ސޮއި ކުރުމުގެ ތެރެއިން---
32 ރަށެއްގެ އައުޓްޑޯ ޖިމްގެ މަސައްކަތް ފަށަނީ
Share
އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ 61 ރަށުގައި ގާއިމްކުރާ އައުޓްޑޯ ޖިމްތަކުގެ ތެރެއިން 32 ރަށެއްގެ އައުޓްޑޯ ޖިމްގެ ތަކެތި ރަށްރަށަށް ގެންގޮސް އިންސްޓޯލް ކުރުމަށް ސިނާން ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެކު ސޮއިކޮށްފިއެވެ.
Advertisement

އެމަސައްކަތް އެ ކުންފުންޏާއި ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 4،101،134.17 ރުފިޔާއަށެވެ. އެގޮތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާތާ 14 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ފަށަން ޖެހޭއިރު 56 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމަން ޖެހެއެވެ. 

އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އައުޓްޑޯ ޖިމް ގާއިމްކުރެވިގެންދާނެ ރަށްތައް:

 • ހއ. ބާރަށް
 • ހއ. ތަކަންދޫ
 • ހއ.މުރައިދޫ
 • ހދ. ކުޅުދުއްފުށި
 • ހދ. ނޭކުރެންދޫ
 • ހދ. ކުމުންދޫ
 • ހދ. ވައިކަރަދޫ
 • ށ. ފޯކައިދޫ
 • ށ. ކަނޑިތީމު
 • ނ. ހެނބަދޫ
 • ނ. މާޅެންދޫ
 • ނ. ވެލިދޫ
 • ނ. ކުޑަފަރި
 • ނ. މާފަރު
 • ނ. މަނަދޫ
 • ރ. މަޑުއްވަރީ
 • ރ. އުނގޫފާރު
 • ރ. ރަސްގެތީމު
 • ރ. ހުޅުދުއްފާރު
 • ރ. އިނގުރައިދޫ
 • ރ. އިންނަމާދޫ
 • ރ. މީދޫ
 • ރ. ފައިނު
 • ބ. އޭދަފުށި
 • ބ. ކަމަދޫ
 • ބ. ގޮއިދޫ
 • ޅ. ކުރެންދޫ
 • ކ. ހިންމަފުށި
 • ކ. މާފުށި
 • ކ. ދިއްފުށި
 • ވިލިމާލެ
 • ކ. ތުލުސްދޫ

މިއަދު މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އަހްމަދު އިބްރާހީމްއެވެ. އަދި އެ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޑިރެކްޓަރު އިބްރާހިމް އަރީފްއެވެ.

އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ 61 ރަށެއްގައި އަޓްޑޯ ޖިމްތައް ގާއިމް ކުރުމަށް ނިންމާފައިވެއެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް