9494
CONFIRMED

DEATHS
7990
RECOVERED
🌏30,071,368
INFECTED
🌏20,439,652
RECOVERED
🌏944,887
DEATH
🌏68%
RECOVERY RATE
ޝަމާއު ޝަރީފު
އަމާޒަކީ މި މަސް ނިމެންވާއިރަށް މާލެ ސަރަހައްދުގެ ހުރިހާ ތަނެއް ބަލާނިންމުން: ޝަމާއު
Share
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އަމާޒަކީ މި މަސް ނިމެންވާ އިރަށް މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކާބޯތަކެތީގެ ހިދުމަތްދޭ ހުރިހާތަނެއް ބަލައި ފާސްކޮށް ނިންމުން ކަމަށް މާލެ ސިޓީގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔާ ޝަމާއު ޝަރީފު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.
Advertisement

ހެލްތު އެމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުގެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޝަމާއު ވިދާޅުވީ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ މާސް އިންސްޕެކްޝަންގައި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ބައިވެރި ވާނެ ކަމަށެވެ. 

ޝަމާއު ވިދާޅުވީ މިއަދުން ފެށިގެން ޖުލައި 12 ވަނަ ދުވަހަށް ލިބޭ މުއްދަތުގައި އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިންތަކަށް އިތުރަށްބަލާ އެމަގުން ކަންކަން ބެހެއްޓުން މުހިންމު ކަމަށެވެ. އަދި ކައުންސިލުން މި ހަފްތާ ބޭނުންކުރާނީ ހޭލުންތެރިކުރުމާއި ތައްޔާރީތަކަށް ކަމަށްވެސް ޝަމާއު ވިދާޅުވި އެވެ. 

އެގޮތުން އާންމު ސިއްހަތައް ރައްކާތެރިވެފައިވާ މިންވަރާއި އެޗްޕީއޭގެ ލަފާގެ މަތިން ކަންކަން ކުރޭތޯ ބަލާނެ ކަމަށާއި ރަނގަޅަށް ކަންކަން ހުންނަ ނަމަ ހާއްސަ ސްޓިކާއެއްވެސް ފެންނަން ހުންނާނެ ކަމަށް ޝަމާއު ވިދާޅުވި އެވެ. 

ރައްޔިތުންގެ ރައްކަލަށް ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ބަހައްޓަން އެދޭ ކަމަށާއި ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ވެސް އިންސްޕެކްޝަނަށް ތައްޔާރުވެގެން ތިބުމަށް ޝަމާއު ވަނީ އިލްތިމާސްކުރައްވާފަ އެވެ. 

އެޗްޕީއޭގެ މި މާސް އިންސްޕެކްޝަންގައި މާލެ ސަރަހައްދުގެ ހުރިހާ ކާބޯތަކެތީގެ ހިދުމަތްދޭ ތަންތަނާއި، ފިހާރަތަކާއި ސެލޫންތަކާއި ޖިމްތައް އަދި އެކި ގޮތްގޮތަށް ހެދިފައިވާ މާރުކޭޓުތައް ބަލާ ފާސްކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް