CONFIRMED

DEATHS

RECOVERED
🌏29,764,055
INFECTED
🌏20,225,219
RECOVERED
🌏939,473
DEATH
🌏68%
RECOVERY RATE
އެންއީއޯސީގެ ތަރުޖަމާން މަބްރޫކް އަޒީޒް--
ތިމާގެ މީހުންގެ ގޭގެއަށް އަދި ދާނެކަކަމެއް ނެތް: މަބްރޫކް
Share
ކޮވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން އެޅިފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުޔެއް ދިން ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ތިމާގެ މީހުންގެ ގޭގެއަށް އަދި ދާނެކަމެއް ނެތް ކަމުގައި ނެޝެނަލް އެމެޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެންއީއޯސީ) ގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކް އަޒީޒް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
Advertisement

ރޭ ދަރުބާރުގޭގައި ކުރިޔަށް ދިޔަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ ލޮކްޑައުނަށް ލުޔެއް ދިންކަމުގައި ވީނަމަވެސް މި ފޭސްގައި އަދި ތިމާގެ މީހުނާއި ރައްޓެހިންނާއި ބައްދަލުކުރުމަށް ގޭގެއަށް ދާން އަދި ނުވާކަމަށެވެ.

"އެއްވެސް މީހަކީ މާގިނަ ބަޔަކާއި ބައްދަލުވާ ބަޔަކަށް ވެގެން ނުވާނެ. ތިމާގެ މީހުންގެ ގޭގެއަށް ދާނެ ކަމެއް ނެތް އަދިއެއް މި ފިޔަވަހީގައެއް." މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެކެއްގެ ކިބައިން އަނެކަކަށް ބަލި ފެތުރުން މަދުކުރުމަށްޓަކައި ރަށްޓެހިންނާއި ބައްދަލުކޮށް މަގުމަތީގައި މާގިނަ ވަގުތު ހޭދަ ނުކުރުމަށްވެސް މަބްރޫކް އިލްތިމާސް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ވަގުތެއް ގޭގައި ހޭދަކުރުމަށާއި ބޭރަށް ނިކުތުމުގެ ކުރިން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅުއްވައިގެން ނިކުތުމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ. 

ކޮވިޑް19 ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ރާއްޖެ ފުރަބަންދުގެ ހާލަތަކަށް ގެނެވިފައިވާތާ 2 މަސް ފަހުން ލުއި ތަކެއް ދިން ނަމަވެސް މިކަމުގައި އެއްބާރުލުން ނުލިބޭ ކަމުގައި ވާނަމަ އަނބުރާ ލޮކްޑައުނަކަށް ދާން ޖެހިދާނެ ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވިއެވެ.

ލޮކްޑައުންގެ ދެވަނަ ފޭސްއަކީ ކޮންޓްރޯލެއްގެ ތެރެއިން ނިއު ނޯމަލްގެ އުސޫލުތަކަށް މީހުން ހޭނުމަށްޓަކައި ދީފައިވާ ލުއި ތަކެއްކަމަށް މަބްރޫކް ފާހަގަކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަދި މި ދުވަސް ކޮޅުގައި ކަން ހިނގާގޮތަށް ބަލާ ނަތީޖާ ރަނގަޅުކަމަށް ފެންނަ ނަމަ އަންނަ ފޭސްއަށް ހުޅުވާލާނެ ކަމަށާއި ނޫންނަމަ އެނބުރި ލޮކްޑައުންއަކަށް ދާން ޖެހިދާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮވިޑް19 އަށް ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ފައްސިވެފައި ވަނީ 2035 މީހުންނެވެ. ބަލި ޖެހިފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން 1311 މީހަކު ބަލިން ރަނގަޅުވެފައިވެއެވެ. އަދި މި ބަލިމަޑުކަމުގައި އަށް މީހަކު މަރުވެފައިވެއެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް