އެމްއެންޑީއެފްގެ ކޯސްޓްގާޑުގެ ބޭފުޅުން --- ފޮޓޯ: އެމްއެންޑީއެފް
ގެއްލުނު އަންހެން މީހާގެ ފޯނު ރިންގުވޭ، ފޯނެއް ނުނަގާ: ސިފައިން
Share
ޖެޓް ސްކީއެއްގައި މިއަދު ފުރިފަރު ސިރޯޓުން ނުކުމެ އުޅެނިކޮށް ގެއްލުނު ދެ މީހުންގެ ތެރެއިން އަންހެން މީހާގެ ފޯނު ރިންގު ވި ނަމަވެސް ފޯނު ނުނަގާ ކަމަށް ސިފައިން ބުނެފިއެވެ.
Advertisement

ގެއްލި ފައިވަނީ 24 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކާ 29 އަހަރުގެ އަންހެނެކެވެ. އަދި އަންހެން މީހާ ދިޔައީ ފޯނު ހިފައިގެން ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ފޯނު ރިންގުވި ނަމަވެސް ފޯނަށް ޖަވާބު ނުދެކަމަށް ސިފައިން ބުނެއެވެ. 

ސިފައިން ބުނީ މިހާރު އެ އަންހެން މީހާގެ ފޯނުގެ ކޯޑިނޭޝަން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ކުރަމުން އަންނަކަމަށެވެ. 

އެ ދެމީހުންނަކީ ވެސް ރިސޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނެވެ. 

ސިފައިން ބުނީ މި ހާދިސާގެ ރިޕޯޓު ލިބުނީ މިރޭ 7:04 ގައި ކަމަށެވެ.

އެ ދެމީހުން ފުރި އިރު ވެސް ތިބީ ލައިފްޖެކެޓް އަޅައިގެން ކަމަށް ވެސް ސިފައިން ބުނެއެވެ. 

"އެމީހުން ދުއްވާލަން ދިޔައީ މަޖާކޮށްލަން ދުއްވާލަން،" -ސިފައިން

އެ ދެމީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ސިފައިންގެ ޑައިވަރުންގެ ޓީމަކުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
100%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް