602
ވޯޓު ފޮށި
93
ދާއީރާ
368
ކެނޑިޑޭޓުން
284،887
ވޯޓު ލެވޭ އާބާދީ
މަޖިލިހުގެ ރަައީސްއަކަށް އަބްދުއްރަހީމް، ނައިބަކަށް ނާޒިމް
ވިހި ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް ކަމަށް ޕީއެންސީގެ ޗެއާޕާސަން އަދި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިންތިހާބީ މެންބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ އަދި ނައިބު ރައީސް ކަމަށް ދިއްގަރު ދާއިރާގެ އިންތިހާބީ މެންބަރު އަހުމަދު ނާޒިމް އިންތިހާބު ކުރުމަށް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.