13070
CONFIRMED

DEATHS
12001
RECOVERED
🌏64,508,175
INFECTED
🌏41,492,849
RECOVERED
🌏1,492,989
DEATH
🌏64%
RECOVERY RATE
ފޮޓޯ: އެމްއެމްސީ
ނޫސްވެރިން އެކްރެޑިޓް ކުރުމަށް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ނިންމައިފި
Share
ނޫސްވެރިން އެކްރެޑިޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފަށާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ)އިން ބުނެފި އެވެ،
Advertisement

އެމްއެމްސީން ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ރޭ ކޮވިޑް19 ގެ ކަންކަމުގެ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އޮންލައިން ނޫހަކުން ސުވާލުކުރި މީހާގެ ފަރާތުން ފެނިގެން ގޮސްފައިވަނީ ޒިންމާދާރު އަމަލެއް ކަމުގައި ނުދެކޭކަމަށެވެ. 

އެހެންކަމުން ޒިންމާދާރު ނޫސްވެރިންގެ ހައްގުގައި، ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ނޫސްވެރިން އެކްރެޑިޓް ކުރާނެ އުސޫލެއް އެކުލަވާލައި އެފަދަ އުސޫލަކަށް އަމަލުކުރާނެ ކަމަށް އެމްއެމްސީން ވަނީ ބުނެފައެވެ. 

"އެހެންކަމުން ޒިންމާދާރު ނޫސްވެރިންގެ ހައްގުގައި، ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި މި ކައުންސިލްގެ ރޫހު ހުރީއެކްރެޑިޓް ކުރާނެ އުސޫލެއް އެކުލަވާލައި އެފަދަ އުސޫލަކަށް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމެވެ." އެމްއެމްސީގެ ޓްވީޓްގައި ވެއެވެ. 

ރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މީހަކު ސުވާލުކުރި ގޮތުން އެކަމާއި ހިތްހަމަނުޖެހި ޑރ. ނަޒްލާވެސް ވަނީ އޭނާގެ ވާހަކަ ހުއްޓުވާ އެކަން ރަނގަޅު ކުރުމަށް އަންގާފައެވެ. އަދި ޑރ. ނަޒްލާ އެކަމުގައި އަމަލުކުރި ގޮތުން ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ސޯޝަލްމީޑިއާގައި ޑރ. ނަޒްލާއަށް ތައުރީފް ކުރަމުންނެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް