މިއަދުގެ އެއްވުމުގައި ފުލުހުން—— ފުޓޯ: ސީއެންއެމް
ފުލުހުން އަމަލުތައް ބެހެއްޓިގޮތުން ގަޑްލައިންތަކާއި ހިލާފްވެވިފައިވާތީ ކަންބޮޑުވޭ: ޕީޕީއެމް
Share
މާލޭގައި މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެއްވުމުގައި އާއްމުން ހައްޔަރުކުރަން ފުލުހުންގެ އަމަލުތައް ގެންގުޅުނު ގޮތުން އެޗްޕީއޭގެ މިންގަނޑުތަކާއި ހިލާފްވެވިފައިވާތީ ކަންބޮޑުވާކަމަށް އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަނުން ބުނެފިއެވެ.
Advertisement

ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން މިއަދު ހަވީރު މާލެ މަޖީދީ މަގުގައި ވަނީ ޒުވާނުންގެ ސައިކަލް ބުރެއް ކުރިއަށް ގެންދަން މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެސައިކަލް ބުރު ފުލުހުން ވަނީ ހުއްޓުވާ 41 މީހަކު ވަނީ ހައްޔަރު ކޮށްފައިވެއެވެ.

އެކަން ކުއްވެރިކޮށް ޕީޕީއެމް އިން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ވަނީ އެ ސައކަލް ބުރަކީ ޒުވާނުން އިސްނަގައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސުލަހަވެރި ސައިކަލް ބުރެއްކަމަށާއި އެ ސައިކަލް ބުރުގެ ތެރެއިން ގިނައަދަދެއްގެ ޒުވާނުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާތީ އެކަން ކުއްވެރި ކުރާކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި އެއްވުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިންތަކާއި އެއްގޮތަށް ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެ މިންގަނޑުތަކާއި ހިލާފުވެވިފައިވަނީ ފުލުހުންގެ އަމަލުތައް ހުރިގޮތުން ކަމަށް އިދިކޮޅުގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

"ޒުވާނުން އިސްނަގައިގެން މިއަދު މާލޭގައި އިންތިޒާމް ކުރި ސުލްހަވެރި ސައިކަލް ބުރުގެ ތެރެއިން ގިނަ އަދަދެއްގެ ޒުވާނުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާތީ އެކަން ހަރުކަށި ޢިބާރާތުން ކުށްވެރި ކުރަމެވެ. މިހަރަކާތަކީ އެޗްޕީއޭގެ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް
ޒުވާނުން ރާވާ އިންތިޒާމްކުރި ހަރަކާތެއްކަމަށްވެފައި ޒުވާނުން ވަރަށް ސުލްހަވެރިކަމާއެކު ތިއްބާ ފުލުހުން އައިސް އެމީހުން ހައްޔަރު ކުރުމަށް އަމަލުތައް ބެހެއްޓި ގޮތުން މި މިންގަނޑުތަކާ ހިލާފުވެފައިވާތީ ކަންބޮޑުވަމެވެ. ފުލުހުން ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ތެރޭގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ އަންހެނުންވެސް ހިމެނޭކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީ އެއްވެސް ޝަރުތަކާނުލާ އެމީހުން ދޫކޮށްލުމަށްވެސް ގޮވާލަމެވެ. ރާއްޖެ އަޅުވެތި ކުރުމާ ދެކޮޅަށް ރައްޔިތުން ކުރަމުންދާ އިހްތިޖާޖުތައް ނުހުއްޓުވުމަށާއި ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިދީފައިވާ ސުލްހަވެރިކަމާއެކު އެއްވެ އުޅުމާއި ހިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމަށް ހުރަސް ނޭޅުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލަމެވެ."

ޕީޕީއެމްއިން ނެރުނު ބަޔާނުގައިވެއެވެ.

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) ގެ އެންގުމާ ހިލާފަށް އެއްވުންތައް ބާއްވާ ފަރާތްތަކާއި އެފަދަ އެއްވުންތަކުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކާ މެދު ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ފުލުހުން މީގެ ކުރިން ދީފައިވެއެވެ.

ފުލުހުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ވަނީ އާއްމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި އެޗްޕީއޭގެ އެންގުންތަކާ ހިލާފަށް އެއް ނުވުމަށާއި ރައްޔިތުންގެ ރައްކާތެރިކަން ކުރިއަށް ނެރެ، އެޗްޕީއޭގެ އިރުޝާދުތަކާ އެއް ގޮތަށް އަމަލުތައް ބެހެއްޓުމަށް ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް އިލްތިމާސްކޮށްފަ އެވެ. 

އޭގެ އިތުރުން އެޗްޕީއޭގެ އެންގުމާ ހިލާފަށް އެއްވުން ބާއްވާ ފަރާތްތަކާއި އެއްވުންތަކުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ފުލުހުުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

މީގެ ކުރިންވެސް އިދިކޮޅި ކޯލިޝަނުން މިފަދަ ސައިކަލް ބުރުތކާއި މުޒާހަރާތަކާއި އެއްވުންތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެފައެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް