ބްލޫ ބަޓަން ޖެލީ ފިޝް: -
ސަމާލުވޭ: ހުޅުމާލޭ ބީޗުގައި ނުރައްކާތެރި ޖެލީފިޝްތަކެއް!
Share
ހުޅުމާލޭގެ ގޮނޑުދޮށުން ނުރައްކާތެރި ޖެލީފިޝް ތަކެއް ފެންނަކަމަށް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން ބުނެފިއެވެ.
Advertisement

އެޗްޑީސީން ބުނެފައިވަނީ ހުޅުމާލޭ ގޮނޑުދޮށުން "ބްލޫ ބަޓަން ޖެލީފިޝް" އަދި "ބްލޫ ބޮޓަލް ޖެލީފިޝް" ފެނިފައިވާތީ އާންމުން އެ ސަރަހައްދަށް ގޮސް އުޅުމުގައި ސަމާލުވުމަށް އެދޭކަމަށެވެ. 

"މި ޖެލީފިޝް ތަކަކީ ސްޓިންގް ކުރާ (ކަށި ޖަހާ) ތަކެތި، އަދި އޭގެ ސަބަބުން ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް އެލާޖިކް ރިކެއްޝަނެއް މެދުވެރިވެދާނެ. ހާއްސަކޮށް ކުޑަ ކުދިންނާއި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން މި ކަމަށް ސަމާލުވުން މުހިންމު،" -އެޗްޑީސީ -

ހުޅުމާލޭ އިރުމަތީ ފަރާތު ގޮނޑު ދޮށުގައި ރެދަންލާތާ ހަފްތާއެއްހާ ދުވަސް ވެފައިވާއިރު އެކަން މީޑިއާގެ ސަމާލުކަމަށް އައުމާއެކު އެތައް ބަޔަކު މި ދުވަސްވަރު އަންނަނީ ހުޅުމާލޭ ބީޗަށް އެއްވަމުންނެވެ. 

އެހެން ކަމުން މި މަންޒަރު ބަލަންދާ ފަރާތްތަކުން ޖެލީފިޝްތަކަށް ސަމާލުވުން މުހިންމު ކަމަށް ވެސް އެޗްޑީސީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.  

11%
ކަމުގޮސްފި
11%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
69%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
9%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް