ވީޑިއޯ ރިޕޯޓް
ރައީސް ޔާމިން ވިދާޅުވީ ޖޯކެއް ބާ؟
Share
މުޒާހަރާ ކުރުމާއި އިހުތިޖާޖު ކުރުމާއި، މަގުމައްޗަށް ނިކުމެ އަޑު އުފުލުމަކީ އަބަދުވެސް މިރާއްޖޭގައި ސިޔާސީގޮތުން އިދިކޮޅުގައި އޮންނަ ބަޔަކު ނުވަތަ ޕާޓީއަކުން ކުރަމުން އަންނަ ކަމެކެވެ. އެއިރެއްގައި އޮންނަ ސަރުކާރެއް ޖަވާބުދާރީ ކުރުމުގެ ނަމުގައެވެ. ނުވަތަ ވެރިކަމުގެ ތަހުތުގައި ތިބޭ ބައެއްގެ ބޮލުގައި ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދައާއި، ހުދުމުހުތާރުކަމުގެ ޓެގް އަޅުގައިވެގެން އެވާހަކަތައް ހިފައިގެންނެވެ.
Advertisement

އެހެނަސް މަދުންނަމަވެސް ފެންނަ އޮތް ހަގީގަތަކީ، މިގޮތަށް ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމުގެ ނަމުގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މަގުމައްޗަށް ނިކުތުން މިއީ އެ ޕާޓީގެ ގިނަ ސިޔާސީ ލީޑަރުންގެ ވިސްނުމާއި ފިކުރާއި ހިލާފު ކަމެކެވެ. ނުވަތަ އެއީ ބައެއް ސިޔާސީ ލީޑަރުން އެހާ ގަޔާވާ ކަމެއް ނޫން ކަމެވެ. އެކަމަކު ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުންވެސް މިކަން މިމަގުން ކުރިއަށްގެންދާކަން ދޮގުކުރެވޭކަށް ނެތެވެ. ފަހަރުގައި އެއީ އޮޑީގެ މުދިމު ނެތި ދަތުރަށް ފުރުމުން ވާ ކަމެއްކަމަށް ވެދާނެއެވެ. 

14%
ކަމުގޮސްފި
29%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
29%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
29%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް