4680
CONFIRMED

DEATHS
2726
RECOVERED
🌏19,141,627
INFECTED
🌏11,597,912
RECOVERED
🌏715,802
DEATH
🌏61%
RECOVERY RATE
LIVE BLOG
ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓް ކުރަނީ--- ފޮޓޯ: ސީއެންއެމް
އެޗްއީއޯސީން ބާއްވާ ޕްރެސް
Share
ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު ހަތަރު ހާހަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރައިފި އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ޕޮޒިޓިވްވީ މާލެއިންނެވެ.
Advertisement

ތަފްސީލު އަންނަނީ ----

2020/08/05 22:56

މި ޕްރެސް ވަނީ މިހާރު ނިންމާލާފައި..

2020/08/05 22:50

ޑރ. ނަޒްލާ: މާދަމާ ފްރޮންޓްލައިންގައި މަސައްކަތް ކުރާ ހުރިހާ އެންމެންގެ މައުލޫމާތުތައް އެންޓާކުރެވޭނެ ކަމަށް. އަދި އަންނަ ހަފުތާގެ ކުރީ ކޮޅު އެލަވަންސް ވޮލެންޓިއާސްއަށް ލިބޭނެ ކަމަށް. އަދި އިންސްޓިޓިއުޓްތަކުން ވެސް ވޮލެންޓިއާ ކުރި މީހުންނަށް އެލަވަންސްތައް ލިބޭނެ ކަމަށް ޕޯޓަލްއަށް އެޅުމުން. 

2020/08/05 22:48

ޑރ. ޓޫރިސްޓު ރިސޯޓުތަކުން ސާމްޕަލް ގެނައުމުގައި ކަން ކުރާނެ ގޮތުގައި ކުރިން އޮތީ ރިސޯޓުތަކުން ލެބްތަކާއި ގުޅައިގެން އެކަން ކުރަން. އެކަމަކު މިހާރު އާރުއާރުޓީން ވެސް އަންނަނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުން. 

2020/08/05 22:45

ޑރ. ނަޒްލާ: ސާމްޕަލް ނެގުމުގައި އެބަ އުޅޭ ލަސްތަކެއް. އާރުއާރުޓީގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރަނީ. މިހާރު މި އުއްމީދުކުރަނީ މަސައްކަތްތައް އަވަހަށް ކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް ރާވާލެވޭތޯ. 

2020/08/05 22:44

ޑރ. ނަޒްލާ: ރާއްޖެއިން ބޭރުން އަންނަ މީހުންނަށް ކަރަންޓީން ނޯޓިސް އެބަ ހަވާލުކުރެވޭ އެމީހުންނަށް. ކުރިން ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީގައި އެމީހުން ތިބެން ޖެހޭ. މިހާރު މި އަންނަނީ ސީދާ ގޭގެެ އަށް. އެހެންވީމަ މޮނިޓަރިންނެއް ނުކުރެވޭ. އެކަމަކު ހަރުދަނާކުރަން ވިސްނުންތަކެއް މަޝްވަރާތަކެއް އެބަދޭ ކުރެވެމުން. 

2020/08/05 22:42

ޑޜ. ނަޒްލާ ކުރިއަށް އޮތް ދެތިން ދުވަސް ތެރޭގައި ފުރާ މީހުންގެ އަދަދު އުޅެނީ 20 އަށް މީހުން،. އެބަ މެނޭޖް ކުރެވޭ މިހާރު. ޓޫރިސްޓު މީހާ ޕޮޒިޓިވްވީ އޮވަބްލޫ ރިސޯޓުން 

2020/08/05 22:37

ޑރ. ނަޒްލާ: ވެންޓިލޭޓަރުތަކުގެ ފުލް ޕޭމަންޓު ލިބުނީމަ ކަމަށް އެ ދޫކުރާނީ. އެކަމަކު ސަރުކާރުން އަންނަނީ އެމީހުންނާއި ނެގޯޝިއޭޓްކުރަމުން ފުލް ޕޭމަންޓް ނުދައްކާ އެ މިކޮޅަށް ގެނެވޭތޯ.

2020/08/05 22:35

ޑރ. ނަޒްލާ: ޕޮޒިޓިވްވީ، އެންމެ ފަތުރުވެރިއެއް

ޝީޝެލްސް އިން ޕޮޒިޓިވްވީ ސްޓާފެއް. 

ވޯކް ޕާމިޓްގައި ތިބި ވަރަށް ގިނަ މީހުން ތިބީ ޕޮޒިޓިވްވެފައި

2020/08/05 22:33

ޑރ. ނަޒްލާ: ހަފުތާއަކު އެއް ފަހަރު ވިޔަފާރިކުރަން ދާން ރަނގަޅު.

2020/08/05 22:32

ޑރ. ނަޒްލާ: 120 ފަރާތަކަށް މިއަދު ނަސޭހަތް ދިން އަދި ޖޫރިމަނާކުރީ 19 މީހުން. އަދި މިއަދާއި ހަމައަށް 980 ފަރާތަކަށް ނަސޭހަތް ދެވި 151 ފަރާތެއް ޖޫޜިމަނާ ކުރި. ކާފިއުގެ ވަގުތުގައި 145 ފަރާތަކަށް ނަސޭހަތް ދީފައިވޭ. އަދި އާންމު ހިދުމަތްދޭ 235 ތަނެއް، އިންސްޕެކްޓް ކޮށްފައިވޭ. ކާބޯތަކެތީގެ ހިދުމަތްދޭ 51 ތަނަކާއި 154 ފިހާރަ. ހަތަރު މާރުކޭޓް. ފަސް ޖިމް. 

އޭގެ ތެރެއިން 20 ތަނެއް ބަންދުކުރެވުން.، 

ހަ ސެލޫން

އަށް ފިހާރަ

ތިން މާރުކޭޓް

ކާބޯތަކެތީގެ ހިދުމަތްދޭ ތިން ތަނެއް

2020/08/05 22:26

ޑރ. ނަޒްލާ: ސާމްޕަލް އަންނަނީ ނަގަމުން 207 ރެންޑަމް ސާމްޕަލް މިއަދު ވެސްނެގި. ލޯންޗުތަކާއި ދޯނިފަހަރުން/ 

ކޮންޓެކްޓުން އެބަ ބޭނުންވޭ އަވަހަށް ގޮސް ޓެސްޓްކުރަން. ވަގުތު އެބަ ނަގާ އެމީހެއްގެ ގަޔަށް ބަލި އަރައި ބަލި ފެންނަން، ނެގެޓިވް ވިޔަސް އެބަ ޖެހޭ 14 ދުވަސް ކަރަންޓީނުގައި ހުންނަން. އެހެންވީމަ ކޮންޓެކްޓުންގެ ގޮތުގައި ޓެސްޓްކުރަނީ ހައި ރިސްކް މީހުން މިވަގުތު.

2020/08/05 22:22

ޑރ. ނަޒްލާ: 23 މީހަކު ރަނގަޅުވެފައި. ޑީއެޗް 11 ގެ ދެމީހުން. ޑީއެޗް16 ހަ މީހުން. ށ. ފުނަދޫ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީ އަދި އޭދަފުށީ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގަ އެކަކު. އަދި ހުޅުމާލޭ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި 85 މީހުން. ހަ މީހުން އައިސީޔޫގައި. އެކަކު ވެންޓިލޭޓަރުގައި. އައިސޮލޭޝަނުގައި 1200 އެއްހާ މީހުން އެބަތިބި. 

2020/08/05 22:13

ޑރ. ނަޒްލާ: 148 މީހަކު މިއަދު ވަނީ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައި 

2020/08/05 22:13

މިރޭގެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ފަށައިފި 

2020/08/04 17:27

އެޗްއީއޯސީގެ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް ނިންމާލައިފި

2020/08/04 17:26

ޑރ. ނަޒްލާ: ފަންކްޝަނަލް ވެންޓިލޭޓަރުގެ ގޮތުގައި 124 ވެންޓިލޭޓަރު ހުރި އިރު އަދި އޭގެތެރެއިން 25 އިންސައްތަ ވެންޓިލޭޓަރުވެސް ބޭނުން ކުރަން ނުޖެހޭ. 

2020/08/04 17:24

ސާމިޔާ: ޖޫން މަހު ކޮންޓެކްޓުންގެ ގޮތުގައި 6800 ވަރަކަށް ފަރާތް ފާހަގަކުރެވޭ. 

އަންލިންކް ކޭސަސް ވަރަށް ބޮޑުތަނުން އިތުރު. މިއީ ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮވާންޖެހޭ ކަމަށް. 

2020/08/04 17:22

ފުލުހުން: ބޭނުންވަނީ އާންމު ރައްޔިތުންގެ އެހީތެރިކަން އަދި މިކަމަށް ހޭލުންތެރިވުން. އިތުރަށް ކަންކަން ހަރުދަނާކޮށް ތަންފީޒު ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފުލުހުން ކުރަމުން ގެންދާނަން. 

2020/08/04 17:19

ޑރ. ނަޒްލާ: އެންމެ އަވަހަށް ފެސިލިޓީއަށް މީޙުން ގެންދިއުމުގައި އިސްކަން ދެނީ އުމުރުން ދުަވސްވީ ފަރާތްތަކާިއ ހައިރިސްކް ފަރާތްތަކަށް. އަދި ފެސިލިޓީއަށް ގެންދަންޖެހޭ ފަރާތްތައް ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް އެބަކުރަން. 

2020/08/04 17:17

ޑރ. ނަޒްލާ: ރޭގަނޑު ދަންވަރުވެސް ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތައް ބޭރުގައި ތިބޭކަން ފާހަގަކުރެވޭ. 

2020/08/04 17:12

ޑރ. ނަޒްލާ: ފޯކަސް ބަހައްޓަންވީ ކޭސްތައް މަދުކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް.

2020/08/04 17:09

ސާމިޔާ: އޮޕަރޭޝަނަލް ކެޕޭސިޓީ އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް އެބަ މަސައްކަތް ކުރެވޭ. ފުރަތަމަ ފެށުނު އިތު ގިނައިން ޕޮޒިޓިވްވީ ބިދޭސީން. އެހެން ނަމަވސް މިހާރު ގިނައިން ޕޮޒިޓިވް ވަނީ ދިވެހިން. އަދި ކޮންޓެކްޓްސް ވެސް ގިނައީ ދިވެހިންގެ މެދުގައި. 

ކޭސްތައް އިތުރުވާ މިންވަރަށް ބެލުމަށްފަހު ކްރިޓިކަލް ދާއިރާތަކަށް ބޭނުންވާ އާލަތްތައް ހޯދުމުގައި އިސްކަމެއް ދީގެން ކުރިއަށް ގެންދާނަން. 

2020/08/04 17:07

ޑރ. ނަޒްލާ: ލޮކްޑައުން މާ އަވަހަށް ދޫދެވުނު ކަމަށް ނުދެކެން. ވަރަށް ގިނަ ގައިޑްލައިން ތަކެއް ނެރެ ނިއު ނޮމަލް އަކަށް ލޮކްޑައުން ރިލީޒް ކުރީ. އެހެން ނަމަވެސް އެންމެނަށް އެ މެޝާޒް ތަކުގައި ރަނގަޅަށް ނުހިފުމުން ކޭސްތައް އިތުރު ވެގެން ދިޔައީ. 

2020/08/04 17:05

ފުލުހުން: މިއަދުގެ މި ނިންމުންތަކާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި މާލެ އަރާ ފައިބާ މީހުން ޗެކް ކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދާނަން. އަދި ގައިޑްލައިންތަކާއި އެއްގޮތަށް މިރެއިން ފެށިގެން ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުން ގެންދާނަން. 

2020/08/04 17:03

ސާމިޔާ: ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން ކޮންމެ ރަށެއްގައި އަދި އަތޮޅެއްގައި ވެސް ޓާސްކްފޯސްއެއް އެބަ އޮވޭ އެކުލަވާލެވިފައި. ޓާސްކްފޯސްތަކުގައި މަދަނީ ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކުގެ ބައިވެރިވުން އިތުރު ކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް. 

6 އަތޮޅެއް، 10 ރަށެއްގައި ކޭސްތައް އަދި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ. އަދި މިއީ މާބޮޑު ސްޕްރެޑެއްކަމަށް ނުބެލެވޭ. 

2020/08/04 16:56

ފުލުހުން: ބަލަންވާ މިންގަޑުތަކަށް ބަލާފަ، ނޫސްވެރިއަކުވެސް މަގުމަތީގައި އުޅެންޖެހޭ ވަގުތެއްތޯ ބަލާފަ އަދި ފާސްތަކާއި އެކު އުޅޭނަމަ ފުރުސަތު ދޭނަން. 

2020/08/04 16:50

ޑރ. ނަޒްލާ: މިވަގުތު ރާއްޖޭގައި 124 ވެންޓިލޭޓަރު އެބަހުރި ކޮވިޑަށް ބޭނުންކުރެވޭ. 

ވެންޓިލޭޓަރު ތަކުގެ ޕޭމަންޓްގެ ކަންކަމަކީ ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ ޕްރޮކިއުމަންޓްސް އިން ކުރިއަށްގެންދާ ކަމެއް.

2020/08/04 16:47

ފުލުހުން: އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިންތަކާއި އެއްގޮތަށް ކަންކަން ތަންފީޒު ކުރަމުން ގެންދާނަން. 

2020/08/04 16:46

ފުލުހުން: މި ނިންމި ނިންމުންތަކާއި ގުޅިގެން މިރޭ 10:00 އިން ފެށިގެން މިކަންކަން ތަންފިޒު ކުރުމަށް ފުލުހުން ހާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާނެ.

09:30 ގައި ހުރިހާ ވިޔަފާރިއެއްގެ ކަންކަން ނިންމުމަށްފަހު ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކުން މަސައްކަތް ކުރަންވީ 10:00 އަށް ވާއިރަށް ގެޔަށް ދިއުމަށް. 

10:00 ގެ ފަހުން ބޭރުގައި އުޅޭ ފަރާތްތައް ޖުރިމަނާ ކުރާނަން. 

10:00 ފަހުން މަގުމަތީގައި އިތުރު އެއްވެސް އުޅަނދަކަށް ނޫޅެވޭނެ. ހަމައެކަނި މަގުމަތީގައި އުޅެވޭނީ އެޗްއީއޯސީގެ ވެހިކަލްތަކާއި ސަލާމަތީ ހިދުމަތްތަކުގެ ވެހިކަލްތަކަށް. 

2020/08/04 16:41

ސާމިޔާ: އޮފީސް ތަކަށް ހާއްސަކޮށް ހުށަހަޅަން، އޮންލައިންކޮށް މަސައްކަތްތައް ރޭވުން. އެކަކު އަނެކަކަށް ބައްދަލުވުމަށް ލިބޭ ފުރުސަތުތައް މަދުވާނެ ގޮތަށް މަސައްކަތްތައް އިތުރުކުރުމަށް އެދެން. ބޮޑަށް ރިކޮމެންޑް ކުރަނީ ވޯކް ފްރޮމް ހޯމް. 

މިދުވަސްކޮޅު އެއްވެސް ސްޕޯޓްސް ޓީމެއްގެ ކުޅުން، ޕްރެކްޓިސް، އަދި މުބާރާތްތައް ކުރިއަށް ނުގެންދިއުމަށް އެދެން. ކަސްރަތު ކުރުމަށް ބާރު އަޅަން. އެހެން ނަމަވެސް ވަކި ވަކި ފަރުދުން ކަސްރަތު ކުރުމަށް ބޭރުގައި އުޅުމަށް ލަފާ އަރުވަނީ. 

2020/08/04 16:37

ސާމިޔާ: މިހާރު ބަލި ފެތުރޭ މިންވަރު އެއްކަމަކަށް މި ބެލީ. އެންމެ ފަހުގެ 500 ކޭސް ފެނުމަށް ނެގީ ފަސް ދުވަސް. ބަލި ޖެހޭ މީހުންނާއި އަދި އެނދުމަތިކޮށްގެން ފަރުވާ ދޭންޖެހޭ މީހުންގެ އަަދަދުވެސް މިވަނީ އިތުރުވެފަ. ކޮންޓެކްޓްސް ވެސް އަންނަނީ އިތުރުވެފަ. 

އަޅަން ނިންމާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް: 

1) މާލެ ސަރަހައްދުގައި ރޭގަނޑު 10:00 އިން ފަތިހު 05:00 އަށް ބޭރުގައި އުޅުން މަނާ ވާނެ. އަދި ޓޭކްއަވޭ ހެދުންވެސް މަނާވާނެ. ފިހާރަތައް 09:30 ފެށިގެން ބަންދު ކުރަންޖެހޭނެ. 

2) ފަސް މީހުނަށް ވުރެއް އިތުރަށް މީހުން އެއްވެ ތިބުން މަނާކުރުން. 

3) ރަށްރަށަށް ދަތުރު ކުރާއިރު އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިންތަކަށް އަމަލުކުރުން.

4) މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ވެސް މާސް އެޅުމަށް ރެކޮމެންޑް ކުރަން. ރަށްރަށުގައި ފޮތި މާސްކް ބޭނުން ކުރުމަށް ރިކޮމެންޑް ކުރަން. 

5) ފުރަބަންދު ކަރަންޓީން މިއަދުން ފެށިގެން ހާއްސަ ކުރެވޭނީ ސިއްހީ ކަންކަމުގައި ދާންޖެހޭ ފަރާތްތަކާއި ކޮންމެހެން ރަށްރަށަށް ދާންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް. 

2020/08/04 16:30

ޑރ. ނަޒްލާ: ލޮކްޑައުން އަދި ކާފިއު ތަކުން ޕީކް ލަސްކޮށްދެވޭ. އެހެން ނަމަވެސް ޕީކް ދަށެއް ނުކުރެވޭ. މިހާރު ރާއްޖެއިން މި ފެންނަނީ އެކަން. 

2020/08/04 16:29

ޑރ. ނަޒްލާ: މިކަމުން އަރައިގަތުމަށް ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ އިދާރާތަކާއި މުޅި މުޖުތަމައު އެއްކޮށް ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ.

2020/08/04 16:29

ޑރ. ނަޒްލާ: ކޭސްތައް އިތުރުވާނަމަ ސިއްހީ ނިޒާމަށް ބާރުބޮޑުވާނެ. އޮޕަރޭޝަންސްގައި އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން އެބަ ފާހަގަކުރެވޭ. އިތުރު އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީތައް މިދަނީ ހޯދަމުން. އެގޮތުްނ އިތުރު ރިސޯޓް ތަކާއި ގެސްޓްހައުސްތައް މިދަނީ ހޮދަމުން. އާރްއާރްޓީގެ ވެސް ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުމަށް އިތުރަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން މި އަންނަނީ. 

2020/08/04 16:27

ޑރ. ނަޒްލާ: ކޮންޓެކްޓްވާ މިންވަރު މަދުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ. ހައިރިސްކް ކޮންޓެކްޓްސް މަދުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ. ބަލި ފެތުރޭ މިންވަރު މަދު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ. އަދި އަތޮޅު ތެރެއަށް ބަލި ފެތުރިގެން ދިއުން ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރަތްޖެހޭ. 

2020/08/04 16:26

އެޗްއީއޯސީން ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް ފަށައިފި

2020/08/03 22:57

މި ޕްރެސް މިހާރު ވަނީ ނިންމާލާފައި.

2020/08/03 22:52

ޑރ. ނަޒްލާ: ރާއްޖެ އަންނަ މީހުންނަށް ކަރަންޓީން ޑޮކިއުމަންޓް ތައްޔާރުކޮށް އެމީހުން އަތަށް ލިޔުން ދޭނެ/ ކޮންމެ މީހަކު ކޮތަރީގައި ތިބިތޯ ބެލުމަކީ ފަސޭހަކަމެއް ނޫން. ކޮންޓެކްޓުންގެ ގޮތުގައި އެކަނި ވެސް 4000 އެއްހާ މީހުން މިވަގުތު އެކަނި ވެސް އެބަ ތިބި. ގުޅައިގެން ނުބެލޭ އެމީހުން ތިބި ތަނެއް. 

2020/08/03 22:49

ޑރ. ނަޒްލާ: ރިސޯޓުތަކަކީ ބަލި ފެތުރޭ ތަނަކަށް ނުވާނީ ގައިޑްލައިންތަކާއި އެއްގޮތަށް ބަލި ނުފެތުރޭ ގޮތަށް އަމަލުކޮށްގެން. 

2020/08/03 22:49
2020/08/03 22:49

ޑރ. ނަޒްލާ: ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއާ ގުޅިގެން މާސްކް ނާޅާއި ވާހަކަ އަޑުއިވިފައެއް ނެތް. އެކަމަކު އެ ދާއިރާގެ މީހުންނާއި މަޝްވަރާކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާނަން. 

2020/08/03 22:44

ޑރ. ނަޒްލާ: ތިމާގެ އާއިލާއާއި ރައްޓެހިންނާއި ގާތް މީހުންނަށް އަދި މުޖުތަމައަށް ބަލި ފެތުރޭނަމަ ވަރަށް ދެރަވާނެ. އާންމު ސިއްހަތުގެ ޕާސްޕެކްޓިވް އިން ވިސްނާއިރުގައި ފިޔަވަޅު އަޅާއިރު މިއޮންނަނީ ބަލި ގޭ މީހުންނާއި ހިސާބަށް ފޯރާފައި.

2020/08/03 22:41

ޑރ. ނަޒްލާ: ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ރަށްރަށުގެ މީހުން ގައިޑްލައިންއަށް އަމަލުކުރުން. އަދި ރަށަށް ގޮސްފައި ވެސް 14 ދުވަހު ކަރަންޓީނުގައި ރަނގަޅަށް ތިބުން ވަރަށް މުހިއްމު. ބައެއް ފަހަރު އެބަ ދިމާވޭ ރައްޓެހިންނާއި އާއިލާ މީހުންނާއި ޖެޓީ މަތިން ބައްދަލުވީމަ އެމީހުންނާއި ބައްދަލުކުރުން. އެހެންވީމަ ކޮންޓެކްޓުން މަދުކުރަން މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭ. 

2020/08/03 22:38

ޑރ. ނަޒްލާ: މިހާރު ވެސް އެކްޓިވް ސަވައިލަންސް އިން ވަރަށް ގިނަ ސާމްޕަލް ނަގައި އަދި ވަރަށް ގިނަ މީހުން އެކްޓިވް ސަވައިލަންސް އިން ޕޮޒިޓިވްވެފައި އެބަހުރި. އެހެންވީމަ އެގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދަން އޮތީ. މި ދެ ދުވަހަކު ވަރަށް ބަލަން ފަޅު ތެރޭގައި ހުރި ދޯނިތައް ބަލަން. މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަމުން އެބަދޭ. އަތޮޅު ތެރޭގައި ވެސް އެކްޓިވް ސާމްޕަލް ނެގޭތޯ. 

2020/08/03 22:35

ޑރ. ނަޒްލާ: ބައެެއް ގައުމުތަކުގައި ކުރާ ކަމެއް އެއީ ގޭގައި ބަހައްޓައިގެން ފަރުވާދިނުން. މިވަގުތު ރާއްޖޭގެ ޕްލޭން އޮތީ ފެސިލިޓީތަކަށް ގެންގޮސްގެން ބަލަހައްޓާ ގޮތަށް. 

2020/08/03 22:34

ޑރ. ނަޒްލާ: މިހާރު ވެސް މިދަނީ އިތުރު ފިޔަވަޅު އަޅަން މަޝްވަރާކުރަމުން. ވަރަށް އަވަހަށް އިތުރު ފިޔަވަޅު އަޅާނަން. 

2020/08/03 22:33

ޑރ. ނަޒްލާ: ބޯޓުތަކުގެ މީހުން މުދާ އެރުވުމުގައި ސަމާލުވާން ޖެހޭ. ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ނުބަލާތީ އެބަ ފެނޭ ކޭސްތައް/  

2020/08/03 22:32

ޑރ. ނަޒްލާ: އިހަވަންދޫން މިވަނީ ތިން މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވޭ. މިއީ ސަޕްލައި ދޯނި. މޮނިޓަރިންގައި އެހެރީ މުދާ ބާލާން މަޑުކުރި ރަށްރަށް. 

2020/08/03 22:30

ޑރ. ނަޒްލާ: އިއްޔެއަކީ އެންމެ ގިނަ ބަޔަކަށް ކޮވިޑް ޖެހުން ދުވަސް. މިހާރު ވަރަށް މުހިއްމު އަދި ސަމާލުކަމެއް ދޭން ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކަށް. ފުރިހަމަ މައުލޫމާތު ދިނުން ވަރަށް މުހިއްމު.

2020/08/03 22:25

ޑރ. ނަޒްލާ: މާސްކް ނާޅާއި އުޅުނު 272 ފަރާތަކަށް ފުލުހުން ވަނީ ނަސޭހަތްދީފައި 52 ފަރާތެއް ވަނީ ޖޫރިމަނާކޮށްފައި. މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 645 ފަރާތެއް ކޯޝަން ކުރިއިރު 73 ފަރާތެއް ވަނީ ޖޫރިމަނާކޮށްފައި

2020/08/03 22:24

ޑރ. ނަޒްލާ: މިއަދު 98 ފަރާތެއް ފެސިލިޓީތަކަށް ގެންދިޔަ. މިއަދުގެ އިންސްޕެކްޝަނެއްގައި 174 ތަނެއް ވަނީ އިންސްޕެކްޓްކޮށްފައި. އޭގެ ތެރޭގައި ކާބޯތަކެތީގެ ހިދުމަތްދޭ 40 ތަނާއި ނުވަ ސެލޫން އަދި 123 ފިހާރަ އާއި ދެ މާރުކޭޓް ހިމެނޭ/ ބަންދުކޮށްފައި ވަނީ 33 ތަނެއް. ފަސް ސެލޫން، 17 ސެލޫން އަދި ކާބޯތަކެތީގެ ހިދުމަތްދޭ ދިހަ ތަނަކާއި އެއް މާރުކޭޓް.

2020/08/03 22:21

ޑރ. ނަޒްލާ: މިއަދު ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި ގެނބިގެން މަރުވެފައި ވަނީ. އެމީހާ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވޭ. އޭނާ މަރުވީ ކޮވިޑްގަ. 

2020/08/03 22:20

ޑރ. ނަޒްލާ: ދެ މީހަކު ވަނީ ދޭއް އޮގަސްޓުގައި ކޮވިޑް ޖެހިގެން މަރުވެފައި. 

2020/08/03 22:20

ޑރ. ނަޒްލާ: އެކެއް އޮގަސްޓުން ފެނިގެން ފުރަބަންދު ކަރަންޓީނަށް 163 ރިކުއެސްޓަށް ހުއްދަދީފައިވޭ.. އެއީ 269 މީހުންނަށް ރަށަށް ދިއުމަށް ހުއްދަދީފައިވޭ. 

2020/08/03 22:20

ޑރ. ނަޒްލާ: އެކެއް އޮގަސްޓުން ފެނިގެން ފުރަބަންދު ކަރަންޓީނަށް 163 ރިކުއެސްޓަށް ހުއްދަދީފައިވޭ.. އެއީ 269 މީހުންނަށް ރަށަށް ދިއުމަށް ހުއްދަދީފައިވޭ. 

2020/08/03 22:19

ޑރ. ނަޒްލާ: މިވަގުތު މޮނިޓރިންގެ ހާލަތުގައި އޮތީ ހދ. މަކުނުދޫ، ހދ. ނޮޅިވަރަމް. ފިނޭ. ހއ. މާރަންދޫ. އދި ހއ. އިހަވަންދޫ/ 

ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން ކުރިއަށްދާތީ އެރަށްރަށް އޮތީ މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުގައި 

2020/08/03 22:16

ޑރ. ނަޒްލާ: ހޮސްޕިޓަލުގައި ބާއްވާފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 92 އަށް އަރާފައި. 1490 އެކްޓިވް ކޭސަސް

2020/08/03 22:15

ޑރ. ނަޒްލާ: 129 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް. ގިނައީ ދިވެހިން

2020/08/03 22:13

މިރޭގެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ފަށައިފި

2020/08/01 22:48

މިރޭގެ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް ނިންމާލައިފި

2020/08/01 22:47

ޑރ. ނަޒްލާ: އާންމު ފަރާތްތަކުގެވެސް ޒިންމާއެއް ވަރަށް ބޮޑަށް އެބައޮތް. މީހުން އެއްވުމަކި އެދެވޭ ކަމެއްނޫން. އެހެން ނަމަވެސް މި ވާގޮތަކީ އަލާމާތެއް ނެތިއްޔާ މީހުންނާ ބައްދަލުކުރެވެނީ. އަބަދުވެސް ޓެސްޓް ނުކުރިޔަސް ބަލަންޖެހޭނީ ތިމާގެ ބަލި ހުރެދާނެކަމަށް އަދި ތިމާއަށް ވެސް ބަލި ޖެހިދާނެ ކަމަށް. އެހެން ކަމުން ރައްކާތެރިކަމަށް ވިސްނުން މުހިންމު. 

2020/08/01 22:45

ޑރ. ނަޒްލާ: ބަންދުކުރާ ތަންތަނުގެ ނަން ހާމަކުރުމަށް އަދި ނިންމުމެއް ނިންމިފައެއް ނެތް. 

އިންސްޕެކްޝަނަށް ދާއިރު ގައިދުރު ކަމެއްނެތި ކެފޭތަކުގައި މީހުން ތިބޭނަމަ، އެތަންތަން އެބަ ބަންދުކުރަން. އަބަދު އެތަންތަނުގައި ނުތިބެވޭ، އެތަން ހިންގަވާ ފަރާތްތަކެއްގެ ޒިންމާއެއް އެއީ ގައިދުރުކަން ބަހައްޓާތޯ ބެލުން. 

2020/08/01 22:40

ޑރ. ނަޒްލާ: ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން އަދި ވެސް އިރުޝާދުތަކަށް ބޯލަނބާ ފަރާތްތައް އެބަތިބި. އެބަފެނޭ ރަނގަޅަށް މާސްކް އަޅައިގެންވެސް ނިކުންނަ އަދި ގައިޑްލައިނަށް ރަނގަޅަށް އަމަލުކުރާ ފަރާތްތައްވެސް. 

އެހެން ނަމަވެސް އުސޫލުތައް އެއްވެސް ވަރަކަށް ނުހިފެހެއްޓޭނަމަ ކޭސްތައް އިތުރުވާނެ. 

ވެކްސިނެއް ލިބެންދެން ލޮކްޑައުންގައި ތިބުމަކީ ކުރެވޭނެ ކަމެއްނޫން. ދަސްކުރަންޖެހޭނެ ބައްޔާއި އެކު އުޅެން. އިނގެންޖެހޭ ބަލި ފެތުރޭ ގޮތް އަދި ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ވެސް. 

2020/08/01 22:36

ޑރ. ނަޒްލާ: މާލެ އަންނަ ދޯނިތަކުގެ ފަރާތްތަކުންވެސް މާލެ ފައިބާ ނުހެދުމަށް އެދެން. ދޯންޏަށް އެއްޗެހި އަރުވާ ފަރާތްތަކާވެސް ދިމާނުވެ މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ގޮތް އެބައޮވޭ. އެއްވެސް އަލާމާތެއް ފެނިއްޖެ ނަމަ އަދި މާލެއިން ދާ ފަރާތެއް ނަމަވެސް އަލާމާތެއް ފެނިއްޖެ ނަމަ ޓެސްޓް ހެދުން މުހިންމު. 

2020/08/01 22:33

ޑރ. ނަޒްލާ: އަތޮޅު ތެރެއަސް އަދި ކޮވިޑް ފެތުރުނު ކަމަކަށް ނުދެކެން. އެއި އަދި ފެނުނު ހުރިހާ ކޭސްތަކަކީ ވެސް މާލެއިން އިމްޕޯޓެޑް ކޭސްތައް. 

2020/08/01 22:32

ޑރ. ނަޒްލާ: މިވަގުތު ވެސް އެހެން ފެސިލިޓީތަކެކޭ އެއްގޮތަށް އަދި އެއަށްވުރެވެސް ބޮޑަށް ހޮސްޕިޓަލައިޒް ކޮށްގެން ފަރުވާދޭންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދީގެން ބަލަމުންދޭ. އެފެސިލިޓީގައި ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން އަބަދުވެސް ތިބޭނެ

2020/08/01 22:30

ޑރ. ނަޒްލާ: ކެޕޭސިޓި އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތ ްކުރަމުން މިއަންނަނީ. އިންޑިޕެންޑެންޓް ކޭސްތައް އިތުރުވާ ވަރަކަސް ކެޕޭސިޓީ އިތުރު ކުރަންޖެހޭނެ. އެޗްއިއޮސީގެ ކެޕޭސިޓީވެސް އިތުރު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން މި އަންނަނީ. މާދަމާއިން ފެށިގެން އަތޮޅުތެރެއިންވެސް ކޯލް ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތަށް ބޭފުޅުން ގުޅިވަޑައިގަންނަވާނެ. 

އާދަޔާ ހިލާފަށް ކޭސްތައް އިތުރު ވާނަމަ އޭގެ މާނައަކީ އުމުރުން ދުވަސްވީ ގިނ ަމީހުނަށް ބަލި ޖެހޭނެ އޭ. އަދި ކޮވިޑަށް ނުރައްކާވާފަދަ ހައިރިސްކް ފަރާތްތައް ވެސް ބަލިޖެހޭ މިންވަރު އިތުރުވާނެއޭ. މިގޮތަށް ދާހާލަތެއްގައި އެޑްމިތް ކޮށްގެން ފަރުވާ ދޭންޖެހޭ ފަރާތްތައްވސް އިތުރު ވާނެ.

މާޗްގައި ފެށި އިރަށްވުރެއް ކެޕޭސިޓި ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރު ކުރެވިފައި. 

2020/08/01 22:27

ޑރ. ނަޒްލާ: މަގުމަތީގައި މާސް އަޅައިގެން އުޅެންޖެހޭއިރު ސިނގިރޭޓް ބޯކަށް މަގުމަތިގައި މާސްކް ނަގައިގެން ނުތިބެވޭނެ. ރެސްޓޯރެންތްތަކަށ ްވަންނަންދެން ތިބެންޖެހޭނީ މާސްކް އަޅައިގެން. މޭޒުގައި އިށީނުމަށްފަހު މާސްކް ނެގި ނަމަވެސް ގައިދުރުކަން ބަހައްޓަންޖެހޭނެ. ގައިދުރުކަން ނެތްނަމަ އެތަނެއް ބަންދު ކުރެވެނެ. 

2020/08/01 22:25

ޑރ. ނަޒްލާ: ޓުރިސްޓުން އަންނަ ރިސޯތްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތައް އެއްވެސް ސަބަބަކާއި  ގުޅިގެން ރަށަށް ދާންބޭނުންވާނަމަ 14 ދުވަސް ކަރަންޓިން ވާންޖެހޭނެ. ކައުންސިލްގެ ހުއްދައާއި އެކު ރަށަށް ދެވޭނީ. 

2020/08/01 22:24

ޑރ. ނަޒްލާ: ފްލައިޓުން ބޭލުވި ފަރާތްތައް އައިޖީއެމްއެޗުން ޕޮޒިޓިވް ކަމަށް ބުނުމުން ފްލައިޓުން ބޭލީ. އޭގެ ފަހުން ހެދި ޕީސިއާރް 2 ޓެސްޓުން ނެގެޓިވް ކަމަށް ދެއްކީ. 

2020/08/01 22:24

ޑރ. ނަޒްލާ: ހެލްތް ކެއާ ވޯކަރުންގެ ތެރެއިން މިމަހު 37 ފަރާތެއް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވޭ. 

ފުލުހުންގެ ތެރެއިން މިމަހު 21 ފަރާތެއް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވޭ. މިއަދު 6 ޕޮލިހެއް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވޭ. 

2020/08/01 22:22

ޑރ. ނަޒްލާ: އަލާމާތްތައް ފެންނަ ފަރާތްތަކުން ބޭރަށް ނުނިކުތުން މުހިންމު. 

އެކި އެކި ސަބަބުތަކާ ހުރެ ޕޮޒިޓިވްވީ ފަރާތްތައް ފެސިލިޓީތަކަށް ގެންދިއުމުގައި ދަތި

މިމަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހުްނ ފެށިގެން އެބަހުރި ފެސިލިޓީތަކަށް ނުގެންދެވި ތިބި ފަރާތްތައް. އެގޮތަށް ނުގެންދެވި ތިބީ މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން. މިއަދު އަދި މާދަމާ ބައެއް މުވްމެންޓްތައް ކުރިއަށް ދާނެ. 

ބައެއް ފަރާތްތައް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާތީ އާއިލާގެ ދެންތިބި ފަރާތްތައް ޓެސްތް ކޮށްފައި ގެންދަން މަޑުކުރެވިފައިވޭނެ. މިއަދު 91 ޕޮޒިޓިވް ފަރާތް ފެސިލިޓީތަކަށް ގެންދެވިފައިވޭ. 

މިއަދު 189 ތަނެއް އިންސްޕެކްޓް ކުރެވިފައިވޭ. 40 ތަނެއް ބަންދު ކުރެވިފައިވޭ. 

2020/08/01 22:19

ޑރ. ނަޒްލާ: ރަށެއް މޮނިޓަރިންގައި އޮންނާނީ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގެ މަސައްކަތް ކުރާއިރު.\

މިހާރު މިއޮތް ހާލަތު އޮތްގޮތުނ ްމާލެ ސަރަހައްދުގައި އުޅޭ ފަރާތްތަކުން މާސްއަޅަންޖެހޭނެ. 

މާސްކް ރަނގަޅަށް ނާޅާ ތިބި 116 ފަރާތަކަށް ނަސޭހަތްދެވިފައިވޭ. 4 ފަރާތެއް ޖުރިމަނާ ކުރެވިފައިވޭ. 

2020/08/01 22:17

ޑރ. ނަޒްލާ: އަތޮޅު ތެރޭގައި ފަރާތެއް ކަރަންޓީންގައި ހުރި ފަރާތެއް ޕޮޒިޓިވް ނަމަ، އެ ފަރާތެއް އެތަނެއްގައި ހުރުމަސް ޖާގަ އޮންނަމަ ބައިތިއްބާނީ އެ ތަނެއްގައި އައިސޮލޭޝަންގައި. 

2020/08/01 22:16

ޑރ. ނަޒްލާ: މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ 156 ފަރާތެއް. 

2 ފަރާތެއް ވެންޓިލޭޓަރުގައި. 

މިވަގުތު މޮނީޓަރިންގައި އޮތީ އިހަވަންދޫ އަދި ކެލާގައި އޮތް ސަވާރީ ބޯޓް. 

405 ފަރާތެއް މިއަދު ބޯޑަރު ހުޅުވާލުމުން އައިސްފައިވޭ. 

2020/08/01 22:13

މިރޭގެ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް ފަށައިފި

2020/07/30 22:33

މިއާއެކު މިރޭގެ ޕްރެސް ނިންމާލާފައި ވަނީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް އިރުޝާދުދެމުން. 

2020/07/30 22:32

ޑރ. ފްރޮންޓްލައިން އެލަވަންސް މިމަހުގެ މުސާރައާއެކު ލިބޭނެކަމަށް. އެ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް މައުލޫމާތު އަޅާ ނިމުނީމަ އެކަން ކުރާނެ. 

2020/07/30 22:32

ޑރ. ނަޒްލާ: ސްކޫލު ހުޅުވުމާއި މެދު އަދި ގޮތެއް ނުނިންމަން. މިހަކަލަ ހާލަތުގައި އެނގޭ ބެލެނިވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުން ހުންނާނެކަން. ޓީޗަރުންނާއި މަޝްވަރާކުރުމަށް ފަހު ގޮތެއް ނިންމާނެ. 

2020/07/30 22:27

ޑރ. ޝީނާ: ކޭސްތައް އިތުރުވާނެ ކަމަށް އަންދާޒާކުރެވިފައި އޮތީ. އެހެންނަމަވެސް އިތުރުވާ ނިސްނަތް އަންދާޒާއަށް ވުރެ ބާރަށް ދާތީ ގައިޑްލައިންތަކަށް އަމަލުކުރަން އެދެނީ.، 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް