ހުޅުދޫ ޑިޓޮކްސް ސެންޓަރުގެ ބިންގާ އެޅުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުދޫ ޑްރަގް ރިހެބްލިޓޭޝަން ސެންޓަރުގެ ބިންގާ އަޅައިފި
Share
އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުދޫގައި އަޅާ ޑްރަގް ރިހެބްލިޓޭޝަން އެންޑް ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން ސެެންޓަރުގެ ބިންގާ ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް އަޅުއްވައި ދެއްވައިފިއެވެ.
Advertisement

އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ކުރިއަށްގެންދާ މި މަޝްރޫއުއަކީ 15.9 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއު އެކެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫއުއަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ވަނީ 7.9 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިލޭ އެހީއެއް ފޯރުކޮށްދީފަ އެވެ. ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން މި މަޝްރޫއަށް ހޭދަކުރުމަށް ނިންމާފައި ވަނީ 7.1 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. 

މި ޕްރޮޖެކްޓް ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ ރެއިންބޯ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެވެ. އެގޮތުން މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ދީފައި ވަނީ 180 ދުވަހުގެ މުއްދަތެކެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް