CONFIRMED

DEATHS

RECOVERED
🌏13,323,530
INFECTED
🌏7,399,310
RECOVERED
🌏578,628
DEATH
🌏56%
RECOVERY RATE
LIVE BLOG
ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓް ކުރަނީ--- ފޮޓޯ: ސީއެންއެމް
ރާއްޖެއިން ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 2,435 ގައި
Share
ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 2,435 އަށް އަރައިފި އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ޕޮޒިޓިވްވީ މާލެއިންނެވެ.
Advertisement

ތަފްސީލު އަންނަނީ ----

2020/07/14 22:54

މިރޭގެ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް ނިންމާލައިފި

2020/07/14 22:48

ޝަމާއު: ގާތްގަނޑަކަށް ތިން މަހެއްހާ ދުވަސް މިވީ ކޮވީޑްގެ ވާހަކައާއި މިކަމުގެ ވާހަކަތައް ދައްކާތާ. ރައްޔިތުންނަށް މިހާރު އިނގޭނެ ރަނގަޅު ގޮތްތައް. 

މި އިންސްޕެކްޝަންގައި ރަނގަޅަށް ހުރި ތަންތަނަށް ސްޓިކާއެއް ދޫކުރެވުނު. ރައްޔިތުންނަށް މިހާރު އިނގޭނެ ގައިދުރުކަން ބަހައްޓަންޖެހޭ މިންވަރާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން. އެހެން ކަމުން ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކުރުން މުހިންމު. 

2020/07/14 22:44

ޑރ. ނަޒްލާ: އައިޖީއެމްއެޗްގެ މެޝިން ހަލާކުވެގެން ބެކްލޮގެއް އައިކަން ފާހަގަކުރިން. ބޮޑު ބެކްލޮގެއް އޭރު އައި. މިހާރު ސާމްޕަލް ތައް ޓެސްޓް އެބަކުރެވޭ. ވަރަށް މަދު ސާމްޕަލެއް އެބަ އުޅޭ އަލުން ޓެސްޓް ކުރަންޖެހޭ.

ވޭތުވެ ދިޔަ ތިން ދުވަސް ނުވަތަ ހަތަރު ދުވަސް ތެރޭގައި ނަގާ ސާމްޕަލްތައް ވަމަ އަވަހަށް ޓެސްޓް ކުރެވޭ. 

މިވަގުތު ބެކްލޮގްގައި އޮތީ 158 ކޭސް. އެއި އެހާ ގިނައެއް ނޫން. 

2020/07/14 22:31

ޑރ. ނަޒްލާ: އާސަންދައިގެ ދަށުން 59 މީހަކު އިންޑިއާއަށް ބޭސްފަރުވާއަށް އިއްޔެ ފޮނުވިފައިވޭ. 

2020/07/14 22:30

ޑރ. ނަޒްލާ: ޕޮޒިޓިވް ވެ ފިލައިގެން އުޅުނު ފަރާތެއް ފެނިގެން ކޯޑައުންކޮށް އެތަނުގައި ބެހެއްޓިފައި ހުރިކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބުނު. އެންމެ ފުރަތަމަ ރިކުއެސްޓް އައީ އާރްއާރްޓީ އިން އޭނާ ބަލާ ދިއުމަށް. ލަސްތަކެއްވި އާރްއާރްޓީއަށް ދިއުމަށް. އޭނަ ގެނެވުނީ އިރުއޮށްސުނު ފަހުން. 

އެކަން ހިނގާދިޔައީ ދެރަކޮށް. ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އެކަން ތަކުރާރު ނުވާނެ ކަމަށް ބަލާނަން. 

2020/07/14 22:27

ޝަމާއު: އިންސްޕެކްޝަންގައި ބެލުނު ތަންތަނުން އެންމެ ފުރިހަމައަށް ހުރީ ހާހެއްހާ ތަން. މެދުމިނުގައި ގިނަ ތަންތަން ހުރީ. 

ޖުމުލަ ގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރެވުނީ ދިވެހިން ތިބޭ ތަންތަނުގައި ކަންކަން ރަނގަޅަށް ހުރިކަން. އެހެން ނަމަވެސް ބިދޭސީން ތިބޭ ތަންތަނުގައި އެންމެ ރަނގަޅަށް ކަންކަން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭ. 

2020/07/14 22:22

ޑރ. ނަޒްލާ: ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދު ތަކުގައި ހަތް ފެސިލިޓީއެއް އެބަގާއިމު ކުރަން. ފަސް މެއިން ފެސިލިޓީއާއި ދެ ޓްރާންސިޓް ފެސިލިޓީ. ކުރިއަށް އޮތް ހަފްތާތެރޭގައި އެތަންތަނުގެ ބޭނުންކުރެވޭނެ. 

2020/07/14 22:21

ޑރ. ނަޒްލާ: މިނިސްޓްރީ ތަކުން ޕޯޓަލް އަށް މައުލޫމާތު ލަފާއިވާނަމަ ޖުލައި މަހުގެ މުސާރައާއި އެކު ކޮވިޑް އެލަވެންސް ލިބޭނެ. 

2020/07/14 22:14

މިއަދު ކޮވީޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ 39 މީހަކު

2020/07/14 22:13

މިރޭގެ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް ފަށައިފި

2020/07/11 22:35

މި ޕްރެސް މިހާރު ވަނީ ނިންމާލާފައި

2020/07/11 22:35

ޑރ. ނަޒްލާ: ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކުން މި އަންގަމުން އަންނަ ކަންކަމަށް ބަލާނަމަ، ބަލި ކޮންޓްރޯލްކުރެވޭނެ. 

2020/07/11 22:34

ޑރ. ނަޒްލާ: އެކި މީހުންނަށް ބަލީގެ އަލާމާތް ފެންނަނީ އެކި ގޮތްގޮތަށް، ބައެއް މީހުންނަށް ހީކަރުވާލާފަ ބޮލުގައި ރިއްސުމާއި، ރޯގާގެ އަލާމާތް ނުފެނި ވެސް އެބަ ހުރޭ. އެހެންވީމަ އެކަމަށް ސަމާލުވާން ޖެހޭ، ވަރަށް ކަންބޮޑުވޭ، އެއްވެސް ކްލާސްޓާއެއްގައި ނުހިމެނޭ މީހުން ފެންނާތީ

2020/07/11 22:31

ޑރ. ނަޒްލާ: މާލޭ ކޮންޓްރޯލުން ނެއްޓިކަމަށް ބުނާނެ ސީދާ އަދަދެއް ނޭނގެ. އެކަމަކު އިންޑިޕެންޑެންޓް ކޭސްތައް އިތުރުވުމާއި ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ފެންނަ ކޭސްތައް އިތުރުވުން

2020/07/11 22:30

ޑރ. ނަޒްލާ: ރަށްރަށުގެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީތައް ވެސް ތައްޔާރަށް އޮތީ. 

2020/07/11 22:29

ޑރ. ނަޒްލާ: ފުރަބަންދު ކަރަންޓީނުގަ ތިބި މީހުންގެ ހާލު ބެލުން ކުރިއަށްދޭ. ހަގީގަތުގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ތިބޭއިރު ބިރުވެރިކަމެއް ނޯންނާނެ. 

2020/07/11 22:28

ޑރ. އަލީ ލ؛ަތީފް: އައިސޮލޭޝަނުގައި ބެހެއްޓުމުގެ ބަދަލުގައި އެޑްމިޓްކުރަނީ އެމީހުންގެ ބަލި ހުރިތޯ ބަލާފައި. މިރޭޓުން ދަންޏާއި އަދި ބެޑް ހިފަހައްޓާލެވޭނެ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުމެއް ނޫން ކޭސްތައް އިތުރުވާކަށް. 

2020/07/11 22:26

ޑރ. އަލީ ލަތީފް: ކޭސްތައް ގިނަވަނީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު ނޭޅޭތީ. ލުއި ދިނުމަކީ އެންމެން ބޭރަށް ނިކުތުމެއް ނޫން. މާސްކް އަޅަން ބުނެފައި އޮންނާނީ ބަންދުވެފައި ހުންނަތަނަކަށް ވަންނަންޏާއި މަޖުބޫރޭ މާސްކް އަޅަން. މާގިނަ މީހުން ބޭރުގައި އުޅޭ މިންވަރު، ރެސްޓޯރަންޓުތަކުގައި ވެސް. އެކަމަކު އެކަންކަމެއް ނުފެނޭ. އެހެންވީމަ، ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ރެސްޓްރިކްޓެޑް ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހޭނެ. އެހެންނޫނީ ކުރިން ކުރި މަސައްކަތް ފެނަށް ދާނެ. 

2020/07/11 22:24

ޑރ. ނަޒްލާ މުސްތޮފާ: އޮފީހުގައި އުޅޭއިރު ސައި ގަޑީގައި ސޯޝަލް ޑިސްޓެންސިންއަށް ސަމާލުވުން. އަދި ޖިމްތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ފިޔަވަޅުތަކަށް ސަމާލުވާން ޖެހޭ. ކަސްރަތު ކުރާނީ މާސްކް ވެސް ނާޅަ. އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ ވިޔަފާރިތަކާއި ޖިމްތަކާއި ތަންތަން ހުޅުވުން. އުއްމީދުކުރަނީ މިތަންތަން ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓޭނެ ކަމަށް.

2020/07/11 22:22

ޑރ. އަލީ ލަތީފް: މީހުންނަށް ހީވަނީ ބަލި އޮތަސް ބިރުވެރިކަމެއް ނެތޭ. އެކަމަކު އެހެންނެއް ނޫން،. މިވަރުންދަންޏާއި ބަލި ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު

2020/07/11 22:21

ޑރ. އަލީ ލަތީފް: ދިވެހިންގެ މެދުގައި ފެތުރެން ފެށީމަ ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭ، ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ޒުވާން އުމުރުގެ މީހުންގެ މެދުގައި ބަލިތައް ހުންނަވަރު ގިނަ. އެހެންވީމަ މާނައަކީ ބަލީގަ ފުރާނައަށް ގެއްލުންވުމުގެ ޗާންސް ބޮޑޭ. ބިދޭސީންގެ މެދުގައި ބަލި ފެތުރުނުއިރު ކަންބޮޑުވާން ނުޖެހެނީ އެމީހުންނަކީ ފުދޭވަރަކަށް ޒުވާން ބައެއް. 

2020/07/11 22:20

ޑރ. އަލީ ލަތީފް: ލޮކްދައުން ނެގުމާއި ގުޅިގެން މަގުމަތިން ފެންނަ މަންޒަރުން ކަންބޮޑުވޭ. ކުރިން ފެނުން މީހުން މާސްކް އަޅާއި މަންޒަރު، މިހާރު އެބަ ފެނޭ އަނގަ ފޮރުވޭ ގޮތަށް ނޭފަތް ނުފޮރުވާ ތިބޭ މަންޒަރު. މިގޮތަށް އުޅެންޏާއި ކޮވިޑް ފެތުރިދާނެ. މިހާރު ދެންނެވިދާނެ ކުރިއާ ބަލާފަ މީހުން މަދޭ. އެކަމަކު މިހާރު ދިވެހިންގެ މެދުގައި ފެންނަ ކޭސްތައް އިތުރުވެއްޖެ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނޭނގި ގެއަށް ވެސް ބަލި ގެންދެވިދާނެ. ދުވަސްވީ މީހަކަށް ބަލި ޖެހުމަކީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ކަމެއް. ހަކުރު ބަލި ހުންނަ މީހުންނަށް ބަލި ޖެހިއްޖެއްޔާއި ފުރާނައަށް ގެއްލުންވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު. މިހާރު ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކުރަން ޖެހޭ މިންވަރު ބޮޑުވެއްޖެ 

2020/07/11 22:17

ޑރ. ނަޒްލާ: އެބަ އުޅޭ އާއިލާ މީހުންގެ މައުލޫމާތު ނުދީ. ހައި ރިސްކް މީހުންނާއި ދިމާވެފައި އެ މައުލޫމާތު ނުދީ. ދިމާވި މީހުން ނުކިޔައިދީ. އެހެންވީމަ އެއްބާރުލުން ލިބިގެން ރަނގަޅަށް ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން ހެދޭނީ. 

2020/07/11 22:16

ޑރ. ނަޒްލާ: ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލްކުރަން އެންމެ މުހިއްމު ކަމަކީ ރަނގަޅަށް ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން ހެދުން. ދަތިވޭ ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުން ރަނގަޅު މައުލޫމާތު ހިއްސާނުކުރާތީވޭ.

2020/07/11 22:15

ޑރ. ނަޒްލާ: ކަރަންޓީނާއި ވެސް ހިލާފުވެވެނީ މީހުން ބޭރަށް ނިކުންނާތީ. އަދި ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނެގުމުގެ މަގްސަދު ވެސް ގެއްްލެނީ

2020/07/11 22:14

ޑރ. ނަޒްލާ: ކޮންޓެކްޓްވާ މީހުން 14 ދުވަހަށް ކަރަންޓީން އެބަ ކުރަން/ އެ ދުވަހުން ފެށިގެން 14 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބަލި ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު އެބަ އޮވޭ. އެހެންވީމަ ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހު ޓެސްޓް ހަދުވާފަ ވަޒީފާއަށް ނެރެގެން ނުވާނެ.

2020/07/11 22:13

ޑރ. ނަޒްލާ: ފާހަގަކުރޭ، ކޭސް ޕޮޒިޓިވްވުމުން، މަސައްކަތް ކުރާ ތަނަށް އަންގާ،. އެގޮތަށް އެތަނުގެ ތެރޭގަ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން ހަދާފަ، ކަރަންޓީންކުރީމަ އެބަ މަގުމަތިން އަވަހަށް ސާމްޕަލް ނަގުވާފަ ވަޒީފާއަށް ނެރެން އުޅޭ މަންޒަރު އެބަފެނޭ.

2020/07/11 22:11

ޑރ. ނަޒްލާ: މާދަމާ މާލޭ ސަރަހައްދުގަ ހިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގައި އިންސްޕެކްޝަނެއް ކުރިއަށް ދާނެ. ސްޕާ ސެލޫން. ފިހާރަ ޖިމް. އެކަން ކުރަނީ އަމަލުކުރަމުންދަނީ ގައިޑްލައިންގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންތޯ ބަލަން/ 

2020/07/11 22:10

ޑރ. ނަޒްލާ: މިއަދު އިތުރު 30 މީހަކު ރަނގަޅުވެފައިވޭ. ހުޅުމާލޭ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން 22 މީހަކަށް ފަރުވާދޭ

2020/07/11 22:09

ޑރނ. ނަޒްލާ: މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ 47 މީހުން. 42 ދިވެހިންނާއި. ބަންގްލަދޭޝް ތިން މީހުން، އިންޑިއާ ދެ މީހުން

2020/07/11 22:08

މިރޭގެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ފަށައިފި

2020/07/09 23:06

މިރޭގް ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް ނިންމާލައިފި

2020/07/09 23:06

ޑރ. ނަޒްލާ: އެއްވެސް އަލާމާތެއް ހުރިނަމަ އެއްވެސް ތަކަށް ވަޑައިނުގެން ފްލޫކްލިނިކަށް ދިއުން. އެބަ ފާހަގަ ކުރެވޭ އަލާމާތްތައް ފެނުމުންވެސް އޮފީހަށް ނިކުންނަ. އެގޮތަށް ނިކުތުމުން އިތުރަށް ފެތުރުމަށް ފުރުސަތު މި ދެވެނީ. 

ކޮމިއުނިޓީ ސްޕްރެޑް ފެށިގެން އައި އިރު ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަ ކުރެވުު ކޮންޓެކްޓްސް ގިނަކަން. ލޮކްޑައުންގައި އޮތް އިރު ކޮންޓެކްސް މަދުކުރެވުނު. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ލުއި ތަކާއި އެކު ކޮންޓެކްޓްސް އިތުރު އެބަވޭ. އެހެން ކަމުން އިރުޝާދުތަކަށް އަމަލުކުރުން މުހިންމު. 

ހުޅުވާލާފައިވާއިރު ގޭގޭގައި ތިބޭނެ ކަރަންޓިންގައި ތިބޭ މީހުން. އެގޮތަށް ތިބޭ މީހުންގެ ގޭގެއަށް ޒިޔާރާތް ނުކުރުން ވަރަށް މުހިންމު. އަދި އެ ފަދަ ފަރާތްތައް ގެއިން ބޭރަށްވެސް ނުނިކުތުން ވަރަށް މުހިންމު. 

2020/07/09 23:02

ޑރ. ނަޒްލާ: ކޮވިޑް މަރެއްތޯ ނިންމާނީ ކްލިނިޝަންސް. އެއީ އެޗްޕީއޭއިން ކުރާކަމެއް ނޫން. މިކޮޅުގެ ޓެގްޓީމާއި ވެސް އެބޭފުޅުން މަޝްވަރާ ކުރޭ. 

ކޮވިޑް މަރު ދެނެގަތުމުގައި ބަލާ ކަންތައްތަކެއް ހުރޭ. އެކަންކަމަށް ބަލާފަ ގޮތް ނިންމަނީ. 

2020/07/09 23:00

ޑރ. ނަޒްލާ: ނިޔާވި މީހާގެ ކަށުކަމާ ކެމީގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދަނިކޮށް ޕޮޒިޓިވްކަން އެނގުނީ. އެހިސާބަށް އިނގެންދެން ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދެވުނީ ހަމަ އާންމު ފަރާތްތަކާއި މެދުވެސް އަމަލުކުރެވޭ ގޮތަށް. އެފަރާތްތަކަށް ކަރަންޓީންވާން އަންގާ ކަންކަން އިތުރަށް ބަލަމުން މިއަންނަނީ. 

2020/07/09 22:56

ޑރ. ނަޒްލާ: މަސައްކަތް ކުރަނީ އެންމެންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް، އެހެންކަމުން ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ވެސް ހެދިފައި ހުރި އުސޫލުތަކަށް އަމަލުކުރުން ވަރަސް މުހިންމު. 

މާސްކްއެޅުން މަޖުބޫރު ކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް އަދި ނެތް. އެހެން ނަމަވެސް އެފަދަ ކަމެއް ކުރަންޖެހިއްޖެ ނަމަ އެކަންވެސް ކުރާނަން. ވިސްނަންވީ އިރުޝާދުތަކަށް އަމަލުކުރުމަށް. 

2020/07/09 22:52

ޑރ. އަފްޒަލް: މިސްކިތްތަކުގައި ދީފައިވާ އިރުޝާދުތަކާއި އެއްގޮތަށް އަމަލު ނުކުރާތަންވެސް އެބަފެނޭ. މާސްކް ނާޅާ ތިބުމާއި މުސައްލަ ނުލާ ދިއުމާއި މިސްކިތުގައި ވުލޫ ކުރުންފަދަ ކަންކަން އެބަ ފާހަގަ ކުރެވޭ. މިސްކިތުގައި ވުލޫ ކުރަންޖެހޭ ހާލަތެއްވެސް ދިމާވެދާނެ. އެހެން ނމަވެސް ގެއިން ކުރެވޭ ކަންކަން ކޮށްގެން ދިއުން މުހިންމު. 

2020/07/09 22:49

ޑރ. އަފްޒަލް: މިހާރު ވިސްނުން ބަހައްޓަންވީ އިތުރު ލޮކްޑައުނަކަށް ނޫން. ވިސްނުން ބަހައްޓަންވީ ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅި ބަދަލުކުރުމަށް. 

އިގްތިސާދީ ވަރަށް ބޮޑު ގެއްލުންތަކަކަށްފަހު ލޮކްޑައުނަށް ލުއި ދިނީ. އެންމެންގެ ޒިންމާއަކަށް ވާންވީ ލޮކްޑައުނަކަށް ނުގޮސް ވާނެ ގޮތަށް އަމަލުތައް ބެހެއްޓުން. 

ލޮކްޑައުނަކަށް ދާންޖެހޭ ހާލަތަކަށް ވެސް ހިނގައިިދާނެ. އޭގެތެރޭގައި ނޮންލިންކްޑް ކޭސްތައް ހުރި މިންވަރާއި އިތުރު ކަންކަމަށް ބަލާނެ. 

އެންމެ ބޮޑު އެދުމަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް. 

2020/07/09 22:46

ޑރ. މުރާދު: އިއްޔަ ނިޔާވި މީހާގެ ކޭސް އަދި އެއްކޮށް އިވެލުއޭޓް ކޮށްނުނިމޭ. އެއްކޮށް ނިމުމުން ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެންނާނަން. މިގޮތަށް ފާހަގަ ކުރެވޭ ކޭސްތަކާއި އެކު ބަދަލުގެންނަންޖެހޭ ކަންކަމަށް ބަދަލު ގެންނަމުން ދާނަން. 

2020/07/09 22:43

ޑރ. މުރާދު: ކްރިޓިކަލް ކެއާ ދޭންޖެހޭ މީހުންަށް ފަރުވާ ދެވޭނެ ގޮތަށް މަސައްކަތްތައް ބައްޓަން ކޮށްފައިވާނީ. 

ލޮކްޑައުނަށް ލުއި ދިނުމުން ކޭސްތައް އިތުރުވާނެ ކަމަށް ތައްޔާރުވެގެން ތިބީ. 

ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން އިތުރަށް ސަމާލުވުން މުހިންމު. ހޮސްޕިޓަލްތައް ވާނީ ހައިރިސްކް އޭރިއާތަކަށް. 

2020/07/09 22:41

ޑރ. މުރާދު: އައިސީޔޫގައި ތިބި ބަލި މީހުންގެ ކަންކަމުގައި ފާހަގަ ކުރަން އެބަޖެހޭ، ބަލި މީޙުންގެ ކްލަސްޓާތައް ބޮޑެތި ވަމުން އަންނަވަރަކަށް އަދި ގުޅުމެއް ނެތް ކޭސްތައް އިތުރުވާވަރަކަށް މިބަލަނީ ހައިރިސްކް ގްރޫޕްތަކަށް ބަލި ފެތުރޭ މިންވަރު އިތުރވާނެ ކަމަށް. މާނައަކި އައިސީޔޫއަށް ބާރުބޮޑު ވެދާނޭ. އެހެންކަމުން ބަލި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން މުހިންމު.

2020/07/09 22:40

ޑރ. މުރާދު: ބަލި މީހުން ބައިތިއްބައިގެން ފަރުވާ މިދެނީ ދެ ތަނެއްގައި. އެއީ ހުޅުމާލެ ފެސިލިޓީއާއި ޑީއެޗް11. އައިސީޔޫގެ ހިދުމަތްވެސް އެބަދެން. 

ޑީއެޗް11 ގެ އައިސީޔޫގައި އެކަކަށް އެބަ ފަރުވާދެން. 

ހުޅުމާލޭ ފެސިލިޓީގެ ވޯޑްގައި 14 މީހުން އެބަތިބި. 2 ފަރާތެއް އައިސީޔޫގައި. އައިސޮލޭޓް ކުރާ މީހުންގެ ގޮތުގައި ބައެއް ފަރާތްތައް ހުޅުމާލެ ފެސިލިޓިގައި އެބަތިބި.

ޑީއެޗް11 އައިސީޔޫގައި އޮތް ބަލިމީހާގެ ހާލު ސީރިއަސް. އޮތީ ވެންޓިލޭޓަރުގައި. އެހެން ނަމަވެސް ހާލަތު ސްޓޭބަލް. ހުޅުމާލެ ފެސިލިޓީގެ އައިސީޔޫގައި ތިބި މީހުންގެ ހާލު ރަނގަޅު. 

2020/07/09 22:37

ޑރ. އަފްޒަލް: މިދުވަސްކޮޅު މައުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު ކޮންޓެކްޓްސް އެބަ އިތުރުވޭ. ލުއި ދިނީމަ ވަރަށް ބޮޑަށް އެބަ ހަނދާންނެތޭ ހާލަތު. 

ކޮންޓެކްޓުން އެބަ އިތުރުވޭ. މައިގަނޑު އިރުޝާދަނީ ފުލް ކޮށް ލުއި ދީފައި އޮންނައިރު ވެސް ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުން މުހިންމު. 

2020/07/09 22:35

ޑރ. އަފްޒަލް: ނިސްބަތުން އެންމެ ގިނައިން ފްލޫ ކްލިނިކަށްދާ މީހުންގެ ނިސްބަތަށް ބަލާއިރު އެންމ ގިނައީ 5 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިން. ދެން އެންމެ ގިނައިން ފާހަގަ ކުރެވެނީ 65 އަހަރުން މަތީގެ ފަރާތްތައް. 

2020/07/09 22:31

ޑރ. އަފްޒަލް: ނޮން ލިންކް ކޭސްތައް އިތުރުވަމުންދޭ. އިންސައްތަ އަށް ބަލާއިރު ދުވާލަކު 40 އިންސައްތަ އަށްވުރެއް އިތުރުވެސް އެބަވޭ. 

ނޮން ލިންކް ކޭސްތައް ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ފެންނަލެއް އިތުރު. 

2020/07/09 22:29

ޑރ. އަފްޒަލް: އޯވަރޯލް ކޮށް މިހާތަނަށް ފެންނަ ކޭސްތަކުގައި އަލާމާތްތައް ފެންނަ ކޭސް ގިނަ. 

މިއަދު ފެނުނު ކޭސްތަކުގެ ކްލަސްޓާތަކަސ ްބަލާއިރު ކުދި ކްލަސްޓާތަކުގެ 21 އަދި ބޮޑު ކްލަސްޓާއެއްގެ 1 ކޭސް. އިންޑިޕެންޑެންޓް 14 ފަރާތެއް ހިމެނޭ. އިންޑިޕެންޑެންޓް ކޭސްތައް އިތުރު ވުމަކީ ހިތާމަކުރާކަމެއް. މާނައަކި ހަރަކާތްތެރިވާ ވަރު އިތުރު ވެފައިވާތީ އޭނާއާއި ގުޅޭ ކްލަސްޓާއެއް ނުފެންނަނީއޭ. 

2020/07/09 22:27

ޑރ. ނަޒްލާ:  ބީއެމްއެލް 2 ފަރާތެއް، މަޖިލިސް ޑްރައިވަރެއް، ޓްރީޓޮޕްގެ ނަރުހެއް، އައިޖީއެމް ކްލްސްޓާއާއި ގުޅޭ އިތުރު ނަރުހެއް، ހުޅުމާލޭ ޖިމްއެއްގެ ކޭސްއަކާ ގުޅޭ 8 ކޭސް ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތަކުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވޭ. 

މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވި ފަރާތްތަކުގެ ތެެރެއިން 14 ފަރާތަކީ އިންޑިޕެންޑެންޓް ފަރާތްތައް. 

2020/07/09 22:25

ޑރ. ނަޒްލާ: އެފްއޭއެމްގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތެއް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވޭ. އެ ފަރާތް ސިމްޕްޓަމެޓިކް ވެފައިވަނި 4 ވަނަ ދުވަހު. ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ 7 ވަނަ ދުވަހު. 31 ފަރާތެއް ކަރަންޓީން ކުރެވިފައިވޭ. 

2020/07/09 22:23

ޑރ. ނަޒްލާ: އިތުރު ފަރާތެއް އިއްޔެ ބަލީގައި ނިޔާވެފައިވޭ. 

އެފަރާތުގެ ކޮވިޑް19 ގެ ރިޒަލްޓް ލިބުނީ 3:15 ގައި. އެ ފަރާތް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެނައިއިރުވެސް ވަނީ ނިޔާވެފައި. ހަކުރު ބައްޔާއި އެހެން ބައެއް ބަލީގެ ފަރާތެއް މިއީ. ކޮންޓެކްޓުންގެ ގޮތުގައި 26 ފަރާތެއް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވޭ. 

2020/07/09 22:21

ޑރ. ނަޒްލާ: ޕެންޑިންގައި 458 ސާމްޕަލް. މިއަދު ޕޮސިޓިވް ވެފައިވަނީ 36 މީހުން. 

ޖުމުލަ މިހާތަނަށް 2227 ފަރާތެއް ބަލިން ރަނގަޅު ވެފައިވޭ. 47 ފަރާތެއް ބަލިން މިއަދު ރަނގަޅު ވެފައިވޭ. 

22 ފަރާތެއް ކަރަންޓިން އަދި އައޮސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީތަކުން ފާއިރުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ދޫކޮށްފައިވޭ. 

2020/07/09 22:19

މިރޭގެ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް ފަށައިފި

2020/07/07 22:50

މިރޭގެ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް ނިންމާލައިފި

2020/07/07 22:50

މާލޭ ސިޓީ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު: މި އިންސްޕެކްޝަންގެ ތެރެއިން މާރުކޭޓް ސަރަހައްދުވެސް ބަލާނަން. އެތަން ހުޅުވާލި އިރު ހުޅުވާފައިވާނީ އެޗްޕިއޭގެ ގައިޑްލައިނާއި އެއްގޮތަށް. 

ލޯކަލް މާރުކޭޓް މިވަގުތު ވަނީ ބަންދުކޮށްފައި. އެއީ ގައިޑްލައިނާއި އެއްގޮތަށްކަންކަން ނެތީމަ. އެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށްފަހު ހުޅުވޭނެ. 

މަގުތައް ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބްރޭކެއް އައިސްފައި މިވަނީ. ވަރަށް އަވަހަށް އަނެއްކާވެސް ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނަން. 

2020/07/07 22:47

މާލޭ ސިޓީ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު: މިއީ ރެންޑަމް ޗެކް ކުރުމެއް ނޫން. މިއީ ހުރިހާ ތަނެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް ކުރިއަށްގެންދާ މާސް އިންސްޕެކްޝަނެއް. 

2020/07/07 22:44

އެޗްޕީއޭ: ކުރިއަށްގެންދާ މާސް އިންސްޕެކްޝަންއާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތް އެބަކުރަން. 

2020/07/07 22:39

އެޗްޕީއޭ: ކާބޯތަކެތީގެ ހިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުމަށް ވަކި ހުއްދައެއް ދެވޭ. ހުއްދަ ދެވެނީ ބަލާ ކަންތައްތަކަށް ފަހު. މިހާރު ހުއްދަ ހުރި ފަރާތްތަކަށް އެ ފަރާތްތަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަންތަނުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރެވޭނެ. 

2020/07/07 22:37

މާލޭ ސިޓީ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު: ބިދޭސީން ދިރިއުޅޭ ތަންތަނުގެ އިންސްޕެކްޝަނެއް ލޮކްޑައުންގެ ކުރިންވެސް ސިޓީ ކައުންސިލުން ހެދި. އޭގެ ސަބަބުން ފަސޭހަތަކެއް ކުރިމަތިވި. މިހާރު ހެދިފައި ހުރި އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ބޮޑަށް ސާމާލުކަމެއް ދީގެން އެކަންކަން ބަލާނަން. 

ބިދޭސީން އުޅޭ ތަންތަނުގެ މައުލުމާތު އެބަހޯދަން. މި އިންސްޕެކްޝަނަށް ފަހުވެސް އާންމުކޮށް ކުރިއަށް ގެންދާ އިންސްޕެކްޝަންތައް ކުރިއަށް ގެންދާނަން. 

2020/07/07 22:35

ފުލުހުން: ރޭގަނޑު 11 ގެ ފަހުން ވިޔަފާރި ކުރާ ފިހާރަތައް އެބަ ޖުރިމަނާ ކުރަން. ދަންވަރު ކަމެއް ނެތި ބޭރުގައި އުޅޭ މީޙުނަށްވެސް އެޓެންޑް ކުރަން.

2020/07/07 22:33

އެޗްޕީއޭ: ޓޭކްއަވޭ ތަންތަނުގައި ކިއު ހަދާފައި ތިބޭއިރު ފެންނަން ނޭދޭ މަންޒަރުތައް އެބަފެނޭ. އެގޮތުން ގައިދުރުކުރުމެއް ނެތި ކޮފީ ބުއިމާ ކަންކަމުގައި ތިބޭތަން އެބަފެނޭ. އިންސްޕެކްޝަންގައި މިކަންކަން އިތުރަށް ބަލާ މިކަންކަން ބަލަދަލުކުރުމަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރާނަން.

2020/07/07 22:30

މާލޭ ސިޓީ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު: މާސް އިންސްޕެކްޝަން ކުރިއަށް ގެންދާއިރު އޭގެތެރެއިން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކަންކަންކުރާ ތަންތަން ނުބަލާނެ. 

2020/07/07 22:30

އެޗްޕީއޭ: ކުރިއަށް ގެންދާ އިންސްޕެންކްޝަންގައި ބަލާނެ އެއްކަމެއް އެއީ މާސްކް ބޭނުންކުރޭތޯ.

2020/07/07 22:27

އެޗްޕީއޭ: ކާބޯތަކެތީގެ ހިދުމަތްދޭ ތަންތަނަށް ބަލާއިރު ބިދޭސީން ކައްކާތަންތަން ފާހަގަކުރެވޭ. މިމާސް އިންސްޕެކްޝަންގައި އެތަންތަން ބަލާނަން. 

2020/07/07 22:25

މާސް އިންސްޕެކްޝަން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 12 ޖުލައި ގައި 

2020/07/07 22:23

ފުލުހުން: އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިންތައް ތަންފީޒު ކުރުމަށް ފުލުހުން ވާނީ ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކޮށްފައި. މި ކުރިއަށް ގެންދާ އިންސްޕެކްޝަންއަށް ވެސް ފުލުހުންގެ އެއްބަރުލުން ދޭނެ. އަދި ކަންކަމުގައި އެޗްޕީއޭގެ އިރުށާދުތަކަށް އަމަލުނުކޮށް ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭނަމަ އެކަންވެސް ކުރާނަން. 

2020/07/07 22:23

މާލޭ ސިޓީ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު: މި އިންސްޕެކްޝަނަށް ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކުންވެސް ތައްޔާރަށް ތިއްބަވަންވީ. ރައްޔިތުންގެ ރައްކަލަށް ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ބެހެއްޓުން ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން.

2020/07/07 22:21

މާލޭ ސިޓީ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު: 12 ޖުލައި އާއި މިއަދާއި ދޭތެރޭގައި މި ލިބޭ ދުވަސްތަކުގައި އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިންތަކަށް އިތރުަށްބަލާ އެމަގުން ކަންކަން ބެހެއްޓުން މުހިންމު. 

2020/07/07 22:20

މާލޭ ސިޓީ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު: މާލެ ތެރޭގައި މޫވްމެންޓް ގިނަ. އެކި ކެޓަގަރީތަކުގެ ވިޔަފާރިތަކަށް އެޗްޕީއޭ އިން ވަނި ގައިޑްލައިންތައް ނެރެފައި. މިހަފްތާ ބޭނުންކުރާނި ހޭލުންތެރިކުރުމާއި ތައްޔާރީތަކަށް. 

އިންސްޕެކްޝަން ފަށާނީ މިމަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު. ގިނަ ފަރާތްތަކަކުން އިންސްޕެކްޝަންގައި ބައިވެރިވާނެ. 

ބަލާނީ އާންމު ސިއްހަތައް ރައްކާތެރިވެފައިވާ މިންވަރާއި އެޗްޕީއޭގެ ލަފާގެ މަތިން ކަންކަން ކުރޭތޯ. މިމަސް ނިމޭއިރަށް މާލެ ސަރަހައްދުގައި އާންމުން ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ ތަނެއް ބަލާނިންމުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނަން. ރަނގަޅަށް ކަންކަން ހުންނަ ނަމަ ހާއްސަ ސްޓިކާއެއްވެސް ފެންނަން ހުންނާނެ. 

2020/07/07 22:18

އެޗްޕީއޭ: ސިޓީ ކައުންސިލާއި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ފިހާރަތަކަށް ވަދެވޭނޭ އަދަދު އިނގޭގޮތަށް ސްޓިކާ ހަރުކުރެވި ކަންކަން އެބަކުރެވޭ. އެކަންކަން އިތުރަށް ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނަން. 

ކާބޯތަކެތި ކޮށާ ޕެކްކުރާނަމަ، އެތަންތަނުގައި އަތްދޮވެ ސާފު ފެން ލިބޭނެ ނިޒާމެއް އޮތްތޯ ބަލާނަން. 

މާރުކޭޓްތައް އެބަބަލަން. މާލޭގެ އެކި ތަންތަނުގައި އެކި ގޮތްގޮތަށް މާރުކޭޓް ހެދިފައި އެބަހުރޭ. އެތަންތަނުގައި އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން މެސެޖެއް ހަރުކުރެވިފައިވޭތޯ ބަލާނަން. 

2020/07/07 22:15

އެޗްޕީއޭ: ކާބޯތަކެތީގެ ހިދުމަތްދޭ ތަންތަން ހުންނަ ގޮތް އެބަބަލަން. އަދި ޑެލިވަރީ ކުރާ ތަންތަނުގައި ޑެލިވަރީ ކުރާ ފަރާތްތަކާއި ތަނުގެ އެތެރޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކާ ގުޅުންމެއް ނޯންނާނޭ ގޮތަށް އުސޫލުތައް ބައްޓަން ކުރަން. 

2020/07/07 22:13

މިއަދު ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ 10 ފަރާތެއް. މިހާތަނަށް ޖުމުލަ 2501 ފަރާތެއް ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާއިރު މިވަގުތު ފަރުވާދެމުން އަންނަނީ 326 ފަރާތަކަށް. 

މިހާތަނަށް ޖުމުލަ 2158 ފަރާތެއް މިބަލިން ރަނގަޅު ވެފައިވޭ. 

2020/07/07 22:11

މިރޭގެ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް ފަށައިފި

2020/07/06 23:07

މި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ވަނީ ނިންމާލާފައި

2020/07/06 23:00

ޑރ. ނަޒްލާ: ވަކި ގޮތަކަށް އެއްވުމަށް ހުއްދަދޭ ގޮތަކަށް ނޫން އޮތީ. 

2020/07/06 22:59

ޑރ. ނަޒްލާ: ސުވާލަކު ވިހި ކޭސް ފެނުނަސް ހަމަޖެހިގެން ހުއްޓާލައިގެން ތިބޭ ހިސާބަކު ނޫން މިތިބީކީ. 

2020/07/06 22:57

ޑރ. ނަޒްލާ: ކޮންމެ ދުވަހަކު އެދެވިގެންވާ ވަރަކަށް ސާމްޕަލް ނެގޭ. ކަންބޮޑުވަނީ ފެންނަ ކޭސްތަކުގައި އަލާމާތް ހުއްޓަސް ބޭރަށް ނިކުމެ މީހުންނާއި އިންޓަރެކްޓްވެފައިވާތީ. 

2020/07/06 22:54

ޑރ. އަފްޒަލް: ކޮންޓެކްޓްގެ އެނަލިސިސްއެއް ވަރަށް އަވަހަށް ގެންނާނަން. 

2020/07/06 22:53

ޑރ. ނަޒްލާ: އެލަވަންސްގެ އިޝޫގެ ވާހަކަ، މިހާރު ވަނީ ހުރިހާ ސްޓާފުންގެ މައުލޫމާތު އެއްކޮށް ފިނޭންސްއިން ދީފައިވާ ވަކި ލޮގިންއަކަށް އެންޓާކުރަމުންދަނީ. 

2020/07/06 22:49

ޑރ. އަފްޒަލް: މިހާރު ވެސް މިދަނީ މި ބައްޔާއި ގުޅިގެން އަންނަ ސައިންޓިފިކް ބަދަލުތައް ހޯދަމުން. 

2020/07/06 22:46

ޑރ. ނަޒްލާ: ވަކިވަކި އެއްވެސް ހުއްދައެއްދޭ ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެދިގެން. އެޗްޕީއޭގެ އެއްވުމުގެ ގައިޑްލައިންގަ އޮންނާނެ ތިރީސް މީހުންނަށް އެންމެ ގިނަވެގެން އެއްވެވޭނެ ކަމަށް. އަދި ތިން ފޫޓުގެ ގައިދުރުކަން ދެމެހެއްޓުން ފަދަ ކަންކަން ކުރުމަށް.

2020/07/06 22:42

ޑރ. އަފްޒަލް: އަނބުރާ ލޮކްޑައުންއަކަށް ދިއުން ހުއްޓުވުމުގެ ބާރު އޮތީ އާންމުންގެ އަތުގައި. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް