11505
CONFIRMED

DEATHS
10524
RECOVERED
🌏42,562,830
INFECTED
🌏28,700,990
RECOVERED
🌏1,149,202
DEATH
🌏67%
RECOVERY RATE
ވަޓްފޯޑްގެ ކެޕްޓަން ޓްރޯއި ޑީނީ
ވަޓްފޯޑްގެ ކެޕްޓަން ފަރިތަކުރުންތަކަށް ނުކުންނަށް ދެކޮޅު ހަދައިފި
Share
ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ކްލަބު، ވަޓްފޯޑްގެ ކެޕްޓަން ޓްރޯއި ޑީނީ، އެ ޓީމުގެ ޕްރެކްޓިސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދެކޮޅު ހަދައިފި އެވެ. ޕްރެކްޓިސްގައި ބައިވެރިވާން ދެކޮޅު ހެދީ ރިސްކެއް ނަގަން ބޭނުން ނޫން ކަމަށް ބުނެއެވެ.
Advertisement

ޕްރެކްޓިސްގައި ބައިވެރިވާން ދެކޮޅު ހެދީ ރިސްކެއް ނަގަން ބޭނުން ނޫން ކަމަށް ބުނެ އެވެ.

ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ކްލަބުތަކުންވަނީ އަންގާރަ ދުވަހު ޕްރެކްޓިސް ފަށާފަ އެވެ. ދެ މަސް ދުވަހުގެ މެދު ކެނޑުމަކަށް ފަހު އަންގާރަ ދުވަހު އަލުން ޕްރެކްޓިސްތައް ފެށިއިރު، ވަޓްފޯޑުގެ ކެޕްޓަން ޓްރޯއި ޑީނީވަނީ ޓީމުގެ ޕްރެކްޓިސްތަކުގައި ބައިވެރިވާން ދެކޮޅު ހަދާފަ އެވެ. އޭނާއާ ހަވާލާދީ ބީބީސީން ރިޕޯޓްކުރާ ގޮތުގައި ގޮތުގައި، އޭނާގެ ތުއްތު ދަރިފުޅު ރިސްކަކަށް ލާން އޭނާ ބޭނުމެއް ނުވެ އެވެ.

"އަހަރެންގެ ތުއްތު ދަރިފުޅަށް އަދި އެންމެ ފަސްމަސް. ނޭވާލުމުގެ އުނދަގޫތަކެއް ދަރިފުޅު މިހާރުވެސް އަންނަނީ ތަހައްމަލު ކުރަމުން. އަހަރެން ބޭނުމެއް ނޫން ދަރިފުޅު އިތުރަށް ނުރައްކަލަށް ވައްޓާލާކަށް،"

ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ކްލަބުތަކުން އަންގާރަ ދުވަހު ޕްރެކްޓިސް ފަށާފައިވަނީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއި އެކު އެވެ. އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި ލީގުގެ މެޗުތައް އަލުން ފެށުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނައިރު، ރައްކާތެރިކަމުގެ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކެއްވަނީ އަޅާފަ އެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް