ads
ވަޒީފައި ސްޓެރެސްއާއި ކުރިމަތިލާންޖެހުން
ވަޒީފާ އަދާކުރާއިރު ސްޓްރެސް މެނޭޖުކުރާނެ ގޮތްތައް
ގިނަ ބަޔަކު ވަޒީފާގެ މާހައުލުގައި ސްޓްރެސް ނުވަތަ ފިކުރުބޮޑުވުމުގެ މައްސަލަތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހެއެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ސިއްހީ ހާލަތާއި، މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާއަށް އަސަރުކުރެއެވެ. ނަމަވެސް، އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިގެން ވަޒީފާގެ ސްޓްރެސް ކޮންޓްރޯލްކުރެވިދާނެއެވެ.

ފުރަތަމަ ކަމަކީ، ވަގުތު ބެލެހެއްޓުމެވެ. މަސައްކަތުގެ ސުންގަޑިތަކާއި އިސްކަންދޭ ކަންކަން ރާވައި، ޕްރޮޑަކްޓިވިޓީ އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމެވެ. މީގެ އިތުރުން، ބްރޭކުތައް ނަގައި، ވަގުތު ހޭދަކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ހޯދުން މުހިންމެވެ. 

ދެވަނަ ކަމަކީ، ސިއްހަތަށް އިސްކަންދިނުމެވެ. ދުޅަހެޔޮ ކާނާއާއި، ކަސްރަތު، އަދި އެކަށީގެންވާ ނިދި ހޯދުމަކީ ސްޓްރެސް މެނޭޖުކުރުމަށް ބޭނުންތެރި ކަންކަމެވެ. 

ހަމައެއާއެކު، މައްސަލަތައް ހިއްސާކޮށް، އެހީތެރިކަން ހޯދުމަކީވެސް މުހިންމު ކަމެކެވެ. ވަޒީފާގެ ގޮންޖެހުންތައް ވެރިންނާ މުވާސަލާތުކޮށް، އެއްބާރުލުން ހޯދުމަކީ ހިތްހަމަޖެހުން ލިބޭނެ ގޮތެކެވެ. 

ނޭދެވޭ ވިސްނުންތައް ދުރުކޮށް، ޕޮޒިޓިވް އެޓިޓިއުޑެއް ދެމެހެއްޓުމަކީވެސް އުފާވެރި މާހައުލެއް ޤާއިމުކުރުމަށް މަގުފަހިކުރާނެ ކަމެކެވެ. މެޑިޓޭޝަން ފަދަ އުކުޅުތައް ބޭނުންކުރުމަކީ ހިތްހަމަޖެހުން ހޯދައިދޭނެ ވަސީލަތެކެވެ. 

ކަންކަމުގައި ބެލެންސް  ވެސް ހޯދާށެވެ. މަސައްކަތާއި، ހިތްހަމަޖެހޭ ކަންކަން ކުރަން ހޭދަކުރާ ވަގުތު، އަދި އާއިލާއާއިއެކު ވަގުތު ހޭދަކުރުމުގައި ހަމަހަމަކަން ގެންގުޅުމަކީ މުހިންމުކަމެކެވެ. 

ވަޒީފާގެ ސްޓްރެސް އެއްކޮށް ނައްތާލުމަކީ ނާދިރު ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް ރަނގަޅު އާދަތަކާއި، އެކަށީގެންވާ ހައްލުތައް ގެންގުޅިގެން، މިކަމާ ކުރިމަތިލެވިދާނެއެވެ. ސްޓްރެސް މެނޭޖުކުރުމަށް މި ދެވުނު އިރުޝާދުތައް ބޭނުންކޮށްގެން، ދިރިއުޅުމާއި، ވަޒީފާގައި ކުރިއެރުމަށް ސްޓްރެސްތަކާއި ދުރުގައި ހުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން މުހިންމެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް