11358
CONFIRMED

DEATHS
10382
RECOVERED
🌏41,641,309
INFECTED
🌏28,271,838
RECOVERED
🌏1,136,503
DEATH
🌏68%
RECOVERY RATE
މަލައިކާ އަރޯރާ--
މަލައިކާ ކޮވިޑުން ރަނގަޅުވެއްޖެ
Share
އަރްޖުން ކަޕޫރާއި އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ މަލައިކާ އަރޯރާ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައި ވަނީ މިމަހުގެ ހަ ވަނަ ދުވަހެވެ. އެކަން ސޯޝަލް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް އަރްޖުން ހިއްސާކުރިތާ މާއިރުތަކެއް ނުވެ މަލައިކާ ވެސް ވަނީ އޭނާއަށް ކޮވިޑް ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ.
Advertisement

މަލައިކާ އޭނާގެ ގޭގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުވިއިރު އަރްޖުން ވެސް ވަނީ އޭނާގެ ގޭގައި ކަރަންޓިނުވެފަ އެވެ. އެކަމަކު ބަލިން ރަނގަޅުވެފައިވާ ކަމަށް މަލައިކާ ހާމަކުރި ނަމަވެސް އަރްޖުން އަދި އެކަން ހިއްސާއެއް ނުކުރެވެ އެވެ. އެހެންކަމުން އޭނާ ބަލިން ރަނގަޅުވިކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ވެސް ސާފެއް ނުވެ އެވެ. 

މަލައިކާ ބުނީ ކޮވިޑުން ރަނގަޅުވުމުން ކޮޓަރިން ބޭރަށް ނިކުމެފައިވާ ކަމަށާއި ބަލިން ރަނގަޅުވަމަކީ ލިބުނު ހެޔޮ ރަހުމަތެއް ކަމަށެވެ.

އަދި އެންމެން ވެސް ބައްޔަށް ސަމާލުވުމަށާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅައިގެން އުޅުމަށް އިލްތިމާސްކުރެ އެވެ. 

ކޮޓަރީގައި އެކަނި ކަަރަންޓީނުވާން ޖެހުމުން މަލައިކާ އެންމެ ދެރަވީ އޭނާގެ ދަރިފުޅުގެ ގައިގާ ބައްދާނުލެވުމުންނެވެ. އަރްބާޒު ހާނާ ކައިވެނިކޮށް އެމީހުންނަަށް ލިބުނު ފިރިހެން ދަރިފުޅަށް ކަރަންޓީނުގައި ހުރެގެން ކުޑަދޮރު ކައިރިން މަލައިކާ ބައްދަލުކޮށް ވަރަަށް މިސްވެގެން އިންސްޓަގްރާމު ޕޯސްޓެއް ވެސް ކޮށްފައިވެ އެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް