13070
CONFIRMED

DEATHS
12001
RECOVERED
🌏64,508,175
INFECTED
🌏41,492,849
RECOVERED
🌏1,492,989
DEATH
🌏64%
RECOVERY RATE
ބޮޑުފިނޮޅުގައި ރަހީނުކުރި ދިވެހިން ސަލާމަތްކުރަން ފުލުހުން އެ ރަށުގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ-- ފޮޓޯ: ފުލުހުން
ބޮޑުފިނޮޅުން ބިދޭސީން ބޭލުމުގެ އަމުރެއް ނެރެފި
Share
ބ. އަތޮޅުގައި ރިސޯޓެއް ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ، ބޮޑުފިނޮޅުގައި ތިބި ބިދޭސީން އެރަށުން ބޭލުމުގެ އަމުރެއް ނެރެފި އެވެ.
Advertisement

ސީލް މޯލްޑިވްސް އިން ވަނީ އެކުންފުންޏާއި ރިޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާ ދެމެދު، ބޮޑުފިނޮޅު ތަރައްގީކުރުމަށް ވެވުނު އެއްބަސްވުމުގެ 6.2 ވަނަ މާއްދާއާ ރިޒް ކުންފުނިން ހިލާފުވެފައިވާ ކަމަށާއި އޭގެ އިތުރަށް ސީލް މޯލްޑިވްސް މުދަލަށާއި ތަކެއްޗަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ދީފައިވާ ކަމަށް ބުނެ، އެކުންފުނިން ރިޒްގެ މައްޗަށް ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް އެދިފަ އެވެ. 

ތުޅާދޫ ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރުގައި ބުނެފައި ވަނީ ރިޒް ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުން ރަށުން ބޭރުވުމަށް އެންގުމުގެ ބާރު ސީލް މޯލްޑިވްސްއަށް ލިބިފައިވާކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭ ކަމަށާއި 16 މެއިގައި ވެސް ރަށުގައި މާރާމާރީ ހިންގައި ސީލް މޯލްޑިވްސްގެ މުދަލަށް ގެއްލުންދީފައިވާކަން އެނގޭކަމަށާއި އިތުރަށް ބައިތިއްބައިފިނަމަ އިތުރު ގެއްލުންތަކެއް ލިބިދާނެ ކަމަށް ގަބޫލުރެވޭ ކަމަށެވެ.

އެރަށުގައި މިހާރު ތިބީ ރިޒް ކުންފުނީގެ 197 ބިދޭސީއެއް ކަމަށް ސީލް މޯލްޑިވްސް އިން ބުނި ނަމަވެސް އެމީހުންނާއި ހަވާލުވާން ދެކޮޅު ހަދާއި، ރިޒް އިން ބުނެފައި ވަނީ އެމީހުންނަކީ ބޮޑުފިނޮޅު ރިސޯޓް ނަމަކަށް ކިޔާ ކުންފުންޏެއްގެ ނަމުގައި ގެނެސްފައި ތިބި ބައެއް ކަމަށެވެ. 

މުވައްޒަފުންނަށް ހަ މަހުގެ މުސާރަ ނުދިން މައްސަލައާ ގުޅިގެން ބޮޑު ހަމަނުޖެހުމެއް އެރަށުގައި ހިނގިއިރު ރިޒް ކުންފުނީގެ ގާނޫނީ ޓީމުން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައި ވަނީ ރިސޯޓު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ރިޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި ދިވެހިންނާއި ބިދޭސީން ހިމެނޭގޮތުން 200 އެއްހާ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މަސައްކަތު މީހުންގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ދޭންޖެހޭ 7000 ރުފިޔާ އާއި ކެއުމުގެ ހަރަދުގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ މީހަކަށް ދުވާލަކަށް 40 ރުފިޔާ ދިނުމަށް ސީލް މޯލްޑިވްސް އިން އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެކަމަކު މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ނުދޭތާ މިހާރު ހަތަރު މަހަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ ކަމަށް ލޯކްރާފްޓުން ބުނެ އެވެ. އަދި ސީލް މޯލްޑިވްސް އިން އެކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ދެމުން އައި ނަމަވެސް ރިޒް ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަދީފައި ނުވާ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

އެ ބަޔާނަށް ރައްދުދެމުން ސީލް މޯލްޑިވްސްގެ ގާނޫނީ ޓީމު، އެޑްވޮކަސީ ޗެމްބާސް އިން ނެރުނު ބަޔާނުގައި  ކޮންޓްރެކްޓަރާއި ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ މުޅި ރިސޯޓް އެއްކޮށް ތަރައްގީކުރަން ނޫންކަމަށާއި، އޭގެ ބަދަލުގައި، ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމުން ރިޒް ކުންފުންޏަށް ދައްކަން ޖެހެނީ 12.3 މިލިއަން ރުފިޔާ ނަމަވެސް 21.8 މިލިއަން ރުފިޔާ މިހާތަނަށް އެކުންފުންޏަށް ދައްކާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މުސާރަ ނުދެވޭން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނޭނގޭ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. 

ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މުވައްޒަފުންގެ އިންޝުއަރެންސް ކަންކަންވެސް ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ ފަރާތުން ފުރިހަމަ ކޮށްފައި ނުވާކަމަށާއި، ވޯކް ވިސާ ވެސް އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ މުވައްޒަފުންގެ އަތުގައި ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށް އެޑްވޮކަސީ ޗެމްބާސްގެ ބަޔާނުގައި ބުނެ އެވެ.   

ރިޒް ކުންފުނީގެ މައްޗަށް، ބިދޭސީންނަށް މަޖުބޫރުކޮށް އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަންގެ އަމަލުތައް ހިންގައި، މީހުން ޓްރެފިކް ކުރުމަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް އަމަލުކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުކޮށް އެމައްސަލަ ފުލުހުން ދަނީ ތަހުގީގުކުރަމުންނެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް