ads
މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން-
ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ބާއްވައިފި
31 ޑިސެމްބަރު 2020 ވަނަ ދުވަހު 13:30 ގައި މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް (އެމް.އެޗް.ސީ.އެލް) އިން ވަނީ އެ ކުންފުނީގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އާންމު ޖަލްސާ ބާއްވާފަ އެވެ.

މި ޖަލްސާގައި އެމްއެޗްސީއެލް ބޯޑު މެންބަރުންގެ އިތުރުން ކުންފުނީގެ ސައްތައިން ސައްތަ ހިއްސާދާރުގެ ހައިސިއްޔަތުން ސަރުކާރު ތަމްސީލްކުރެއްވީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ފަރާތުން އައްޔަންކޮށްފައިވާ ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިސަސް ރިފޯމް ކޮންސަލްޓަންޓް މުހައްމަދު އާޒާދު އެވެ.

މި ޖަލްސާގައި 2019 ވަނަ އަހަރު ކުންފުނި ހިނގާ ދިޔަ ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުމާއި، 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ކުންފުނީގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ވަނީ ފާސްކުރެވިފަ އެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް