މަޖިލީހުގެ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީ-- ފޮޓޯ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
މާމެންދޫ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ޝުކޫރު ވަކިކުރަން ކޮމިޓީން ނިންމައިފި
Share
ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް ކޮށްފައިވާ ގއ. މާމެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަހުމަދު ޝުކޫރު މަގާމުން ވަކިކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.
Advertisement

ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ޝުކޫރުގެ މައްސަލަތަކެއް ބެލުމަށް ފަހު މަގާމުން ވަކިކުރުމަށް ވަނީ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފަ އެވެ. މިވަގުތު އޭނާ ހުރީ މަގާމުން ސަސްޕެންޑް ކޮށްފަ އެވެ. 

މަޖިލީހުގެ ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީން އިއްޔެ ނިންމީ ޝުކޫރުގެ މައްސަލާގައި ޖޭއެސްސީން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ ގާނޫނުތަކާއި އިޖުރާއަތުތަކާ އެއް ގޮތަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން އޭނާ މަގާމުން ވަކިކުރުމަށް ފެންނަ ކަމަށް ކޮމިޓީން ވަނީ ފާސްކޮށްފަ އެވެ. އެ މައްސަލާގައި ދެން ގޮތެއް ނިންމާނީ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ފޮނުވައިގެންނެވެ. 

ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފައި ވަނީ، އޭނާ އާއި ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަ މީހެއްގެ ބަންދާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ މައްސަލަ ކޯޓުގައި ހިނގި ދުވަހު، ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ ގާނޫނީ ވަކީލާ ރެސްޓޯރެންޓެއްގައި ބައްދަލުވެ، ވަލީކު ދިން ސިޓީއުރައަކާ ހަވާލުވެފައިވާކަން ސާބިތުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. 

އޭގެ އިތުރުން 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ތެރޭގައި ވިލިނގިލީ ގެއެއްގެ ތެރޭގައި، ކުރީގެ ފަނޑިޔާރުންތަކަކާއެކު ވަކި ކެނޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރާކަން ހާމަކޮށް ވާހަކަދައްކާފައިވުމާއި، އަދި ހަމަ އެ އަހަރު، ވިލިނގިލީ ކެފޭއެއްގެ ތެރޭގައި ސިޔާސީ ވާހަކަ ދައްކައި ވަކި ކެނޑިޑޭޓަކަށް ވޯޓު ހޯދައިދިނުމަށް އެދިފައިވާކަން ސާބިތުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. 

މީގެ އިތުރުން، 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހު ޓެރަރިޒަމްގެ ތުހުމަތުގައި ގއ. ކޮލަމާފުށިން ހައްޔަރުކުރި ބަޔެއްގެ ބަންދާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ގއ. ވިލިނގިލީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުގެ ކުރިން، ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހުން ބޭރުން، އެމީހުންގެ ބަންދާ މެދު ނިންމާނެ ގޮތް ފުލުހުންނާ ހިއްސާކޮށް، އަދި ބަންދާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ބޭއްވި ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވެސް އަދުލުވެރިކަމުގެ ހަމަތަކުން ބޭރުން އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަހުމަދު ޝުކޫރު އަމަލުކޮށްފައިވާކަން ސާބިތުވެފައިވާ ކަމަށް ޖޭއެސްސީން ބުނެ އެވެ. 

އަހުމަދު ޝުކޫރު ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަގާމުން ވަކިކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް ފެންނަ ކަމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމިއިރު، އޭނާގެ އިތުރު މައްސަލަތަކެއް ވެސް ކޮމިޝަނުން އަންނަނީ ބަލަމުންނެވެ. އެއީ ކޯޓު އަމުރު ދިނުމަށް ފަހު ކުށުގެ ވެއްޓަށް ފުލުހުން ދާއިރު އެކަމުގެ މައުލޫމާތު ކުރީބައިގައި ލީކްވެފައި އޮންނަ މައްސަލަ އާއި، މަސްތުވާތަކެއްޗާ ގުޅުން އޮންނަ ފަރާތްތަކާ ގާތް ގުޅުމެއް ބާއްވާ ކަމުގެ މައްސަލަ އާއި، ރިޝްވަތު ނަގާފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ތަކެކެވެ.

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް