11358
CONFIRMED

DEATHS
10382
RECOVERED
🌏41,641,309
INFECTED
🌏28,271,838
RECOVERED
🌏1,136,503
DEATH
🌏68%
RECOVERY RATE
ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ހާއްސަކޮށް ހަފްތާ ބަންދުގައި ބާއްވަމުން ދިޔަ ހަފްތާރެސް ހަރަކާތެއްގައި ރައީސް ސޯލިހު--
ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ވީކެންޑް މާކެޓެއް ބާއްވަނީ
Share
ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ހީނަރުވެފައިވާ ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީވުމަށް މާލޭގައި ކޮންމެ ހަފްތާ ބަންދަކު "ވީކެންޑް މާކެޓް" ބާއްވަން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ.
Advertisement

ޕީއެސްއެމްގެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ އަމިއްލައަށް ތަކެތި އުފައްދައިގެން ވިއްކާ މީހުންގެ އާމްދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ވެއްޓިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އަމިއްލަ މަސައްކަތް ކުރާ އަންހެނުންނާއި، ގޭގައި ތިބެގެން އާމްދަނީ ހޯދަން ކުދި ވިޔަފާރި ކުރާ މީހުންނަށް ހާއްސަ ޕްލެޓްފޯމެއް ހިންގަން މަސައްކަތް ކުރައްވާ ކަމަށް ޝިފާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އެގޮތުން "ވީކެންޑް މާކެޓް" ބާއްވާނީ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯނު ސަރަހައްދުގަ އެވެ. ސިޓީ ކައުންސިލުން ދަނީ މާކެޓު ފެށުމަށް އަޅަން ޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އާ މަޝްވަރާ ކުރަމުންނެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް