މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު-- ފޮޓޯ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ކުނި ނައްތާލުމުގެ ކަންކަން ހައްލުނުވާކަމަށް ބުނެ މިނިސްޓަރާ ސުވާލުކުރަން ހުށަހަޅައިފި
Share
ކުނި ނައްތާލުމުގެ ކަންކަން ހައްލުނުވާ ކަމަށްބުނެ އެންވާރަމެންޓް މިނިސްޓަރު ޑރ. ހުސައިން ރަޝީދާއި ސުވާލު ކުރުމަށް ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.
Advertisement

އެގޮތުން މިނިސްޓަރު ޑރ. ހުސައިން އާއި ޖާބިރު ކުރައްވާ ފުރަތަމަ ސުވާލެއްގެ ގޮތުގައި އޮތީ، ސަރުކާރަށް ދެއަހަރު ފުރުމަށް ކައިރިވެފައިވާއިރު ކުނި ނައްތާލުމުގެ ނިޒާމަށް އެއްވެސް ހައްލެއްނުލިބި ތިލަފުށީގައި މެހި އާލާވެ ދުން އެރުމުގެ މައްސަލަ ހައްލުނުވެގެން އުޅޭ ސަބަބު ސާފުކުރުމަށެވެ. 

އަދި ދެވަނަ ސުވާލެއްގެ ގޮތުން އޮތީ ކުނީގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް ސާފު ކުރުމަށާއި، އެކަން ހައްލުވުމަށް ނަގާނޭ މުއްދަތަކާއި ގުޅިގެންނެވެ. 

މިނިސްޓަރާއި ސުވާލު ކުރުމުގެ ނޯޓިސް ފޮނުވާފައިވަނީ އޮކްޓޫބަރު 15 ވަނަ ދުވަހު ކަމަށް ޖާބިރު ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ ޑީއާރްޕީން މައުލޫމާތުދެއްވާފައިވެ އެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް