ވީޑިއޯ ރިޕޯޓް
އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސް: ހައްގުވެރިންގެ ޝަކުވާ ބޮޑު!
Share
ކޮވިޑް-19 އާއި އެކު ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރަމުން ދިޔަ ގިނަ ފަރާތްތަކެއް ހާލުގައި ޖެހުނެވެ. ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ބަންދުކޮށް ފަތުރުވެރިން އައުން އެއްކޮށް ހުއްޓުމާއި އެކު ރާއްޖެއަށް އާމްދަނީ ވަންނާނޭ ދޮރުތައް ބަންދުވީ އެވެ. އަދި ހަމަ އެއާއި އެކު ރިސޯތްތަކަށް ވެސް އާމްދަނީ އެއްނުވަދެ ރިސޯޓްތައް ބަންދުކުރަން ޖެހުނެވެ.
Advertisement

ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މި ރާއްޖޭގައި އެތަކެއް އަހަރު ރިސޯޓް ވިޔަފާރި ކުރަމުން އައި މަހުޖަނުން އިސާހިތަކު ފަގީރުވެ އެދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރަމުން ދިޔަ ގިނަ މުވައްޒަފުންތަކެއް މަގުމަތި ކޮށްލި އެވެ. ނޯޕޭއަށް ޗުއްޓީއަށް ފޮނުވުމާއި ވަޒީފާއިން އެފަރާތްތައް ވަކިކޮށް ބިކަ ކޮށްލީ އެވެ.

ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުގައި ފާއިރުވި ހަ މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި 10,000 އަށްވުރެއް ގިނަ މީހުންގެ ވަޒީފާ ވަނީ ގެއްލިފަ އެވެ. ޖޮބް ސެންޓަރުގެ ހިސާބުތަކަސް ބަލާއިރު, މިއަހަރުގެ އެޕްރިލް މަހުން ފެށިގެން ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް 10,538 ކަށް ވުރެއް ގިނަ މީހުން ވަޒީފާ ގެއްލިގެން ނުވަތަ އާމްދަނިއަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ކޮށްގެން ޖޮބް ސެންޓަރަށް ހުށަހަޅާފައިވެ އެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް