11358
CONFIRMED

DEATHS
10382
RECOVERED
🌏41,641,309
INFECTED
🌏28,271,838
RECOVERED
🌏1,136,503
DEATH
🌏68%
RECOVERY RATE
ޑރ. މޫސާ ހުސައިން
ކޮވިޑް-19 ޕޮޒިޓިވްވި 80 އަހަރުގެ މީހަކީ ދިވެއްސެއް
Share
ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި 80 އަހަރުގެ މީހަކީ ދިވެއްސެއްކަމަށް ޑރ. މުސާ ހުސެން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.
Advertisement

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން  މިއަދު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޑރ. މޫސަ ވިދާޅުވީ ބައްޔަށް ޕްޒިޓިވްވި 80 އަހަރުގެ މީހަކީ ސްޓްރޯކެއްޖެހި އެނދުމަތިކުރެވިފައިވާ މީހެއްކަމަށާއި އޭނާގެ އިތުރު ބަލިތަކަށް ހުރިކަމަށެވެ. އަދި ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ މީހަކަށްވުމުން ހާލު ސީރިއަސްވުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެއްކަމަށްވާއިރު ނިއުމޯނިއާ ޖެހިގެން މީގެ ކުރިނަ އެތައްފަހަރަކު  ހޮސްޕިޓަލަށްވެސް ގެނެވިފައިވާކަމަށް ޑޮކްޓަރު ވަނީ ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ.

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕްޒިޓިވްވެ އައީސީޔޫގައި ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ 80 އަހަރުގެ މީހަކީ ފިރިހެންނެއްކަމަށް ޑރ. މޫސަ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން  މިއަދު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޑރ. އަލީ ވިދާޅުވީ ބައްޔަށް ޕްޒިޓިވްވި 80 އަހަރުގެ މީހަކީ ސްޓްރޯކެއްޖެހި އެނދުމަތިކުރެވިފައިވާ މީހެއްކަމަށާއި އޭނާގެ އިތުރު ބަލިތަކަށް ހުރިކަމަށެވެ. އަދި ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ މީހަކަށްވުމުން ހާލު ސީރިއަސްވުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެއްކަމަށްވާއިރު ނިއުމޯނިއާ ޖެހިގެން މީގެ ކުރިނަ އެތައްފަހަރަކު  ހޮސްޕިޓަލަށްވެސް ގެނެވިފައިވާކަމަށް ޑޮކްޓަރު ވަނީ ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ.

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕްޒިޓިވްވެ އައީސީޔޫގައި ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ 80 އަހަރުގެ މީހަކީ ފިރިހެންނެއްކަމަށް ޑރ. ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން  މިއަދު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޑރ. އަލީ ވިދާޅުވީ ބައްޔަށް ޕްޒިޓިވްވި 80 އަހަރުގެ މީހަކީ ސްޓްރޯކެއްޖެހި އެނދުމަތިކުރެވިފައިވާ މީހެއްކަމަށާއި އޭނާގެ އިތުރު ބަލިތަކަށް ހުރިކަމަށެވެ. އަދި ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ މީހަކަށްވުމުން ހާލު ސީރިއަސްވުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެއްކަމަށްވާއިރު ނިއުމޯނިއާ ޖެހިގެން މީގެ ކުރިނަ އެތައްފަހަރަކު  ހޮސްޕިޓަލަށްވެސް ގެނެވިފައިވާކަމަށް ޑޮކްޓަރު ވަނީ ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ.

" އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންވެސް ބޭނުންނުވި ދުވަސް މިއަދު މިއައީ. އަޅުގަނޑުމެން ޑީއެޗް 11 އައަސީޔޫގައި މިވަގުތު 80 އަހަރުގެ ފިރެހެން ބޭފުޅެއް އެޑްމިޓްވެފަ މިއިނީ. ބަލި މީހާއަކީ ދެ އަހަރުވަންދެން ބެޑްރީޑާއެއް ނުވަތަ އެދުމަތީގަ ސްރޯކެއްގެ ސަބަބުން އެދުމަތިވެފައިވާ މީހެއް. އޭގެ އިތުރުން ބަލި މީހާގެ އެހެން ކޮމޯބިޑިޓީސް ނުނީ އެހެން ބަލިތައްވެސް އެބަހުރި. މިގެތެރޭގައި ހަކުރުބަލި ، ލޭމައްޗަށްދިއުން، ކޮލެސްޓްރޯލް މައްތިވުން. ދެންވީކާންޓް އެކްސްޕިރޭޝަން ނިއުމޯނިއާ " މޫސަ ވިދާޅުވި އެވެ.

ކޮވިޑް-19 އަށް 80 އަހަރުގެ މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ އިތުރުފަރުވާއަށް ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލުކުރެވިފައިވާއިރު ޖުއްލަ 84 މީހުން ބަޔަށް ވަނީ ޕްޒިޓިވްވެފަ އެވެ. އަދި މާލެއިން ބަޔަށް ޕޮޒިޓިވްވީ މީހުންގެ އަދަދު 64 އަރާފައިވެ އެވެ.  

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް