11567
CONFIRMED

DEATHS
10652
RECOVERED
🌏43,907,193
INFECTED
🌏29,731,128
RECOVERED
🌏1,166,240
DEATH
🌏68%
RECOVERY RATE
އަޔުޝްމަން ކުރާނާ--
ކަރަންޓީނުގައި ހުރި އަޔުޝްމަން ސަޕޯޓަކަރަށް ސަޕްރައިޒެއް!
Share
ބޮލީވުޑުގެ މަޝްހޫރު ތަރި އަޔުޝްމަން ކުރާނާ، މެދުއުމުރުގެ އަންހެނަކަށް ސަޕްރައިޒެއްދީފި އެވެ.
Advertisement

އިންސްޓްގްރާމު މެދުވެރިކޮށް ދެ އަންހެން ކުއްޖަކު ވަނީ އެމީހުންގެ މަންމަގެ 49 ވަނަ އުފަންދުވަސް އަންނާތީ ވިޝްކޮށްދިނުމަށް އަޔުޝްމަންގެ ކިބައިން އެދިފަ އެވެ.

މިހެންވެ އަޔޫޝްމަން ވަނީ މިކަން ހަގީގަތަކަށް ހަދައިދީފަ އެވެ. އެގޮތުން މި ވީޑިއޯ އަޔުޝްމަން ހިއްސާކުރިއިރު އޭނާ ފެނިގެންދަނީ ގިޓައެއް ހިފައިގެން އިނދެ، "ހެޕި ބާތު ޑޭ" ލަވަ ކިޔާ މަންޒަރެވެ.

އަޔޫޝްމަން ބުނީ މުޅި ގައުމު ލޮކްޑައުނުގައި އޮތްއިރު އޭނާ ވެސް ހުރީ ކަރަންޓީނުގައި ކަމަށާއި އެހެންކަމުން، އެހެން މީހަކަށް އުފަލެއް ހޯދަައިދިނުމަށް ލިބުނު މި ކުޑަ ފުރުސަތު ވެސް ގަބޫލުކުރީ ކަމަށެވެ.

ކާމިޔާބު ގިނަ ފިލްމުތަކެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ އަޔުޝްމަންއަކީ މޮޅު ލަވަކިޔުންތެރިއެއް ވެސް މެއެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް