ބީއެމްއެލުން ށ. ފޭދޫގައި ބެހި ބިއްލޫރި ފުޅިއަކަށް ކުއްޖަކު ފެން އަޅަނީ-- ފޮޓޯ: ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލް އިން 1400 ބިއްލޫރި ފުޅި ހޯދަނީ
Share
ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އަށް 1،400 ބިއްލޫރި ފުޅި ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.
Advertisement

އިއުލާނުގައިވާ ގޮތުން އެކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން މި މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން މައުލޫމާތު ސާފު ކުރުމަށް ފަހު އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ ބެންކަށް ގޮސް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަން ޖެހެ އެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ ނޮވެމްބަރު 4 އެވެ. 

ރީޔޫޒަބަލް ނުވަތަ ގިނަ ފަހަރު ބޭނުން ކުރެވޭ ބިއްލޫރި ފުޅި ހޯދަން ބީއެމްއެލުން އިއުލާނު ކުރިއިރު، މިހާރު ވެސް އެ ބޭންކުން ބޭނުން ކުރަނީ ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ބިއްލޫރި ފުޅި އެވެ.

އޭގެ އިތުރުން "އަހަރެންގެ ބޭންކް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑު" ގެ ދަށުން ށ. ފޭދޫގައި ހިންގި މަޝްރޫއެއްގައި ވަނީ އެ ރަށަށް 1،000 ބިއްލޫރި ފުޅި ބަހާފަ އެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް