4293
CONFIRMED

DEATHS
2669
RECOVERED
🌏18,224,253
INFECTED
🌏10,865,548
RECOVERED
🌏692,679
DEATH
🌏60%
RECOVERY RATE
ސުޝާންތާއި އަންކިތާ--
ސުޝާންތުގެ މަރާއި ގުޅިގެން އަންކިތާގެ ތުހުމަތުގެ އިނގިލި ވެސް ރިއާއަށް!
Share
ބޮލީވުޑުގެ މަޝްހޫރު ތަރި، ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖުޕުތުގެ މަރާއި ގުޅިގެން އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ، ރިއާ ޗަކްރަބޯޓީއަށް ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. ސުޝާންތުގެ ބައްޕަ، ކޭކޭ ސިންގް ރިއާ ކުރި ސީރިއަސް ތުހުމަތުތަކާއެކު ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ރިއާއަށް ތުހުމަތުގެ އިނގިލި ދިއްކުރަމުންނެވެ. ސުޝާންތުގެ ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާ އަންކިތާ ލޮކާންޑޭ ވެސް ރިއާ އާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުންނަށް ހެކިތަކެއް ހުށަހަޅާފައިވާއިރު އޭނާ ވަނީ ސުޝާންތު އެއްވެސް މާޔޫސް ކަމަކާއި ކުރިމަތި ނުލާ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެެ.
Advertisement

އަންކިތާ ބުނާ ގޮތުގައި ސުޝާންތަކީ އަމިއްލައަށް މަރުވާނެ މީހެއް ނޫނެވެ. އެ ދެމީހުން އެކުގައި ދިރިއުޅުނުއިރު މާގިނަ އުނދަގޫ ދުވަސްތައް ކުރިމަތިވި ކަމަށާއި އެކަމަކު އޭނާ އެކަމާއި ވެސް ކުރިމަތިލި ކަމަށް އަންކިތާ ބުންޏެވެ. 

އަމްކިތާ އާއި ސުޝާންތު ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅުނީ ޓީވީ ޝޯ، ޕަވިތުރަ ރިޝްތާއިންނެވެ. އެކަމަކު ހަ އަހަރު އެކުގައި އުޅުމަށް ފަހު އެ ދެ ތަރިން ވަކިވީ 2016 ވަނަ އަހަރެވެ.

އަންކިތާ ބުނީ އޭނާއަށް ސުޝާންތު، އެނގޭ ގޮތުގައި އޭނާއަކީ މާޔޫސްކަމާއި ކުރިމަތިލާފައިވާ މީހެއް ނޫން ކަމަށާއި އެގޮތުން ސުޝާންތު ފަދަ މީހަކު ދިމާ ނުވާ ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ. އަދި އެގޮތުން ދިރިއުޅުމުގެ ވާހަކަ ސުޝާންތު އައީ ޑައިރީއެއްގައި ލިޔަމުން ކަމަށާއި އެގޮތުން ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ޕްލޭންއެއް ތައްޔާރުކުރި ކަމަށެވެ. އަދި އެކަން ވެސް ހާސިލުކުރި ކަމަށެވެ. 

އަދި އަންކިތާ ވަނީ ސުޝާންތު ކަމަކާއި ހިތްހަމަނުޖެހިދާނެ ކަމަށާއި އެކަމަކު "ޑިޕްރެޝަން" ތަހައްމަލުކުރި ކަމަށް ގަބޫލުނުކުރާ ކަމަށެވެ. އަދި ޑިޕްރެޝަން، އެ ބަސް ބޭނުންކުރާތީ ވެސް އަންކިތާ ވަނީ ކަންބޮޑުވެފަ އެވެ.

އަންކިތާ މުމްބާއީގައި އުޅޭ ގޭގައި ބިހާރުގެ ފުލުހުން ވަނީ އޭނާއާ ސުވާލުކޮށްފަ އެވެ. މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުގައި އަންކިތާ ވެސް ތުހުމަތުކުރަނީ ސުޝާންތުގެ ބައްޕަ ތުހުމަތުކުރާ ގޮތަށެވެ. އަދި އެ ދެމީހުންގެ ޗެޓްތަކެއް ވެސް ހިއްސާކުރި ކަމަށްވެ އެވެ.

ޕަތްނާގައި ދިރިއުޅޭ ސުޝާންތުގެ އާއިލާ އިން ތުހުމަތު ކުރަނީ، އޭނާ އަމިއްލައަށް މަރުވީ ރިއާ އޭނާއަށް ފައިސާގެ ގޮތުން ހިޔާނާތްތެރިވުމާއި ނަފްސާނީ ގޮތުން ވެސް ތަފާތު ދުއްތުރާތައް ކުރުމުން ކަމަށެވެ. މިއީ ސުޝާންތުގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި އޭނާގެ ބައްޕަ ފުލުހަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. 

ރިއާގެ އިތުރުން، އޭނާގެ އާއިލާއަށް ވެސް ސުޝާންތުގެ ބައްޕަ ވަނީ އެ ތުހުމަތުތައްކޮށްފަ އެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުގައި ބިހާރުގެ ބައެއް އޮފިޝަލުން މުމްބާއީގައި ކޭމްޕުކޮށް، ސިއްރު ތަހުގީގެއް ވެސް އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ. އަދި ލިޔެކިޔުންތައް ތައްޔާރުވުމުން ރިއާ ހައްޔަރުކުރުމަށް އަންހެން އޮފިސަރު، ހޯދުމަށް ވެސް އެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރާ ޓީމުން އެދޭ ކަމަށް ވެސް ބުނެ އެވެ. 

ސުޝާންތުގެ ބައްޕަ ވަނީ ސުޝާންތު، އޭނާގެ އާއިލާ މީހުންނާއި އޮންނަ ގުޅުން ކަނޑާލުމަށް ވެސް ރިއާ މަސައްކަތް ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުކޮށްފަ އެވެ. އަދި ސުޝާންތުގެ އެކައުންޓުން އެތައް ކްރޯޑު ރުޕީސްއެއް ތަފާތު އެކި ބިރު ދެއްކުމަށް ފަހު އަތުލިކަމަށް ވެސް ބައްޕަ ތުހުމަތު ކުރެ އެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް