13070
CONFIRMED

DEATHS
12001
RECOVERED
🌏64,508,175
INFECTED
🌏41,492,849
RECOVERED
🌏1,492,989
DEATH
🌏64%
RECOVERY RATE
އެމްއާރުއެމްގެ އެގްޒެކްޓިވް ކައުންސިލް މެންބަރު ފާރިޝްމައުމޫން:---
ރައިސިނާ ޑައިލޮގްގައި ފާރިސް މައުމޫން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ
Share
ރައިސިނާ ޑައިލޮލުގައި އެމްއާރުއެމްގެ އެގްޒެކްޓިވް ކައުންސިލް މެންބަރު ފާރިޝްމައުމޫން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަން ނިންމަވައިފިއެވެ.
Advertisement
ރައިސިނާ ޑައިލޮލުގައި އެމްއާރުއެމްގެ އެގްޒެކްޓިވް ކައުންސިލް މެންބަރު ފާރިޝްމައުމޫން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަން ނިންމަވައިފިއެވެ.

ރައިސިނާ ޑައިލޮގް އަކީ ބައިނަލްއަގުވާމީ މަޝްރަހުގައި ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށް ހައްލުހޯދުމަށް ދުނިޔޭގެ ގައުމުތަކުގެ މެދުގައި ބާއްވާ ކޮންފަރެންސްއެކެވެ.

މިއީ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ލީޑަރުންނާއި، މީޑިއާ އަދި ސިވިލް ސޮސައިޓީ ގުޅިގެން އިންޑިއާގެ ނިއުދިއްލީގައި ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ބާއްވަމުން ގެންދާ ކޮންފަރެންސް އެކެވެ. މީގެ އިތުރުން މި ކޮންފަރެންސްގައި ގައުމުތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި ކެބިނެޓު މިނިސްޓަރުން ވެސް ބައިވެރިވެ ވަަޑައިގަންނަވައެވެ.

ރައިސިނާ ޑައިލޮގަކީ އިންޑިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީއާއި، އޮބްޒާވާ ރިސާޗް ފައުންޑޭޝަނާއި އިންޑިއާގެ ސަރުކާރު ގުޅިގެން ކުރިއަށްދާ ކޮންފަރެންސްއެކެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް