަހީމަށް މެލޭޝިއާގައި ހުންނަ ދިވެހި ހައި ކޮމިޝަނުން މުސާރައާއި އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި 104،000 ރުފިޔާ ލިބެއެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
100%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް