ސްޓާ ޝިޕްގެ ޕްރޮޓޯ ޓައިޕް ގޮވަނީ
ސްޕޭސް އެކްސްގެ ޖައްވީ އުޅަންދު "ސްޓާ ޝިޕް" ގެ ޕްރޮޓޯ ޓައިޕް ގޮވައިފި
Share
ސްޕޭސް އެކްސްގެ ޖައްވީ އުޅަންދު "ސްޓާ ޝިޕް" ގެ ޕްރޮޓޯ ޓައިޕް އުދުއްްސާލުމަށްފަހު އަނބުރާ ޖެއްސިތާ އިރުކޮޅެއް ފަހުން ގޮވައިފިއެވެ.
Advertisement

މި އުޅަނދު ގޮވާފައިވަނީ ޓެސްޓު ބުރެއްގައި އުދުއްސާލުމަށްފަހު އަލުން އެމެރިކާގެ ޓެކްސަސްގައި ޖެއްސިތާ އިރުކޮޅެއް ފަހުންނެވެ. 

މި އުޅަނދުގައި އަލިފާން ހިފާފައިވަނީ ޖެއްސިތާ އަށް މިނެޓު ފަހުން އޭގެ ފައެއްގައި އަލިފާން ހިފައިގެންނެވެ. 

އުޅަނދު ގޮވި ނަމަވެސް، ސްޕޭސް އެކްސް އިން ބުނެފައިވަނީ މި އުޅަނދަކީ ޓެސްޓުކުރަން ބޭނުންކުރި އުޅަނދެއްކަމަށާއި، އުޅަނދު އުދުއްސާއި ގަތުމުގެ އިތުރުން އަލުން ޖެއްސިއިރުވެސް ހަމަޖެހިލައިގެން އުޅަނދު ޖައްސާފައިވާކަމަށެވެ. 

ސްޕޭސް އެކްސް އަކީ އެލަން މަސްކުގެ ކުންފުންޏެކެވެ. މި ކުންފުނީގެ އަމާޒަކީ، ދުނިޔެއިން ބޭރުގެ އެކި މަންޒިލްތަކަށް ކުރާ ދަތުރުތައް ކުރުމުގައި ދާއިމީ އުޅަނދުތަކެއް ބޭނުންކުރުމެވެ. އެގޮތުން އެ އުޅަނދުތަކަކީ ފެެރީއެއްގޮތައް ދެކޮޅަށް ދެކޮޅަށް ދަތުރުކުރެވޭ އެއްޗަށް ހެދުމެވެ. މިގޮތުން 2023 ވަނަ އަހަރު މާސް އަށް އިންސާނުން ފޮނުވުމަށް ވެސް ސްޕޭސް އެކްސްގެ އުޅަނދެއް ބޭނުންކުރުމަށް އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.


100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް