11271
CONFIRMED

DEATHS
10234
RECOVERED
🌏40,729,251
INFECTED
🌏27,846,487
RECOVERED
🌏1,124,027
DEATH
🌏68%
RECOVERY RATE
ޕްރިޔަންކާ އާއި ނިކް ވަނީ އެމީހުންގެ ކުއްތާ ޑަޔާނާގެ އުފަން ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފައި--
ޕްރިޔަންކާ އާއި ނިކްގެ ކުއްތާ ޑަޔާނާގެ އުފަންދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި
Share
ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ އާއި ނިކް ޖޯނަސް ގެންގުޅޭ ކުއްތާ، ޑަޔާނާގެ ހަތަރުވަނަ އުފަންދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި އެވެ.
Advertisement

ޕްރިޔަންކާ އާއި ނިކް ވަނީ ޑަޔާނާގެ އުފަންދުވަސް ފާހަގަކުރި ގޮތުގެ ފޮޓޯ އެމީހުންގެ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފޭނުންނާ ހިއްސާކޮށްފަ އެވެ. 

ޑަޔާނާގެ އިތުރުން އަދި ދެ ކުއްތާ އެ މީހުން ގެންގުޅެ އެވެ. އެއީ ޖައިނޯ އާއި ޕެންޑާ އެވެ. 

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ޕްރިޔަންކާ އާއި ނިކް ގޭގައި ކަރަންޓީނުވެގެން ތިބޭތާ މިހާރު ހަތަރު މަސް ވެއްޖެ އެވެ. 

ޕްރިޔަންކާ އެންމެ ފަހުން ފެނިފައި ވަނީ ޝޮނާލީ ބޯޒޭގެ ދަ ސްކައި އިޒް ޕިންކް އިންނެވެ. އޭގައި އޭނާއާއެކު އުޅުނީ ފަރްހާން އަހްތަރު އާއި ޒައިރާ ވަސީމެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް