5041
CONFIRMED

DEATHS
2775
RECOVERED
🌏19,909,062
INFECTED
🌏12,138,271
RECOVERED
🌏732,128
DEATH
🌏61%
RECOVERY RATE
މެމްބަރު ހަސަން ލަތީފް--
އަދީބުގެ މައްސަލަ ބެލި ގާޒީގެ މައްސަލަ ޖޭއެސްސީން ބެލުމަށް ގޮވާލާ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި
Share
ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ މައްސަލަ ބެލި ގާޒީ އިސްމާއިލް ރަޝީދުގެ މައްސަލަ ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ)އިން ބެލުމަށް ގޮވާލާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.
Advertisement

މިމައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ މަޖިލީހުގެ ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ހަސަން ލަތީފެވެ. 

ހަސަން ލަތީފް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި ބުނެފައިވަނީ، މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރްސީ)ގެ މައްސަލައަކީ ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ހިންގި މިފަދަ އެންމެ ބޮޑު ޖަރީމާ ކަމަށާއި، މި މައްސަލައިގައި އަދީބުގެ މައްޗަށް ހަތް ދައުވާއެއް އުފުލާފައިވާކަމަށެވެ. އަދި މައްސަލައިގެ އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމުގެ ތެރެއިން މައްސަލަ ބެއްލެވި ގާޒީ އިސްމާއިލް ރަޝީދު އެ ހަތްދައުވާ ބޭރުކޮށްލާފައިވަނީ ގާނޫނުތަކާއި އިޖުރާއަތުތަކާއި ހިލާފަށް ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ގާޒީ އިސްމާއިލް ރަޝީދު މި މައްސަލައިގައި އަމުލުކޮށްފައިވަނީ ރިޝްވަތާއި ކޮރަޕްޝަންގެ ނުފޫޒުންކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭތީ ގާޒީ އިސްމާއިލް ރަޝީދުގެ މައްސަލަ ޖޭއެސްސީއަށް ހުށަހެޅުމަށާއި އަދީބުގެ މައްސަލަތައް އިސްތިއުނާފު ކުރަން ދައުލަތަށް ގޮވައިލާ ކަމަށް  މައްސަލައިގައިވެ އެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް