މީގެ އަހަރެއް ކުރިން ރާއްޖޭގެ ރަށެއްގައި ކުނި ކޮތަޅުތަކެއް ގޮނޑުދޮށަށް އަޅާލާފައި--- ފޮޓޯ: މޯލްޑިވްސް އިންޑިޕެންޑެންޓް
ފަރުވާކުޑަކޮށް ކުނި އުކާލުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ދަތިތަކަށް ޒިންމާވާނީ ކާކުތޯ؟
Share
ރާއްޖެ، ވަކިން ހާއްސަކޮށް މާލެ އަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލަ އަކީ ކުނީގެ މައްސަލަ އެވެ.
Advertisement

ފަރުވާކުޑަކޮށް ކުނި އުކާލުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ދަތިތަކަށް ޒިންމާވާން ޖެހޭނީ ކުނި މެނޭޖްކުރާ ފަރާތްތައް ހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ ފަރުވާކުޑަކޮށް ކުނި އުކާލާ ފަރާތްތައް ހެއްޔެވެ؟

ޖެހުނުހާ ތަނަކަށް ކުނި އަޅައި، އަޅުގަނޑުމެންގެ މާހައުލު ހަޑިކުރުން ހުއްޓާލަން އަދިވެސް ނުވޭހެއްޔެވެ؟ ކުނި މެނޭޖްކުރާ ކުންފުނިތަކުގެ ބޮލަށް ނުޖަހައި އަޅުގަނޑުމެން ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކުރުމުން މެނުވީ ކުނީގެ މައްސަލަ އަކަށް ހައްލެއް ނުގެނެވޭނެ އެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް